Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAECILIA EN HET MUZIEKCOLLEGE

95

vierconcert voor Diémer. Hij kreeg op ment du mot symphonie sans même en

nieuw een beroerte en stierf in April 1892. comprendre le sens; 1'idéal de ces gens

ne va pas au dela des cantilènes et des

Ik heb niet het voorrecht gehad Lalo cavatines, et tout compositeur qui refuse

te leeren kennen, wel zijn vrouw, een sta- de leur donner des suites d'airs a formu-

tige, ernstige dame. Wat ik van hem te les connues n'est qu'un compositeur raté,

Parijs hoorde schildert hem als een man ennuyeux, sans idéés,un symphonisteI C'est

uit éen stuk, geestig, met iets gereserveerds ainsi que Wagner, Berlioz ne sont que

(wat men op rekening schreef van het d'insupportables symphonistes." De brief

Spaansch bloed dat door zijn aderen stroom- karakteriseert den exclusivistischen com-

de: Lalo stamde af van een Spaansche ponist.

familie, die zich in de 16e eeuw in Noord- Lalo hield zich steeds op den achterFrankrijk had gevestigd) en . . . lang niet grond, hij polemiseerde alleen binnensmalsch in zijn oordeel over vakgenooten. kamers, was wars van reclame. In dit Van de oude opéra-comique wilde hij niets opzicht was hij niet, wat hij in zijn muweten en bekend is het antwoord dat hij ziek wél was: modern, op een repetitie van Namouna gaf aan Den Haag, 12 Jan. Dr. J. DE JONG. den choregraaf Petipa, die het hem over Ik meen dat dr< de jong zich over. den duur en instrumentatie van sommige tujgd mag houden van ons a\\er erkentenummers lastig maakte: „Croyez-vous que üjkheid voor zijn hoog te waardeeren bijje vais vous faire la musique de Giselle?" drage. v. W.

(Giselle was een geliefd ballet van Ad. rninisiiiimiiiiii iiiiaeBiBiiiBM

Adam.) INHOUD.

Het verwijt, naar aanleiding van Na-

mouna, dat hij een „symphonist" was Ont- De getemperde stemming volgens Dr. J. v. d. Hoeven

lokte hem de zeer juiste opmerking (in een ^an'va'st SP^f*. T?Ta LmanT

brief aan een Zijner vrienden): „Sympho- Muzikaal leven in oud en tegenwoordig Hamburg,

., A1I . (slotl Dr. Max Duntz.

mste: un eloge en Allemagne, une in- ^ ee'n„en.ander over Elisabeth Calands Deppe-

jure en France." En dan: „Les posses- Methode Gonda van Dam.

seurs de longues oreilles qui admirent La Belangrijke Data v. W.

Juive et Hamlet se servent dédaigneuse- Nederlandsche Toonk. Vereeniging, officieel orgaan.

IIIBIlIMIllHBIIIIIIIilllllllllM

Nederlandsche Toonkunstenaars-Vereeniging

OFFICIEEL ORGAAN

Wouter Hutschenruyter schrijft in de N. R. Ct. van 24 Dec. 1922:

Muziek in de scholen van Engeland.

Zoo in vrij geregelde tusschenpoozen — ik zou gaarne weten of anderen dezelfde ondervinding hebben — beleef ik gebeurtenissen en heb ik ontmoetingen, die mij beschaamd maken: die mij doen vragen „ben je nu zóó oud geworden, en wist je dat nog niet?'' Dat overkwam mij toen ik

voor twee jaren (ik was dus de zestig reeds voorbij) door een jonge Fransche pianiste — in een der Eruditio-Concerten — een mij totaal onbekend Concert van Mozart hoorde spelen; een stuk zóó heerlijk, dat het voor den hemel geschreven leek; dat gevoelde ik, toen ik in Luik een Harmonie-corps van liefhebbers (n.b. 140 man sterk!) hoorde musiceeren, zoo mooi als van 't beste symphonie-orkest zou mogen worden verlangd, met een toon en een be-

Sluiten