Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

188

gang in den laatsten tijd. Zooals zij nn is samengesteld, in het bezit van vele goede stemmen, en vervuld van lofwaardige eerzucht, geleid door een zoo bekwaam directeur, als Collin, zal zij zonder twijfel een hoog standpunt bereiken, vooral wanneer zij aan het gevaar van overschatting harer verdiensten weet te ontkomen. Het sAbendstandchen" van A. Hartel werd goed, correct en warm voorgedragen; «1'Orgue" van L. de Eillé voortreffelijk; een schitterend bewijs van de groote vlijt, aan de instudeering van dit nommer gewijd; het eigenaardige karakter, de bijzondere soort van inspiratie echter, die voor de voordracht van dergelijke «kunststukken" onmisbaar noodig is, was niet aanwezig. Wij gelooven , dat eene echt-hollandsche zangvereeniging aan zulke composities, die alleen den bijval van het groote publiek beoogen, niet een studietijd moest wijden, die voor edeler werken beter kon gebruikt worden. De lange serie van voordrachten, die, niettegenstaande de groote afwisseling, toch zeer vermoeiend op den toehoorder werkten, werd eindelijk besloten door de liedertafel «Apollo" hier ter stede. Hare taak was niet gemakkelijk nadat men «Oefening baart kunst" gehoord had, maar Apollo beschermde zijne zonen, zoodat deze de koren «Nachtlied der Krieger" van Wrede, en «Wie hab' ich sie geliebt" van F. Möhring recht wakker zongen.

Op den tweeden feestdag werden, behalve drie nommers van verschillende meesters, uitsluitend werken van onzen talentvollen en ijverigen Eichard Hol ten gehoore gebracht, lo. «Erklarung", Concertstück für Orchester, H. Heine nachgedichtet, een hoogst verdienstelijk en fraai werk, dat zeker nog veel grooter indruk zou gemaakt hebben, wanneer men in Volksvlijt de fijne schakeeringen slechts eenigszins kon opmerken , en wanneer, wat het orkest betreft, alle instrumenten even goed bezet geweest waren. Toch loonde rijke bijval den componist. 2o. «Ave Maria", voor mannenkoor , solo en orkest, van Gr. A. Heinze. Dit werk was met blijkbare toewijding en zorg ingestudeerd, en werd met vuur en juistheid uitgevoerd. De koren waren voortreffelijk, en de solist, de heer Henri Warnots uit Brussel, een aesthetisch hoog ontwikkeld kunstenaar, en een warm, gevoelvol zanger, bracht zijne partij uitstekend ten gehoore. De componist, die tegenwoordig was, werd door het publiek met opgewondenheid geroepen , en mocht de bewijzen der algemeene sympathie ontvangen. 3o. Eecitatief en aria «Sombre forêt", uit «Guitlaume Teil" van Eossini, voorgedragen door mej. Ida Manders. Als deze jonge dame eerst geleerd heeft, wat meer zorg aan hare muzikale ontwikkeling te wijden, dan zal zij later, en in kleiner loealen, stellig verdienstelijk kunnen medewerken. 4o. Voordrachten der liedertafel «Amstels Mannenkoor": a. Eene kerk, b. De rots in zee, twee zeer verdienstelijke composities van Eichard Hol. Met wezenlijk genot hoorden wij het krachtige, vol klinkende koor, en zagen helder en duidelijk, hoe welverdiend de roem is, dien de wakkere Hol behaald heeft met de ontwikkeling van deze vereeniging, die nu op zulk eene schoone hoogte staat. De voordracht van beide koren was voortreffelijk, en ontlokte herhaalde toejuichingen aan de aanwezigen. 5o. Arioso uit het oratorium «Elia op Horeb" van Fr. Coenen, gezongen door den veelgeliefden bariton, den heer W. C. Deckers, die ook hier wederom alle toehoorders door zijne welluidende, heerlijke stem en door zijne warme voordracht medesleepte. 60. «Bede", voor mannenkoor, solo en orkest, van Eichard Hol, eene voortreffelijke compositie, die wij buiten twijfel

voor een van Hol's beste werken houden. Wij wenschen hem van harte geluk, dat hij de voldoening mocht smaken, zijn werk zoo uitstekend te hooren uitvoeren. Het koor en de solist, de heer Henri Warnots, werkten heerlijk, en rijke bijval beloonde den componist. Het tweede gedeelte werd geheel ingenomen door Hol's reeds meermalen besproken Vondel-cantate, die, evenals vroeger, luide toegejuicht werd. Het koor was zeer goed, en de solisten, de heeren Warnots en Deckers, meer dan voortreffelijk, want wat de éen aan kunstontwikkeling vóór had, werd aangevuld door de prachtige stem van den ander. Alleen mej. Manders, die de solosopraanpartij voordroeg, liet veel te wenschen over, vooral wat betreft de zekerheid van attaque en intonatie. Met het volkslied werd het feest besloten, waaraan alleen een openlijk woord van dank van de zijde van «Amstels mannenkoor" aan Hol ontbrak.

— Het eerstvolgend Caecilia-concert zal op den 23 November plaats hebben met het volgende programma:. Ouverture Michel-Angelo van Niels W. Gade; Sinfonie no 4, D-mol, van E. Schumann; Ouverture no 3 zu Leonore, van L. van Beethoven; Sinfonie «die Weihe der Töne", van L. Spohr; Ouverture «der Freischütz", van C. M. von Weber.

— Men spreekt er van, hier eene keurbende uit de zangvereeniging te verzamelen om in het bijzonder de werken van oude meesters te beoefenen, en zulks in verband met het opgevatte voornemen van eenige heeren, om in dezen winter voordrachten over de geschiedenis der muziek te houden. Dit zou zeker beter middel zijn om een leerzaam inzicht te verkrijgen in den ontwikkelingsgang van onze hedendaagsche toonkunst, dan eenvoudige lezingen over de muziek-geschiedenis.

— Men verzekert, dat mevrouw Collin—Tobisch benoemd is tot plaatsvervangster van den heer Carl Schneider voor het solo-zangonderwijs aan onze afdeelings-muziekschool.

— Het duitsche opera-gezelschap uit Rotterdam heeft hier veel bijval verworven met eene opvoering van Mozart's «Don Juan", en men verwondert zich, dat zij het tot nu bij die eerste voorstelling heeft laten blijven.

De fransche opera uit 's Hage geeft hier geregeld hare voorstellingen, en sommige artisten deelen ruimschoots in de gunst van het publiek.

— De hier gevestigde afdeeling der Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst kondigt voor het aanstaande seizoen, bij genoegzame deelneming van de zijde van het publiek, vier philharmonische concerten aan. Door de degelijke liefhebbers wordt dit voornemen zeer toegejuicht, en men hoopt dat eene meer dan voldoende inteekening de verwezenlijking van het plan zal mogelijk maken.

— Den 5 November heeft de Vereeniging voor kerkgezang «Excelsior", onder leiding van den heer G. A. Heinze, hare werkzaamheden hervat. Zij bracht gedurende de godsdienstoefening twee vierstemmige koralen, en Hauptmann's zangrijke motet «Herr, unser Herrscher" ten gehoore.

Goes. Vroeger dan wij dit gewoon waren, is ditmaal ons muzikaal seizoen aangevangen. Eeeds in de Octobermaand gaf onze zangvereeniging haar eerste concert, als wilde zij ons begeerig maken om gedurende een langen winter veel te hooren. Maar die haast had eene oorzaak en droeg geene sporen van overhaasting. Het laatste concert van het vorige seizoen was, door een samenloop van omstandigheden, achterwege geble--

Sluiten