Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAECILIA EN HET MUZIEKCOLLEGE

285

Orgaan van 10 April had ik gelegenheid, te zeggen wat vier van de vijf Bestuursleden op het hart hadden. Onze Penningmeester heeft volle vrijheid, bedoeld artikeltje niet te lezen.

De N. T. V. trad in het afgeloopen jaar uit de rij der Vereenigingen, die deel uitmaakten van het Verbond van Ned. Kunstenaars-Vereenigingen, een stap die te meer gewettigd bleek door de omstandigheid, dat dit Verbond binnen korten tijd zelve zou ophouden te bestaan.

Onze Bibliotheek ontving wederom een aantal geschenken, nl.:

Sem Dresden: Wachterlied (gem. koor); „Treurig, treurig", Oud Spinet, de Fluitspeler, Bij den Vijver (liederen met klavierbegeleiding) ; Sonate pour violoncelle et piano; Sonate pour flüte et harpe. Marie v. Essen: „Van 't wiegsken in 't graf", duet voor sopraan en alt met klavierbegeleiding.

A. H. Amory: Twee lyrische stukken voor viool en piano, op. 70.

H. C. v. Oort: op. 24, Twee Dansduetten; op. 26, 27, 28, 31, 33, 34, 39 40, alle liederen met klavierbegeleiding.

Onze boekerij is, gelijk gij weet, gehuisvest in de Universiteitsbibliotheek te Utrecht. De regeling daarvan is thans contractueel vastgelegd. Ik wil hierbij nogmededeelen, dat wij van het Muzieklitteratuurfonds te Utrecht het voorstel ontvingen, jaarlijks een zekere som, bv. f 50.— te storten voor aankoop van nieuwe, interessante muziekwerken, welk voorstel door ons zal worden voorgelegd aan de Alg. Vergadering.

Onze Vereeniging bezit thans een Orgaan. Volgens het Besluit der laatste Alg. Verg. stelde het Bestuur zich in verbinding met den heer E. Wegelin te Bussum, uitgever van de Vereenigde Tijdschriften „Caecilia" en „Het Muziekcollege" met het resultaat, dat een deel daarvan werd afgestaan voor hetgeen wij den leden heb¬

ben mede te deelen. Tegelijk biedt het gelegenheid tot wisseling van gedachten tusschen de leden onderling. Het Bestuur had gaarne gezien, dat van deze gelegenheid meer gebruik gemaakt was, maar acht het, afgezien hiervan, een belangrijke verbetering dat er thans een mogelijkheid bestaat tot onderling contact. Het was een langgekoesterde wensch, die thans vervuld is.

De Rekening en Verantwoording van den Penningmeester toont ons het volgende.

De ontvangsten, waaronder het saldo vorig jaar, bedroegen f 13180.3572. de uitgaven f 2029.32'/2 zoodat op 13 Mei in kas is f 11151.03.

In het Ondersteuningsfonds bedroeg de ontvangst met vorig saldo f 4280.09'ƒ2- de uitgaaf (waaronder f 465 aan ondersteuning) f3433.84 zoodat er een saldo van f846.25'/2 aanwezig is. Het kapitaal van dit fonds is met f 3000 gegroeid.

Voor het Weduwenfonds is f 500 aanwezig. (Slot volgt)

K. A. T.

* * *

Naar aanleiding van het ingezonden stuk van den heer J. Vincent in de vorige aflevering hebben enkele leden aan het Bestuur hun opinie kenbaar gemaakt. In het volgend nummer hierover nader. iihiiii iiimii iHtiiutiuiiititiitiiniiiiiiiiiiimiiiiiiitiiniiuiiiiiiiiitiiituiuiiiiiiiuiiniininnntitiiiiiitinimtitti

INHOUD.

Klokspelen en Klokkenspellen in Nederland, (Slot), M. A. Brandts Buys. Nog eens : Engelsche Muziekliteratuur,

Wouter Hutschenruyter.

Personalia: Felix Weingartner.

Belangrijke Data v. W.

Het praatje van de maand. Intermezzi.

Ned. Toonk. Ver. Officieel Orgaan. Inhoud van den 80en en lOen Jaargang.

Sluiten