Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

125

De oorlog heeft dat feest doen verschuiven tot in 1871 en thans zal het van 20 tot 22 Augustus plaats hebben met hetzelfde programma, vermeerderd met een matinée musicale voor kamermuziek waartoe de heeren Fred. Hiller, J. Joaohim, L. Strauss, O. von Königslow en P. Grützmacher bereids hunne medewerking hebben toegezegd.

Het feest zelf wordt gedirigeerd door dr. Ferd. Hiller, uit Keulen, onder medewerking van den stedelijken muziekdirecteur J. von Wasielewski, van de dames Emilie Bellingrath uit Dresden (sopraan), Amalie Joachim uit Berlijn (alt), en van de heeren H. Vogl, hofoperazanger uit Munchen (tenor), Adolph Schulze uit Hamburg (bas), professor Joseph Joachim uit Berlijn (viool) , Charles Halle uit Londen (pianoforte) en Pranz Weber, koninklijk muziekdirecteur uit Keulen.

rairijs. — Gedurende de tweede belegering heeft deze stad, ook wat het muzikale gedeelte betreft, oneindig meer geleden dan onder de eerste niettegenstaande deze zooveel langer heeft geduurd.

Gelukkig dat het oude operagebouw ontsnapt is aan het noodlot 't welk den schouwburg van de Porte-SaintMartin tot een bouwval heeft gemaakt. De OpéraComique en de Italiens hebben geen gevaar geloopen. Het Théatre-Lyrique, daarentegen, verkeert in een treurigen toestand. Toch zal het zonder overmatige inspanning weder te herstellen zijn, want het tooneel, de logegalerijen en de vertrekken van cle administratie zijn behouden gebleven even als de bibliotheek, de costumes en de decoratiën, welke laatste reeds gedurende het eerste beleg in veiligheid gebracht waren. De kamer der directie heeft veel geleden en daar zijn behalve eene hoeveelheid schilderstukken, die er geborgen waren, ook verschillende handschriften van stukken, ter opvoering aangeboden, onder anderen de Pétrarque van Pascal Duprat, verbrand.

Welke zijn nu de vooruitzichten van het zangspel voor den aanstaanden winter? Deze vraag is tot nu toe moeilijk te beantwoorden daar zoo goed als alles afhangt van de besluiten der regeering ten opzichte van de geldelijke ondersteuningen welke van staatswege zullen worden verstrekt. De opera tracht zich weder van de schokken te herstellen; onder voorzitterschap van den heer Perrin vormt het gezelschap zich langzamerhand weder tot een geheel. De Opéra-Comique wordt zoo zeer door de eigenaars van het pand gekneveld, dat zij gaarne voor een onbepaalden tijd hare voorstellingen had uitgesteld; het naderen en nijpend gevaar echter van een algeheel verloopen der kunstenaars en van het orkest, is oorzaak geweest, dat men tot een ander besluit is gekomen en weldra zal deze schouwburg weder geopend zijn, tot groot genoegen van de Parijzenaars die voor het oogenblik zich tevreden moeten steüen met de Folies-Dramaliques en haar Canard a trois becs, dat waarlijk onvoldoende is.

De Italianen zullen waarschijnlijk in het aanstaand saizoen hier niet spelen en men zal er zich over troosten. Indien het Théatre-Lyrique geopend wordt zal dit in het Athénée-gebouw plaats hebben tot dat het verwoeste pand zal hersteld zijn; men vermeldt dat bij diens wederopbouw partij zal getrokken worden van de lessen welke de ondervinding gegeven heeft nopens de inwendige verdeeling enz.

Ofschoon de rampen welke Frankrijk getroffen hebben geen overwegenden invloed zullen uitoefenen op het bestaan der groote parijsche schouwburgen, zal toch spaarzaamheid meer dan ooit plicht wezen.

Beeds worden er plannen beraamd om eene algeheele hervorming in het leven te roepen. Hoe dit zij, stellig is het dat de vrijheid der schouwburgen veel kwaads aan die instellingen heeft berokkend, en dat de Caffé-Concerts op den weg zijn geweest om een algeheelen ondergang daarvan voor te bereiden.

Het Conservatoire heeft zijn te lang gestaakte werkzaamheden hervat. Moge de nieuwe bestuurder waardig de voetstappen drukken van den grijzen Auber wien men eerst thans de eer eene plechtige ter aardebestelling bewijzen kan. De mededinging naar den grand prix de Bome heeft een aanvang genomen en zoo ziet men overal teekenen van herleving.

De heer Pasdeloup heeft met zijne volksconcerten weder een aanvang gemaakt; voorloopig hebben die 's maandags en 's vrijdags avonds plaats, even als vroeger, in den circus op de Boulevards. Beeds stroomt het publiek weder toe om aan den stichter dezer veredelde volksvermaken te bewijzen hoezeer het zijn streven op hoogen prijs stelt. De nieuwere muziek deelt thans zusterlijk met de oudere cle ruimte der programma's en niemand beklaagt er zich over.

De laatste dagen der Commune hebben zich door enkele muzikale uitvoeringen op de Tuileriën onderscheiden, waarvan echter niet veel te zeggen valt. Alleen het groote nacht-festival van Maandag op Dinsdag, 21, 22 Mei, had iets dat nooit zal vergeten worden, door zoo velen als het hebben bijgewoond. Te middernacht begonnen de fanfares der trompetten, opgevolgd , te een uur , door ensemble stukken welke zulk een omvang hadden, zulk eene uitwerking deden, dat cle menschelijke taal ontoereikend is om er een denkbeeld van te geven, dat Homerus zelfs daartoe onvermogend zou geweest zijn. Al de trompetters uit geheel Parijs, ondersteund door al de tamboers, deden la générale hoor en; daar tusschen door klepten al de klokken alarm; op eenigen afstand vernam men het geknetter van 't geweervuur, hei gebulder der kartouwen en deden zich gedruisch en kreten hooren waarbij het haar ten berge rees, — eindelijk het gefluit en gesis van bommen en granaten.... het was een bloksberg tooneel, een apocalyptiesch visioen

JRyssel. — Uit het volgend feit zou men vermoeden, dat het fransche karakter en de fransche zeden eenigzints gelouterd uit den smeltkroes van den tegenspoed zijn te voorschijn gekomen.

De directeur van den grooten schouwburg alhier had het tooneelgezelschap »les Bouffes Parisiens" geëngageerd om de stukken van Offenbach op te voeren. Onze dagbladen hebben dadelijk een kruistocht tegen dit soort van kunst ondernomen en met zooveel gevolg, dat op den avond der derde voorstelling, cle ontvangst slechts 18 francs bedroeg en dien ten gevolge de sartistes de la décadence" weder vertrokken zijn.

Iionden. — Het telken drie jaren gevierd wordend Handel-feest heeft voor de vierde maal in het kristallen paleis, en thans op den 19en, 21 en en23enJuni, plaats gehad. Het eerste denkbeeld om Handel's nagedachtenis op zoo grootsche schaal te herdenken is ontstaan bij den nu gestorven heer Bowley, die jaren lang de ziel is geweest van de »Sacred Harmonie Society". In 1862 had het eerste, in 1865 het tweede, in 1868 het derde feest plaats; telkens waren koor en orkest in klimmende mate bezet en telkens namen de voornaamste kunstenaars , in Londen aanwezig , er deel aan. Het vierde feest bestond, voor den eersten en derden dag, in de uitvoering van den Messias en Israël in Egypte, als de meesterstukken van den genialen

Sluiten