Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12

DE VEREENIGDE TIJDSCHRIFTEN

storven, zoo begaafden Kotek, die daar gewerkt had.

De vaderlandsche, liefderijke, trouwe, bescheidene, naar rechtvaardigheid strevende Peter Tschaikowsky ziet ons aan als wij zijn proza lezen. Voor het uitbundige van zijn rijke muziek worden wij dan misschien niet ontvankelijker, maar wel voor het innige. v. W.

■iiuinniiiiiramiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiniiiiiiinimimiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiinniininmiitniiniiniiTinnniiniiniiniinHiiHni

Het praatje van de maand.

Veelbewogen weken liggen achter den rug ; verrassingen, maar altijd, heel onaangename zijn er gekomen, hebben allen die in het kunstleven belang stellen, bezig gehouden. Men begrijpt waar ik het over hebben wil: over de Opera, die net zoo jammerlijk in de war is als de Post-giro dienst.

En zoo ineens als dat gekomen is! Zaterdag's begon de Nationale Opera onder leiding van den heer Koopman te spelen en werkelijk niet onverdienstelijk. Een klein bekoorlijk werkje van Maurice Ravel, een aardig gemonteerd en uitgevoerd ballet werd gegeven op een wijze die zeer zeker verre van model was, maar toch van een ernstiger streven te overtuigen wist, zoodat wij allen het gevoel hadden: wanneer men deze Opera nu een paar weken tijd gunt om een beetje op dreef te geraken dan zal het heusch wel lukken, dan zullen wij weliswaar geen kunstinstituut eerste klasse (als wij dat wenschen te bezitten moeten wij ook maar eerst beginnen om een half millioen op tafel te leggen) maar toch een acceptabele Opera rijk zijn. En ziet, na drie dagen gespeeld te hebben, lag de geheele onderneming onderste boven! Gauwer kan het al niet; het snelheids-record is behaald, staat op Koopman's naam!

Zaterdag's begon de Opera te spelen, des Maandags weigerde de Raad van de Gemeente 's-Gravenhage de aangevraagde subsidie en toen zei Dinsdag's de heer

Koopman dat hij het vertikte, dat hij er mee ophield, omdat hij bij het maken van een begrooting op de subsidie van Den Haag gerekend had! Voor de hand ligt de vraag of een zakenman het recht heeft verbintenissen aan te gaan en begrootingen te maken waarbij gerekend wordt op gelden waarvan hij nog allerminst zeker is! Want de heer Koopman had, na hetgeen er van den zomer in Den Haag besproken is, kunnen en moeten weten dat de kans op een tegemoetkoming van de gemeente 's-Gravenhage heel gering zou zijn. Desondanks heeft hij contracten voor vijf maanden aangegaan, menschen uit andere betrekkingen gehaald die nu weer op de keien staan, terwijl aan het begrip: Nederlandsche Opera een doodsteek toegebracht is; immers na dit afschuwelijke débacle gelooft niemand meer aan de bestaansmogelijkheid van zoo een onderneming en er zal ook wel niemand meer bereid zijn om de koorden van de beurs los te maken wanneer vandaag of morgen er een moedige komt die weer opnieuw beginnen wil. Wel ellendig is het met de muzikaal-dramatische kunst in ons land gesteld! Nu krijgen wij natuurlijk weer gauw een Italiaansche Opera; de heer De Hondt zat al van het begin van het seizoen af op den uitkijk en heeft dadelijk na het treurige einde van de Nationale Opera zijn maatregelen getroffen om spoedig met een gezelschap voor den dag te kunnen komen. Maar al waardeeren wij de gaven van de Italianen ten zeerste, toch is de onderneming van den heer De Hondt nooit geweest en zal zij nooit worden het kunst-instituut waar wij naar verlangen, het kunstinstituut dat allen die Weenen, Parijs, Berlijn, München of Dresden bezocht hebben, kennen.

Treurigheid met de Opera treurigheid in het Amsterdamsche Concertgebouw. Want wat reeds lang door iedereen gevreesd werd is uitgekomen! Mengelberg's gezondheidstoestand moge dan uitstekend

Sluiten