Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

252

DE VEREENIGDE TIJDSCHRIFTEN

van een motie-Marchant, allicht mede naar aanleiding van een verweer der burgermusici tegen hun militaire concurrenten, werd bij wijze van proef een harmoniecorps, het Bergensche, veranderd in een klein ensemble van twaalf koperen instrumenten, waaronder es-piston, door de muzikanten moordenaar genoemd; „afgerichte" miliciens behandelden het „slagwerk" ; het experiment voldeed niet en bleef unicum. Er waren dus tien, later negen rijksharmoniekorpsen, en tien, later elf rijksfanfarekorpsen. Hun invloed kan niet onbeduidend zijn geweest. Zij gaven alom voorbeelden, waaraan wij zeker vele der honderden muziekgezelschappen in den lande te danken hebben. Hun voor de burgerij soms minder doelmatige verdeeling mag geen grief zijn, want ze waren voor het leger bestemd. En de regimentsharmoniekapellen bezorgden symphonieorkesten die zich 's winters verdienstelijk maakten. Had Arnhem sedert de stichting zijner orkestvereeniging in dat opzicht weinig meer aan „het Achtste", waarvan Doesburg ten zeerste zou hebben geprofiteerd, Assen, Amersfoort, Leiden en Breda genoten aanzienlijke verrijking van muzikaal leven, ook bij hun oratorium-koren.

Het elftal onzer militaire fanfarekorpsen (die normaal twintig man sterk waren) is nul geworden. Van de negen militaire harmoniekorpsen behielden wij de kapel der grenadiers in Den Haag (vijftig man), die der mariniers in Den Helder (voortaan twee-en-dertig man) en die der infanterieregimenten 1, 5 en 6 in Assen, Amersfoort en Breda (gelijk voorheen acht-entwintig man).

Dat mag bezuinigen heeten. Er volge vergoeding van 't verlorene.

De staat kan aan orkesten veel meer subsidie geven; hij kan zijn eigen orkesten, voornamelijk het symphonie-ensemble der grenadiers met den even intellectueelen als enthousiastischen dirigent Boer, dikwijls in orkestlooze plaatsen doen optreden

zonder het waarlijk niet enorme bedrag te naderen dat hij vroeger aan muziek ten koste legde. Hopen wij hierin het beste van de toegenomen erkenning der overheidsplichten.

En wenschen wij 't harmoniegezelschap, dat zulk een macht voor muzikale volksontwikkeling is en zou kunnen zijn, de belangstelling onzer meestbegaafde componisten. Die kan ons volk schenken wat nog geen ander volk ontvangen heeft. Klassieken schreven graag voor een haast armelijke blaasinstrumenten-combinatie; kleinere lateren schenen een tot ruime verscheidenheid van middelen gebrachte beneden hun talent te vinden; met louter transcripties kwam hier 't beroemde corps der Gardes republicaines van Parijs. Het is wel zonderling.

Als over vijf-en-twintig jaren mag worden getuigd: wij hebben een oorspronkelijk en goed volksmuziek-repertoire voor harmonie gekregen, zal een winst behaald zijn die men niet licht hoog genoeg kan schatten. v. W.

Verbetering en opmerking. In het overzicht van den vorigen keer leze men: Van Gilse, die wel iets van Reger heeft maar noch de wisselende vlagen van naïviteit en van contrapunt- en modulatiebuitensporigheid noch het letterkundig rudimentaire ... J. A. S. Van Schaik,... Oberkeet ... 1'Arbre enchanté van Gluck.., M. Bouman, W. Petri... Zangbond(niet zangboek-) eenheid. Wegens een brief moet ik nog even zeggen dat niet alleen door vergeten maar ook om de noodzakelijkheid van beperking meer dan één innemend en achtenswaardig kunstenaar ongenoemd bleef, iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiim

Het praatje van de maand.

Er valt niet veel te praten deze maand. Wij zijn allemaal met vacantie weg geweest en niemand heeft zich gedurende den tijd van luieren bekommerd om mu-

Sluiten