Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAECILIA EN HET MUZIEKCOLLEGE

99

in het begin van, en loodrechte richting der toppen tijdens den geheelen studietijd zoo streng mogelijk bewust wordt volgehouden, is het van het oogenblik af dat men het werk technisch beheerscht, van technisch standpunt uit volkomen onverschillig, hoe men de vingers houdt. Deze „ontketening" is het geheim, waardoor een zoo gracieuse gemakkelijkheid van uitvoering ontstaat, en waardoor men het in zijn macht heeft, alle gewenschte kleurschakeeringen aan te brengen. Men kan nu zijne gedachten geheel op den muzikalen inhoud concentreeren.

Zoo b.v. is het voor de toonvorming dikwijls zelfs noodzakelijk, dat men de vingertoppen plat op de toetsen zet, hetgeen dan zonder de minste moeite kan geschieden. Men heeft nu het materiaal ter beschikking, waardoor men zijne gedachten, die uitsluitend in den muzikaalintellectueelen inhoud van het werk moeten leven, den vrijen teugel kan laten. Op blz. 19 van „Die Deppe'sche Lehre" lezen we het volgende citaat uit een werk van Swedenborg: „Die Formen erheben sich „in aufsteigender Reihenfolge von den „niedrigsten bis zu den höchsten. Die nie„drigste Form ist die winkelige, eckige „oder irdische, körperliche. Die nachst „höhere Form ist die kreisförmige, welche „auch die unendlich vielwinkelige genannt „wird; die nachst höhere Form ist die „wirbel- oder unendlich spiralförmige, die „nachste die unendlich wirbelförmige oder „himmlische oder geistige".

Het doel van de aanhaling van dit citaat is, aan te toonen, dat het pianospel uit slechts ronde bewegingen moet bestaan.

Dat bij het pianospel niet slechts ronde bewegingen kan gebezigd worden, is duidelijk, als men bedenkt dat de bewegingen nooit doel, altijd middel zijn. B.v.: Men moet van C 1 naar C 3. Hiervoor heeft men beweging noodig, en wel armbeweging. Hoe vlugger de opeenvol¬

ging der beide tonen moet zijn, des te hoekiger zal de beweging moeten worden, want naarmate de beweging ronder is, neemt zij meer tijd in beslag. Ook van de kleurschakeering die men wenscht te bereiken, is de beweging die men heeft aan te wenden, afhankelijk. Hoe zachter de toon, des te ronder de beweging, hoe sterker de toon, des te hoekiger de beweging.

Daarnaast zij nog opgemerkt, dat een citaat als het bovenstaande toch zeker allerminst thuis hoort in een boek over klavier-techniek. Al is de muziek „eine himmlische Kunst" te noemen, al beweegt men zich in de kunst in bovenaardsche sfeeren, al spreekt de goddelijke kunst der muziek alleen tot de ziel en den geest, bij de bestudeering van de lichaamsbewegingen die noodig zijn om de instrumentaal-technische vaardigheid te bereiken, staan wij met beide voeten in het aardsche slijk, waaruit bij voldoende en juiste bewerking de goddelijke plant ontkiemen en groeien zal.

Zoodra de technische moeilijkheden van een werk overwonnen zijn, speelt de techniek geen rol meer. Dan eerst begint de muzikaal-intellectueele studie, die het werk als kunstwerk tot zijn recht zal brengen.

(Slot volgt).

iiiiininii»Biiiiiramiiiii«miiiiii»iuiHiiiiH

Johannes Messchaert en de moderne zangkunst

door

FRANZISKA MARTIENSSEN TE LEIPZIG.

Het jaar loopt ten einde, waarin Messchaert van ons heengegaan is. En het is een oude neiging van den mensch om dan nog eens om te zien en over het verledene na te denken om even vastheid te hebben tegenover het ongewisse der toekomst. De weemoed, waarmee wij den doode gedenken moet plaats maken voor den hartstochtelijken wensch zijn wezen, zijn inner-

Sluiten