Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

167

onzuiver. De begeleiding was bovendien te zwak, zoowel wat het orkestrale gedeelte betreft (behalve de trompetten en pauken die in het Weinaehts-Oratorium wel wat al te zeer op den voorgrond traden) als, en vooral, ten opzichte van het seraphine-orgel dat nauwelijks gehoord werd.

Wat de solisten betreft, zoo betoonde de heer Schneider zich op nieuw den man van ervaring en talent. Heerlijk klonk zijn stem door de gewelven en duidelijk kwam, dank zijne voortreffelijke zang-methode, elke figuur tot den, ook meest verwijderd geplaatsten, hoorder. Zijne nog jeugdige eleve, mej. Stoetz, heeft eene fraaie stem en zong vooral zeer verdienstelijk de aria uit het Weinacht-Oratorium »Bereite dich, Zion, mit zürtlichen Trieben". De dilettante die in de kwartetten de sopraanpartij vervulde kweet zich goed van hare taak, hoewel hare stem in kracht te kort schoot. Dit laatste was ook met den baszanger het geval die daarenboven naar ons inzien een voor hem te zware taak op zich genomen had.

De uitvoering, door een talrijk publiek bijgewoond, waaronder men vele kunstenaars en enkele kunstliefhebbers van elders opmerkte, gaf op nieuw het bewijs van den ijver en de volharding van den heer Bastiaans.

Hulde zij hem daarvoor toegebracht.

— Onze talentvolle landgenoot de heer L. Schlegel, thans te Brunswijk werkzaam, heeft de benoeming als directeur der muziekschool van de hier bestaande Afcleeling der Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst aangenomen en zal zich eerlang hier vestigen.

Utrecht. — In het begin van October wordt onze nieuwe concertzaal (in Tivoli) ingewijd.

Arnhem. — Op Zaterdag 9 September heeft alhier het concours plaats gehad voor de betrekking van kapelmeester bij het muziekkorps der Veld-artillerie, ter vervanging van den heer Budersdorff, die pensioen heeft gevraagd, welk verzoek is toegestaan. Uit de acht sollicitanten, waaronder er uit Berlijn, Keulen en andere plaatsen waren, is door de heeren Dunkier, Hol en Meyroos, die de commissie van beoordeeling uitmaakten, een drietal gevormd bestaande in de eerste plaats uit den heer Bernhardt, kapelmeester bij de regiments-muziek der Huzaren , te Haarlem in garnizoen, verder uit de heeren Arie van Leeuwen en Grundt, beiden uit Botterdam. Door den chef van het regiment is de heer Grundt tot kapelmeester benoemd.

Brussel. — Vieuxtemps is benoemd tot eerste professor voor de viool (classe de perfectionnement) aan het conservatoire alhier; zijn honorarium bedraagt 3600 fr.; hij geniet daarenboven 2 (volgens anderen 6) maanden vacantie.

Hal. — Voor den beroemden violoncellist Servais wordt, hier in zijn geboorteplaats, een gedenkteeken opgericht. Men heeft reeds een aanvang gemaakt met het metselen van het voetstuk, en het standbeeld, uit wit marmer gehouwen , is reeds voltooid en wordt in het gemeentehuis alhier voorloopig bewaard.

Berlijn. — Mevrouw Serafine Tausig, de weduwe van den beroemden pianist, zal, zooals cle oostenrijksche couranten melden, te Presburg eene pianoschool openen. De heer Otto Lesmann, sedert jaren leeraar aan Tausig's Hoogeschool voor piano-onderwijs, zal haar de inrichting zijner onderwijsmethode mededeelen.

Matmlteiiii. — Het dertienjarige dochtertje van den violist Joh. Becker is, met uitstekend gevolg, als pianiste opgetreden.

Dresden. — De leerlingen, vereerders en vrienden van Priedrich Wieck hier ter stede hebben in het op 18 Augustus gevierde 86ste geboortefeest van den grijzen meester aanleiding gevonden tot het stichten van een sPriedrich Wieck-Stiftung" welke zich ten doel stelt om aan onbemiddelde muzikale talenten de gelegenheid te verschaffen zich verder te ontwikkelen.

Salzburgr.— Den 3en September heeft hetMozarteum een concert, ter viering van Beethoven's eeuwfeest, gegeven. Het programma omvatte een proloog van den dichter Carl Ziegler, cle E r o i c a, het koor EhreGottes, marsch en koor, en tursche marsch uit die Buinen von Athen, en de koorfantasie, waarbij de solopianopartij gespeeld werd door prof. J. Epstein uit Weenen.

"Weenen. — Anton Eubinstein bevindt zich tegenwoordig te Petersburg, waar hij de opvoering zijner nieuwe opera, derDamon, die hij te Praunkirchen in het Salzkammergut afgewerkt heeft, voorbereidt. In het begin van October zal hij zijne betrekking als directeur der sGesellschaftsconeerte" en der zangvereeniging alhier aanvaarden.

Het eerste concert zal den 5en November plaats hebben.

Pest. — Voor zijn vertrek naar Bome heeft Liszt zijn groote oratorium Christus afgewerkt. Sommige berichten zeggen, dat het, even als zijne Heilige Elisabeth, voor de eerste maal alhier, andere dat het te Weenen zal uitgevoerd worden. Het werk bestaat uit drie deelen, en bevat veertien onderafdeelingen, te weten: 1. Introductie. 2. Pastorale en verkondiging der engelen. 3. Stabat mater speciosa. 4. Gezang der herders voor de kribbe. 5. De drie koningen. 6. De Zaligsprekingen. 7. Pater noster. 8. De stichting der kerk. 9. De storm. 10. De intocht in Jeruzalem. 11. Tristis est anima mea. 12. Stabat mater dolorosa. 13. Paaschzang. 14. Christus is opgestaan. Liszt regelt nu zijne zaken te Bome, en draagt reeds, zooals men vertelt, het plan tot een nieuw werk in zich om, waarvan het onderwerp aan cle geschiedenis van Polen zou zijn ontleend.

Parijs. — De handschriften van Auber's onuitgegeven partituren, zijne autografen enz. zijn voor 8 000 francs aangekocht door de vereeniging der conservatoireconcerten.

— Gounod, die zijne nieuwe opera Polyeucte voltooid heeft, verlaat Parijs en vestigt zich te Londen waar hij eene muziekschool stichten wil.

— Mevrouw Marie Sass heeft zich aan den schouwburg te Caïro verbonden voor eene som van 50 000 francs.

Mevrouw Miolan Carvalho zingt tot Mei 1872 in de Opéra comique voor een honorarium van 750 frcs. per voorstelling.

Bologna. — Wagner's L o h e n g r i n zal hier in October in het Teatro communale opgevoerd worden.

Londen. —De cantate van Sterndale-Bennett, the Mayqueen, zal voor het tooneel ingericht, en in de volgende maand in St James-Hall opgevoerd worden.

Hïew-ïorlf. — Mejufvrouw Nilsson zal, onder directie van den heer Strakosch, in het volgende seizoen optreden en wel uitsluitend als operazangeres, zooals wij reeds gemeld hebben. Zij zal o. a. in P a u s t en in Robert optreden. De heeren Capoul, tenor uit Parijs,

Sluiten