Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

124

Ook tot leeniging van rampen heeft de heer W. Hütschenruyter zijne buitengewone . talenten aangewend; zoo heeft hij concerten voor de Grieken en voor de noodlijdenden door den watersnood in 1825, door zijn schitterend talent als hoornist opgeluisterd. «Schiedam, zeide de spreker verder, is u op het gebied der toonkunst grooten dank schuldig. Hebben we u vroeger en later daarvan blijk gegeven nog éen post moet worden afgedaan vóór ons misschien de gelegenheid daartoe wordt afgesneden, en daartoe strekke het huldebewijs van dezen avond."

Hierop werd den jubilaris een prachtig album aangeboden met 104 handteekeningen van leerlingen, oudleerlingen en vrienden, met zeer toepasselijken titel voorzien.

Nadat de voorzitter der feestcommissie met een kort woord van dank aan den heer Hütschenruyter zijne toespraak had geëindigd, en daverende toejuichingen, als bewijs van instemming met zijne woorden, daarop waren gevolgd, werden door de leerlingen van den feestvierende nog eenige zijner compositiën ten gehoore gebracht, terwijl een prachtig koor uit Mendelssohn's Elias de feestviering besloot.

Wij wenschen clen heer W. Hütschenruyter geluk met de hem te beurt gevallen welverdiende hulde.

A.rnbem. —■ Het tiende nederlandsche nationale Zangersfeest zal op 4, 5, 6 en 7 Augustus aanstaande, in Musis Sacrum, onder de leiding van de arnhemsche liedertafel Euterpe en van de feestdirecteuren de heeren H. A. Meyroos en J. Worp, plaats hebben.

Het programma bevat het volgende, meer bijzonder de toonkunst en hare beoefenaren betreffend:

Vrijdag, 4 Augustus ontvangst der zangers. Ten llh uur algémeene repetitie. — Zaterdag, 5 Augustus, te 9 uur, tweede algémeene repetitie. — Matinée musicale in het park van Musis Sacrum. — Optocht der zangers van de Groote markt naar het feestlokaal.

Eerste concert: No. 1. Te Deum, Joh. J. H. Verhulst; 2. Opwaarts, EichardHol; 3. De Stem der Zee 'Frans Coenen; 4. An den Sonnenschein, Lachner; 5. Hansken van Gelder, W. E. G. Nicolaï; 6 Chorstück, A. Berlijn; 7. Berg en Dal, Joh. J. H Verhuist; 8. Baritonsolo en koor uit het Oratorium Die Auferstehung, G. A. Heinze; 9. De Oranjevaan, B. Hol: 10. Volkslied, J. W. Wilms.

Zondag, 6 Augustus. Matinée musicale door het orkest van 'den heer J. Eduard Stumpff. — Tweede concert (door de afzonderlijke en gezamenlijke liedertafels). Maandag 7 Augustus, groot concert door het orkest van den heer J. Eduard Stumpff.

Antwerpen. — De leerlingen der orgel-klasse van de muziekschool alhier, hebben een openbare uitvoering gegeven met het volgend programma: 1. Fuga van J. S. Bach en Sonata van Mendelssohn, uitgevoerd door den heer E. Croegaert. — 2. Canzona van J. S. Bach en andante uit het 4de Concert van Handel, uitgevoerd door den heer E. Paepen. — 3. Fuga van J. Bach en andante uit de Sonata van Mailly, uitgevoerd door den heer Dierckx. — 4. Groote Fuga'van J. Bach en Concerto van den heer J.Callaerts, uitgevoerd door den heer J. Blockx.

Een uitgelezen publiek woonde deze uitvoer bij. Onder de jongelingen die zich bijzonder onderscheidden moeten wij vooral den heer Blockx noemen. Stout en voortreffelijk was zijn spel in de Fuga van Bach. In het Concerto van den professor der klasse, den

heer J. Callaerts, toonde hij veel vaardigheid gepaard aan een zuivere voordracht.

In 't algemeen hadden wij meer afwisseling in de registratie verlangd, bizonder in die stukken, waarvan de trant ons min of meer eentoonig voorkwam.

De examens zijn in de muziekschool afgeschaft, en wij betreuren die beslissing.

Zonder examen zal men zeker geen overzicht kunnen verkrijgen van de vorderingen der klassen en van het streven der school.

" In het belang van de professoren, de leerlingen en de vorderingen onzer muziekschool hopen wij, dat de publieke uitvoeringen van al de klassen weder zullen ingevoerd worden.

Het groot zangfeest, dat hier zou plaats hebben, is verdaagd tot het toekomende jaar. ,

Naar wij vernemen, zou dit festival door deSociété de Musique gegeven worden met de ondersteuning van het staatsbestuur, van de stad en van de provincie.

De tweejarige kampstrijd voor compositie, ter erlanging van den zoogenoemden Prix de Bome, heeft te Brussel plaats. De heeren Mathieu, De Mol, Blaes, Antoine, Tilman en Laborie nemen er deel aan.

Deze toonkunstenaars componeeren de muziek eener cantate: le Songe de Colomb, woorden van den heer C. Michaëls.

De heer Jahn is tot orkestmeester te Gent benoemd en de heer Hasselmans, vroeger bestuurder van het conservatorium te Straasburg, vervangt dezen kunstenaar te 's Gravenhage.

Het orkest van de antwerpsche schouwburg (opera) zal gedeeltelijk door nieuwe musici vervangen worden.

Zoo als men weet, laat ons orkest veel te wenschen over, en men zou eerst den orkestmeester moeten vervangen , die noch in 't publiek, noch in 't orkest sympathie geniet.

Wij twijfelen of de maatregel voldoende zal zijn om een goed orkest te vormen.

De heer Karei Panne, sedert vele jaren kapelmeester der carabiniers, is in den ouderdom van 49 jaren te Brussel (Laeken) overleden. Hij was een der verdienstelijkste orkestmeesters van het leger.

Edouard Gregoir.

Iieipzig. — Op 1 Juli gaf de heer G. H. Witte, inde groote zaal van het Conservatorium eene »Abendunterhaltung für Kammermusik" met medewerking van de heeren Böntgen, concertmeester, Kummer, viool, Hermann, alt, Hegar, violoncel, Gumbert, hoorn, en Kogel, pianoforte. Het program, uitsluitend saamgesteld uit compositiën van den concertgever bevatte :

1. Q u a r t e 11 für Pianoforte, Violine, Viola und Violoncell in A-dur. 2. Charakterstücke in Walzerform für das Pianoforte, zu 4 Handen. 3. Quintett für 2 Violinen, Viola, Violoncell und Hom in Es-dur.

Bonn. — Zooals den lezers der Caecilia bekend is bestond ten vorigen jare het voornemen om het Beethoven-feest alhier te houden met het volgend programma: Eerste dag: Missa solemnis en de 5de Sinf onie. —Tweede dag: Ouverture Leonore No. 3; Aria uit Fidelio; Sinfonie Eroïca; Marsch met koor uit die Buïnen von Athen; Concert voor viool; Fantasie voor piano, koor en orkest. — Derde dag: Ouverture Coriolan; Elegischer Gesang voor 4 solostemmen; Piano-Concert in Es-dur; Aria Ah perfido; Ouverture Egmont; de 9de Sinfoniemet slotkoor uit Schüler's Ode »An die Freude".

Sluiten