Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

• • • DE BOEKENTAFEL • o •

DECEMBER-0 VERZICHT

van nieuwe uitgaven en herdrukken in Nederland.

LAND- EN VOLKENKUNDE. — GESCHIEDENIS. — LEVENSBESCHRIJVING.

Havelaar, Ingr. J. J.: Rapport betreffende eene reis door de kolonie Curacao, ingevolge art. 2 van het kon. besl. d.d. 20 Juli 1901, n°. 30. 's-Gravenhage, Algem. Landsdrukkerij [Martinus Nijhoff]. 8°. M. 2 krt. ƒ —.70.

Jellesma, E. J.: De Minahasa en eenige andere streken der residentie Menado. Eenige aanteekeningen op het.... werk van H. van Kol „Uit onze Koloniën". Arasterdam, J. H. de Bussy. 8°. ƒ 1.50.

Knobel, F. M.: Perzische schetsen. Amsterdam, J. H. de Bussy. 8°. M. e. krt. ƒ 3.—.

Kol, H. van: Naar de Antillen en Venezuela. Leiden, A. W. Sijthoff, Gr. 8°. M. afb., 3 pltn. en 3 krtn.

ƒ 4.— ; geb. ƒ 4.90.

Martin, Prof. K.: Reisen in den Molukken, jn Ambon, den Uliassern, Seran (Ceram), und Burn. (Herausgeg. m. Unterstützung d. Niederl. Regierung). Geologischer Teil. Leiden, Buchhandlung u. Druckerei vorm. E. J. Brill. Gr. 8°. M. 42 afb., 6 krtn. en 16 pltn. y f 9.—.

Snelleman, Joh. E.: De volken dp/aarde. Met meer dan 800 afbeeldingen, bevattende duizenden portretten, fotografisch opgenomen ,<rver de geheele aarde. Dl. I. Amsterdam, Scheltema & Holkema's Boekhandel. Gr. 8°. M. afb. en 1 pit. in kleurendr.

/' 7.80; geb. f 8.80.

Weber—Van Bosse, Mevr. A.: Een jaar aan boord van H. M. Liboga. Leiden, Boekhandel en Drukkerij v. h. E. J. Brill. 8°. M. afb.. 1 krt. en 18 pltn.

/ 3.50; geb. ƒ 3.90.

Berg, Mr. N. P. van den: Uit de dagen der Compagnie. Geschiedkundige schetsen. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zoon. S°. ƒ 3.90; geb. ƒ4.50.

Blok, Prof. dr. P. J.: Verspreide studiën op het gebied der geschiedenis. Groningen, J. B. Wolters. 89.

Geb. f 5.50.

Chappuis,H. Th.: De fransch-duitsche oorlog 1870/71, aan het volk verhaald. 2e, herziene uitgave. Rotterdam, D. Bolle. Gr. 8C. M. afb. en portr. f 2.25.

Muller, Prof. dr. P. L.: Geschiedenis van onzen tijd sedert 1848. Dl. I (—1859). Haarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zoon. 8°.

ƒ 6.55; geb., linn. ƒ 7.65; geb., led. f 8.25.

Oordt, Dr. J. W. G. van: Wereldgeschiedenis, tot den val van Napoleon I, vooral voor het Zuid-Afrikaansche volk geschreven. Dl. I. Amsterdam-Kaapstad, Hollandsch-Afrikaansche uitgeversmaatschappij v. h. Jac. Dusseau & Co. Gr. 8°

Kplt. (4 dln.) ƒ 15.— ; geb. ƒ 18.—.

Penning, L.: Ons oude Nederland. De geschiedenis des vaderlands van de vroegste tijden tot op heden aan ons volk verhaald. Afl. 1. Rotterdam, D. A. Daamen. Gr. 8°. M. afb. en 1 pit. in kleurendr. Per afl. ƒ — .50. Kompleet in 18 afleveringen.

Wunderlich, W. F. H.: De pruikentijd. M. 75 illustraties d. C. v. d. Hart. Amsterdam, Uitgevers-maatschappij „Elsevier". Gr. 8°. /" 1.75; geb. ƒ2.25.

Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en Bijnland. Tevens orgaan der vereeniging „Oud Leiden". 1904. Leiden, A. W. Sijthoff. 8°. M. afb. en 1 portr. Gecart. ƒ 1.50.

Overmeer, W. P. J.: De regeeriug le Haarlem, van 1795—1824. 's-Gravenhage-Brussel, Archief „Van Epen". 8°. ƒ —.60.

VoLks-almanak, Geldersche, voor 1904. 20e (laatste) jaargang. Arnhem, P. Gouda Quint. M. 3 pltn. ƒ 1.25.

Register, 1895—1904 „ —.50.

Volksalmanak, Groningsche, voor 1904. Jaarboekje voor geschiedenis, taal- en oudheidkunde der provincie Groningen, onder redactie van mr. J. A. Feith. Groningen, Erven B. van der Kamp. 8°. M. 1 portr. en 1 pit. ' Gecart. ƒ 1.80.

Sluiten