Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

284

DE VEREENIGDE TIJDSCHRIFTEN

Een driehoekige cirkel maak je nooit vierkant,

En van iemand die geen gevoel heeft, maak je nooit een goed muzikant.

Het zal menigeen door merg en been dringen,

Als een zangeres als een verkouden zwaluw staat te zingen.

* * *

Reeds Horatius (met 't vlakkie) gaf ons als les:

„Ridiculum acri fortius et melius magnas

plerumque secat res!" Of voor iemand die de bejaarde talen niet verstaat,

In vrije vertaling, die ik hier volgen laat: Droge redeneeringen kunnen vaak zoo zwaar wegen, Maar de waarde van een schertsend gezegde moet je ook niet uitvegen.

NederlandscheToonkunstenaars-Vereeniging

OFFICIEEL ORGAAN

Jaarverslag over 1 Mei 1922—1 Mei 1923, uitgebracht op de Algem. Vergadering te Utrecht op 17 Juni 1923.

Geachte Collega's, gewone leden der N. T. V,

Een jaar ligt achter ons, sedert ik u te Haarlem mededeeling deed van den toestand onzer Vereeniging. Wederom zijn wij te samen en kan ik uw aandacht vragen voor een overzicht van wat er zoo al te vermelden valt in het afgeloopen levensjaar.

Ondanks de ongunstige tijden mochten wij een twee en twintig-tal nieuwe gewone leden boeken, waartegenover 6 leden door sterfgeval, vertrek of andere redenen ons ontvielen. Wij tellen thans 298 gewone en 35 belangstellende leden. Uit het Ondersteuningsfonds genoten 5 gewone leden een bedrag van f 465.

Een zeer gewaardeerde Examinatrice zullen wij voortaan moeten missen, mevr. W. de Veer—de Lange, die in volle levenskracht aan haren werkkring werd ontrukt. Zij was een bekwame en pittige kunstenares, wier heengaan velen met ons diep getroffen heeft.

Ons medelid, de Heer A. H. Tierie vierde in Maart zijn 25-jarig jubileum als direkteur der Kon. Oratorium-Vereeniging.

Wij richtten bij die gelegenheid tot hem een schrijven met onze gelukwenschen.

Groot was de belangstelling in het geheele land toen Dr. J. Wagenaar zijn 6CW verjaardag vierde. De N. T. V. bracht hem op zijn receptie bij monde van den ondergeteekende haar felicitatie over. Ook toen de heer W. Petri zijn 40-jarig jubileum als organist vierde en de heer H. F. Völlmar zijn 70en verjaardag, ontbrak de gelukwensch onzer Vereeniging niet.

Moeilijker valt het mij, den 70en geboortedag van onzen Penningmeester te vermelden. Immers ik spreek hier namens het Bestuur, waarvan ook hij deel uitmaakt en niets zou hem onaangenamer zijn, dan tot verbreiding van eigen lof mede te werken. Ik wil er dus slechts aan herinneren, dat er uit de N. T. V. een comité gevormd was, met den heer v. Milligen als Voorzitter en den heer J. Vincent als Secretaris-penningmeester, en dat hem op zijn zeer druk bezochte receptie door eerstgenoemde een geestdriftige hulde werd gebracht. Het strekt den jubilaris in niet geringe mate tot eer, dat hij den inhoud der hem aangeboden enveloppe bestemde tot grondslag voor een steunfonds voor de weduwen onzer leden. Voor het overige wil ik hier de gevoelens, die gij allen met mij deelt, onuitgesproken laten. In het

Sluiten