Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

224

CAECILIA EN HET MUZIEKCOLLEGE

ziekuitvoeringen verbonden zijn, mede omdat het bestuur op het oogenblik wil sparen, teneinde in de gelegenheid te zijn, het vijftigjarig bestaansfeest der Nederlandsche Toonkunstenaars-Vereeniging, dat, zooals men weet, in 1925 zal plaats hebben, des te luisterrijker te kunnen vieren. Het betreft hier dus in waarheid een „reculer pour mieux sauter".

Na dit openingswoord worden de notulen der vorige Algemeene Vergadering gelezen en na een enkele opmerking goedgekeurd. Deze goedkeuring wordt onder dankbetuiging ook gehecht aan het zoo uitmuntend samengestelde jaarverslag van den lsten Secretaris.

De rekening en verantwoording van den penningmeester (zie jaarverslag) is door mevrouw C. S. Olie— Reeders en den heer J. W. Kersbergen in uitstekende orde bevonden.

Tot stichting van een weduwenfonds blijkt aanwezig een bedrag van f 500.— en wel tengevolge van de milde beschikking van den penningmeester, den heer M. W. Petri, die de eeregift, hem door de leden der N. T. V. op zijn 70sten verjaardag aangeboden, geheel voor dit doel heeft afgestaan. Uit erkentelijkheid en als hulde aan den persoon van den schenker, wiens ideaal het steeds was, nog eens de basis voor een dergelijk fonds te mogen leggen, werd, op voorstel van een der aanwezige leden, door de vergadering dan ook bij acclamatie besloten, deze stichting het „M. W. Petri-fonds" te noemen.

Tot gevolmachtigden voor het nazien der rekening en verantwoording van het volgend jaar worden benoemd mejuffrouw Nita Koerts en de heer L. v. d. Tand.

De aan de beurt van aftreding zijnde bestuursleden, de heeren K. A. Textor en Sem Dresden, worden herkozen ; de eerste met 32 en de tweede met 29 van de 33 uitgebrachte stemmen.

Tot correspondeerende leden voor de achter hun naam vermelde plaatsen worden benoemd de dames: G. H. H. C. Blom (Alkmaar), J. L. Wolter (Amersfoort), Nelly Rijken (Deventer), C. Weijers (Apeldoorn), Harry v. d. Harst (Leiden);

en de heeren: A. J. de Groot (Bergen op Zoom), Ant. Averkamp (Bussum), J. H. de Rook (Enschedé), A. J. Leeuwens (Den Helder), P. Kallenbach ('s-Hertogenbosch), C. Andriessen (Hilversum), M. J.

Ogier (Maastricht), Willem Robert (Tilburg), C. Batenburg (Veendam) en Karl Hamm (Venlo).

Evenals vorige jaren wordt f 600.— (zoo noodig meer) uit het Ondersteuningsfonds voor eventueele uitkeering toegestaan.

Naar aanleiding van een ingekomen circulaire van het „Bureau international du Travail" te Genève wordt op voorstel van het bestuur een enquête-commissie benoemd, waarin zitting zullen nemen twee bestuursleden, de heeren Van Milligen en Sem Dresden, alsmede een vijftal gewone leden, mevrouw Olie—Reeders en de heeren Hendrik C. van Oort, M. A. Brandts Buys, J. Vincent en M. J. Ogier.

Het bestuur stelt voor, verschillende leden, die niettegenstaande herhaalde aanmaning van den penningmeester, blijven tekort schieten in hunne verplichting, wat betreft het betalen der contributiegelden, als wanbetalers te royeeren. Na gedachtenwisseling wordt daartoe besloten, alsmede, dat de namen der betreffende personen in het volgend jaarverslag zullen worden vermeld. Tevoren zullen zij echter nog éénmaal worden gewaarschuwd.

De vergadering machtigde het bestuur te beslissen, waar de eerstvolgende Algemeene Vergadering zal worden gehouden.

Na een interessante gedachtenwisseling over de middelen tot behoud en zoo mogelijk tot versterking van de „frissche strooming", die in het leven der Nederlandsche Toonkunstenaars-Vereeniging gaat heerschen en waarbij de voorzitter den leden opnieuw dringend verzoekt, hunne gedachten, die voor het Nederlandsche muziekleven of den werkkring der N. T. V. van belang kunnen zijn, toch vooral door bijdragen in het „Orgaan" te uiten, wordt deze 48ste Algemeene Vergadering door hem met een woord van dank aan de aanwezige leden gesloten.

A. H. AMORY, 2de Secretaris.

Sluiten