Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1!J

O

onlangs in een conservatoire-concert opgetreden, onder het protectoraat van Gounod, en wel in diens cantate »Gallia", indertijd voor de tentoonstelling te Londen geschreven. — »Euth", eene soort van oratorium, gecomponeerd door Cesar Franck, organist aan de kerk St. Clotilde, componist van een bekend klaviertrio, is vóór eenigen tijd in het Cirque des Champs-Elysées opgevoerd, en maakte de belangstelling in hooge mate gaande.— Mettegenstaande de verwoede haat der Parijzenaars tegen de »Prussiens", heeft Pasdeloup in zijn eerste concertpopulaire werken van Beethoven, Schumann, Haydn, Weber en Gade, zonder stoornis ten gehoore gebracht. Bewijst dit feit niet alweer glansrijk, dat de muziek de mensehenverbroederende kunst bij uitnemendheid is ? — Stephen Heller heeft zich, na zijn verblijf in Zwitserland, weêr met der woon te Parijs gevestigd. — Ook het grafmonument van Chopin op het kerkhof Père-Laehaise is in cle laatste stuiptrekking der Commune beschadigd geworden. Het beeld der treurende Muze heeft nl. twee vingers verloren. Onlangs werd dit bemerkt door eenige vereerders van den componist, toen zij op den verjaardag van zijn sterfdag zijn graf met kransen kwamen versieren. — De drie voorstellingen van de »Pré-auxclercs" , die op de 1000e gevolgd zijn, hebben 22,339 frcs. opgebracht! — Mej. Pidès Devries is aan de groote opera verbonden; zij zal voor het eerst met Faure in »Faust" optreden; deze beroemde bariton doet binnen kort zijne srentrée" in »Don Juan" te zamcn met Obin, clie cle rol van Leporello zal vervullen. — Mevr. Viardot-Garcia is tot zangonderwijzeres aan het Parijsche conservatoire benoemd.

België. — Het schooljaar 1871—1872 van de muziekschool te Antwerpen is den 2n October 11. plechtig geopend.

Gngeland. — De Saturday Afternoon-Concerts in het Crystalpalace te Londen worden dit jaar hoofdzakelijk gewijd aan de uitvoering van Mendelssohn's voornaamste werken, zoo veel mogelijk in chronologiesche volgorde, en geven dus een helder beeld van de loopbaan van dien componist. Zoo werden den 14 Sept. de beide eerste sinfonieën uitgevoerd, 7 Oct. Sommernachtstraum-ouverture, Eeformations-sinfonie (no. 5), 3 fantasies voor piano, op. 16, en Eondo voor piano in E, op. 29; 1.4 Oct. Hebriden-ouverture, in de bewerkingen van 1830 en 1832; 21 Oct. »Meeresstille"-ouverture en »Erste Walpurgisnacht"; 4 Nov. (sterfdag van den componist) o. a. 2 onuitgegeven werken: introductie en allegro voor orkest, en adagio voor strijk-quartet, uit cle jaren 1822 en 1823.

De Monday Popular Concerts van Chappell zouden den 13 Nov. beginnen, en op dezelfde wijze als vroeger plaats hebben. Als medewerkers zullen optreden: de dames Arabella Goddard, Norman—Neruda, Schumann, en de heeren Joachim, Ha!lé, Pauer en Piatti.

