Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAECILIA EN HET MUZIEKCOLLEGE

143

blik geaarzeld haar nogmaals af te leggen, in de gedachte: wie dan leeft, wie dan zorgt.

Trouwens in dezen onmogelijken tijd nu alles onberekenbaar is, zal het reizen en trekken hoe langer en meer in de mode komen of juister gezegd onontbeerlijk worden voor kunstinstellingen uit de centrale landen. Zoo worden er op het oogenblik plannen gemaakt voor een reis van de geheele Staats-opera te Weenen naar Londen. Die opera, welke de stad Weenen honderden millioenen Kronen per jaar kost en desondanks toch nog in de zorg zit, zal zeer vermoedelijk te Londen goede zaken maken, veel ponden Sterling overhouden, en dus met een onmetelijk bedrag Kronen naar Weenen terug keeren, om dan daar zorgeloos verder te werken. Een aantal gastvoorstellingen van de Berlijnsche Staats-opera in ons land schijnen ook al niet tot de onmogelijkheden te behooren; de plannen zijn er, of het geld om ze tot verwezenlijking te brengen er komen zal?

Natuurlijk trekt alles, nog meer dan vroeger naar het land van de Dollar; zoo is het dezer dagen gebeurd, dat te New-York, bij een, Willem Mengelberg aangeboden souper, niet minder dan tien vermaarde pianisten aanzaten, die allen de oude wereld verlaten^ hebben om in de nieuwe hun geluk te beproeven: Ernest Schelling, Fr. Lamond, Elly Ney, Ignaz Friedman, Wilh. Backhaus, Joseph Lhevinne, Islande Mero, Myra Hess en Arthur Schnabel. Bovendien waren er de zangeressen Elena Gerhardt, Therese Schnabel

en Jeritza en de violisten Hubermann en Michael Press. Een uitgelezen gezelschap dus!

Te 's-Gravenhage heeft dezer dagen een langdurige bespreking plaats gehad met de bedoeling de oprichting voor te bereiden van een Haagsch Harmonieorkest. Ten gevolge van de te verwachten opheffing van bijna alle militaire harmoniekorpsen te 's-Gravenhage en omstreken, zal zulk een orkest — meent men — in een behoefte voorzien, behoeft aan de levensvatbaarheid niet getwijfeld te worden. Naar een bekwaam kapelmeester voor het nieuwe ensemble wordt reeds omgezien.

Mogen de pogingen slagen! Want een goed Harmonie-orkest is een niet gering te schatten bezit. Ik voor mij weet ten minste zeer goed dat het uitstekend door Bart Verhallen gevormd en geleid corps te Rotterdam, nu het verdwenen is, zéér gemist wordt. Naar een bekwamen kapelmeester behoeven de Hagenaars, zou ik meenen, niet zoo heel lang te zoeken: ik noemde al een naam die, én terecht, goeden klank heeft.

INHOUD.

De ontwikkeling der symphonie tot Beethoven

K. P. Bernet Kempers. Klokspelen en klokkenspellen in Nederland

M. A. Brandts Buys.

Muziekbespreking v. W.

Het Residentie-orkest.

Nederlandsche kunstenaars in den vreemde.

Belangrijke Data v. W.

Het Praatje van de Maand.

Ned. Toonk. Ver. Officieel Orgaan.

Nederlandsche Toonkunstenaars-Vereeniging

OFFICIEEL ORGAAN

Lijst der Effecten van het Ondersteuningsfonds der N. T. V. op 1 Mei 1922.

Gem. Amsterdam premieleening 1874. Serie 18.259 no. 1 —10 3°/0 1000 gulden.

.. 18.659 no. 3 „ 100 „

Serie 19.946 no. 10 „ 100 „

Utrechtsche Hypotheek Bank. Pandbr. Serie AB no. 7039 4% 1000 gld.

„ 8735 „ 1000 „

„ „ 10385 „ 1000 „ „ „ 13301 „ 1000 „

Sluiten