Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAECILIA EN HET MUZIEKCOLLEGE

271

kunnen geven, want ik kan er geen wijs uit worden". De jongen „speelde" enkel maar uit Kohier I, en verder niets meer. Toen de stakker vertrokken was, vertelde de winkelier mij, dat hij soms wel 7 a 8 ex. van „Den Pract. Leergang" I tegelijk verkocht.

Dagelijks lezen wij advertentie's van Pink pillen, Abdijsiroop, Forster nierpillen enz.; de vereeniging tegen de kwakzalverij onderzoekt waaruit deze middelen bestaan en de pers publiceert de analyse van deze „artsenijen" als waarschuwing voor het goedgeloovig publiek. Maar ook de advertentie's van „lesgevenden" zijn geen haar beter. Wanneer wij lezen van iemand „die piano en vioolles geeft" met de aankondiging „succes verzekerd", of iemand met „methode conservatorium", of een die durft te annonceeren: „zelfs onmuzikale leerlingen zoover te brengen, dat zij mer gevoel leeren spelen".1) Wat is dat anders als „muzikale kwakzalverij ?"

Wat de N. T. V. in deze kan doen ? m.i. zeer veel, maar zoo ik reeds zeide: „Bestuur en leden moeten de handen ineen slaan,"

De N. T. V. bevat meer dan 300 leden, over het geheele land verspreid: in overleg met de leden late het Bestuur een brochure drukken in den vorm van „een waarschuwing aan ouders en voogden". Deze brochure verspreide men onder de leerlingen der verschillende scholen voor lager en middelbaar onderwijs. Door bemiddeling der pers wijst de N. T. V. op het legio knoeiers en onbevoegden en publiceert de door haar uitgegeven brochure in de bladen, (zeer zeker is de pers daarvoor te vinden). Maandelijks zet de N.T.V. een kleine annonce in de voornaamste bladen, waarin een waarschuwing tegen de knoeiers en vermelding van verkrijgbaar

stelling der brochure tegen vergoeding van een klein bedrag.

In groote en kleine plaatsen, waar leden der N. T. V. woonachtig zijn, kunnen twee, drie of meer leden zich tot een commissie vormen, en om de 14 dagen of eens per maand een consultatiebureau houden tot voorlichting van ouders en voogden.

Dit alles zal natuurlijk geld kosten, maar ook daaromtrent kunnen wij door samenwerking veel doen. Als iecfer lid jaarlijks f 1.— of meer beschikbaar stelt, (en dat kan ieder onzer zeker doen) dan verkrijgen wij alvast een som van f300..—; daarnevens geeft de N. T. V. ook een bedrag, en de onkosten zijn verzekerd. Ik zou met het voorstel willen beginnen: „Laat ieder lid der N. T. V., die iets voor deze zaak voelt, beginnen met mij zijn (haar) kaartje te zenden".

Ik meen ook, dat de leden omtrent dit onderwerp nu in het Orgaan eens kunnen loskomen.

Amsterdam, September 1923. Nassaukade 77.

* * *

Het Bestuur zal gaarne de meening der leden over bovenstaande aangelegenheid vernemen. ^* ^- TEXTOR.

niiiiiiiiiiiiiiiM»

INHOUD.

P. A. van Westrheene 1863-2 October 1923. Klokspelen en Klokkenspellen in Nederland, M. A.

Brandts Buys.

Britsche Muziekfilm .... Maurits Langbeen.

Belangrijke Data v. W.

Het Praatje van de Maand.

Ned. Toonk. Ver. Officieel Orgaan.

J) Ongenoemd het aantal Duitsche „onderwijzers", die gezien „de Hollandsche gulden" ons land komen overstroomen.

Sluiten