Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

149

suffer, of — en dit ware nog liet beste geval — tenzij hij niet muzikaal ware.

En zoo geloof ik ook dat voornamelijk alleen niet muzikale menschen overdreven voorliefde voor eenen of anderen componist — welken zij dan om geheel andere redenen tot heilige verkozen hebben — kunnen koesteren.

Waarom zijn menigmaal de minst muzikale élèves de vlijtigste blokkers?

Wel heel eenvoudig omdat zij, er niets van vattende, er ook niet door kunnen verveeld worden.

Iemand die muzikaal is, zal door iedere muzikale individualiteit getroffen worden; hij zal een geneigd ooihebben voor den minsten zweem van muziek van waar of hoe die hem ook treffe. Heeft hij talent dan zal hij het talent van anderen hoog waardeeren, omdat hij alleen a même is van het te kunnen afmeten; heeft hij genie, het geniale van alles wat hem omringt zal hem boeijen, en doen antwoorden in de taal welke die omgeving tot hem spreekt. Want: eigenlijk zijn genie of talent-uitingen slechts de weerkaatsing van datgeen waardoor een dusdanig bedeeld individu getroffen werd en zijn zij, als zoodanig, de voorgangers om ons voor te lichten op de geheime stroomen der nog zoo donkere gevoelswereld, — der nog niet helder geopenbaarde innerlijke wereld van de verhoudingen tusschen zintuig en brein — of, met andere woorden: voorboden, van eene hooger ontwikkelde toekomst wier bron en wezen wij niet buiten ons, maar in de diepste diepten van ons eigen brein- en gemoedsleven moeten zoeken en welke toekomst, die ons nu in toonverhoudingen aangeboden wordt, eenmaal zal worden verwezenlijkt door de maatschappelijke verhoudingen der menschen zelve. Van daar dat de kunstbeoefening—mits in oprechtheid gemeend en naar waarheid en overtuiging behandeld — als eene der heilrijkste zoo niet heiligste bedrijven des menschdoms moet worden beschouwd. Al hetgeen daar naast ligt en op gebrekkige individualiteit of partijdigheid berust moet wegvallen — zoo wel op het gebied der toonkunst als op dat van iedere anderen kunst. Ja, volgens Darwin, handelt de natuur zelve ook niet anders en zij laat te niet gaan hetgeen sans fonds vegeteert.

Amsterdam, 6 Augustus 1871.

David Koning.

BERICHTEN.

's Cfravenhage. — Met genoegen vernemen wij, dat de heeren Brandts Buys uit Deventer, in vereeniging met den heer W. Deckers, hier te lande eenige kerk-muziekuitvoeringen zullen geven. Zijn wij goed ingelicht dan zou een daarvan bestemd zijn voor deze stad en wel op 22 September eerstkomende.

Gent. — Het muziekcorps der rotterdamsche schutterij heeft alhier, op Zondag 25 juli in het Harmonielokaal, een prachtig concert gegeven, dat door meerdere duizende toehoorders werd bijgewoond. Het publiek was zeer gunstig gestemd en het onthaal zeer broederlijk. Onder de uitgevoerde muziekstukken merken wij op: Eantaisie sur 1'opéra der Preischütz; Ouverture Meeresstille und glückliche FahrtvanMendelssohn; Sinfonie in Ut-mineur van L. van Beethoven.

De Escaut schrijft over dit concert: »Het rotter¬

damsche muziekcorps, onder leiding van den heer Hutschenruyter, heeft zich hier doen hooren en heeft een welverdiend succès gehad. Dit gezelschap bevat uitmuntende elementen, solisten die een opmerkelijk talent ontwikkelen, een aanvoerder even bekwaam als bescheiden. De keus van de voorgedragen stukken was gelukkig te noemen en ware er niet een zekere overhaastheid bij het inzetten en eenige overdrijving in de nuanceering op te merken geweest dan zou men dit muziekcorps , in meer dan een opzicht, kunnen gelijk stellen met dat 't welk door Dunkier gedirigeerd wordt."

Ed. G-regoir.

Heulen. — De heer J. Brandeis hier ter stede vervaardigt sedert eenigen tijd piano's met obligaat pedaal, dat volkomen werkt op de wijze van het orgelpedaal. De pedaalsnaren zijn op den achterkant van den zangbodem aangebracht; de pedaal zelf is zeer hecht bewerkt. Door middel van deze speeltuigen zijn organisten in staat gesteld zich in het spelen van fuga's te oefenen zonder hun kamer te verlaten. Eene andere vernuftige uitvinding aan die instrumenten bestaat daarin dat door een der beide pedalen het klavier zakt en dien ten gevolge de aanslag meer aan die van het orgel gelijk gemaakt wordt.

Iieipzig. — De reeks van voorstellingen waarin het bestuur van den schouwburg de opera's van Mozart heeft opgevoerd, is op 17 Augustus geopend met die van Idomeneus, daarop volgde op den 20en Die Entführung aus dem Serail, op den 22en Titus, op den 25en Die Hochzeit des Figaro, op den 28en Don Juan, den31en Cosi fan tutte, terwijl op den 2en September het geheel gesloten zal worden met Die Zauberflöte.

Baireuth. — Richard Wagner stelt volkomen vertrouwen in het welslagen van zijn plan om zijn groot werk Der Eing der Nibelungen in den zomer van 1873 op een daarvoor op te richten schouwburg op te voeren. Die voorstelling zal drie achter elkander volgende avonden met een vooravond innemen. De zorgen voor het goed maken van de kosten zijn door eene te Berlijn gevestigde commissie op zich genomen; het te Mannheim bestaande Wagner-Verein heeft zich daarbij aangesloten. Wagner's zaak wordt in Oostenrijk door Pranz Liszt bepleit en daarenboven verwacht men dat er te Luzern eene bespreking zal plaats hebben van dat grootsche plan door allen die daarin belang stellen en de zaak kunnen bevorderen.

Weenen. — De komponist Wilhelm Westmeyer zal eene eigenaardige plaats in de muzikale wereld gaan innemen. Zijn plan toch tot stichting van een conservatorium voor militaire muziek is door den keizer goedgekeurd en hij zal de leiding dier zaak op zich nemen.

Pest. — Op den 6en Augustus stierf op zijn landgoed Kalz, de sloveensche dichter en componist Miroslav Vilhar. Onder de Slovenen was zijn roem als toondichter onovertroffen; zijne liederen zijn zijne meesterstukken en zij worden geheel door het volk begrepen en geprezen. Po jezeru en Mila lunica, twee dier liederen zijn door het geheele land bekeud. Vilmar schreef ook eene sloveensche opera, die Jamska Ivanka heet.

Parijs. — De uitgever Choudens, die in der tijd de Paust van Gounod met fr'10000 betaalde, heeft thans de partitie van le Eoi Ca rotte, van Offenbach, door den schouwburg La Oaité op te voeren, voor fr. 15 OOO aangekocht.

Sluiten