Gedurende eenigen tijd zullen, onder leiding van Mapleson, italiaansche voorstellingen inCovent-garden-theatre plaats hebben. De opening is den 30 Oct. metBossini's »Semiramide" gevierd geworden, met medewerking van de dames Tietjens en Trebelli, en de heeren Agnesi,Poli en Einaldini. Ook mej. Jeanne Devries is aan genoemd tooneel verbonden; haar eerste optreden in Verdi's »Traviata" heeft een gunstig gevolg gehad. — Het plan om Sterndale Bennett's cantate »the May-queen" om te werken, en in de Eoyal National opera op te voeren, is opgegeven. — Het nieuwe werk van Arthur Sullivan: muziek tot Shakespeare's «Merchant of Venice" is den 28 Oct. in het Crystalpalace-concert voor het eerst uit¬

gevoerd. De muziek is geschreven voor de prachtige wederopvoering van Shakespeare's comedie, die onlangs in het Princes-theatre te Manchester heeft plaats gehad. Men zegt, clat cle compositie niet gewonnen heeft door van de schouwburg- naar cle concertzaal overgebracht te worden. Het werk bestaat uit entr' actes, eene serenade voor sopraan en dansmuziek.

OiiderNrheicliiisen. — De heer Anton Zamara, harpist en professor aan het conservatoire te Weenen, heeft van den koning van Italië het ridderkruis van de Italiaansche kroonorde ontvangen.

De zangonderwijzeres Mevr. Dreyschock te Berlijn heeft het Pruisische kruis van verdienste ontvangen.

De tenor Sontheim is door den koning van Wurtemberg met het ridderkruis van de Friedrichsorde eerste klasse vereerd geworden.

De heer Fr. Botgorscheck, directeur van het orkest van het Badhuis te Scheveningen, is door Z. M. den Koning van Zweden en Noorwegen tot ridder van de Wasa-orde benoemd.

BIJZONDEEHEDEN UIT BEETHOVEN'S LAATSTE LEVENSDAGEN.

Naar liet Hoogduitsch van Dr. F. HILLER.

Al heb ik zelf nog geen hoogen ouderdom bereikt, zoo zullen er zeker nog weinigen in leven zijn die, even als ik, het geluk gehad hebben, den grootsten kunstenaar dezer eeuw te zien en te spreken. Als vrceg ontwikkelde knaap, zooals dc meeste musici gewoonlijk zijn, genoot ik van het jaar 1825 tot '27 het onderwijs van den voortreffelijken Hummel in Weimar, en werd het mij vergund, dezen meester te vergezellen op eene kunstreis over Leipzig en Dresden naar Weenen, die hij in Maart 1827 ondernam.

In dien winter heerschte er bij veel sneeuw eene strenge koude, en wij moesten ons veel ongemak getroosten. Met genoegen herdenk.ik evenwel nog cle sledevaart van Dresden naar Praag, clie bij helder weder werd ondernomen. Een gevoel van jeugdige frischheid maakt zich opnieuw van mij meester, als ik mij voorstel hoe ik aan de zijde van mijn geliefden onderwijzer gezeten, tusschen de met sneeuw bedekte, en door de bleeke winterzon vergulde boheemsche bergen heenreed. Dinsdag den 6 Maart 1827 kwamen wij vermoeid en door elkaar geschud in cle keizerstad aan. Eeeds den 8sten brachten wij Beethoven een bezoek.

Hoewel men destijds over de grootste mannen veel minder te hooren kreeg, dan men tegenwoordig in éene week over de minstbeduidende kan vernemen, was de mare van Beethoven's ziekte toch tot Weimar doorgedrongen. Hij leed aan de waterzucht. In Weenen kregen wij van al cle kunstenaars die Hummel kwamen bezoeken de meest verontrustende berichten aangaande zijn toestand, die niet alleen hopeloos, maar tevens onuitsprekelijk treurig was. Volslagen doofheid, gepaard aan een steeds klimmend wantrouwen tegenover een ieder, daarbij een lichamelijk lijden, operaties zonder gunstig gevolg, mistroostig in zijne eenzaamheid, een bijna schrikverwekkend uiterlijk — ziedaar het beeld clat ons van den grooten kunstenaar werd gegeven. Aldus voorbereid reden wij naar de voorstad.

Door eene ruime entréekamer, waar in hooge kasten groote saamgebonden pakken muziek lagen, kwamen wij, terwijl mij het hart klopte, in de woon-

Sluiten