Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAECILIA EN HET MUZIEKCOLLEGE

15

welke titel uitsluitend verleend zou worden „honoris causa."

Tevens zou dan bij de wet verboden moeten worden het onrechtmatig voeren van één dezer titels.

De onkosten door de commissie te maken zouden naar het ledental verdeeld moeten worden over de diploma-uitgevende vereenigingen; terwijl een lijst zou moeten gedrukt worden met de namen van de personen aan wie een dergelijke titel verleend werd, welke lijst aan alle daarin vermelde personen werd toegezonden ter controle van ev. onrechtmatigvan-het-praedicaat-gebruik-makende muziekles-gevers.

De werkwijze en een reglement voor deze Commissie zou met deze door de betrokken vereenigingen nader kunnen worden samengesteld.

Voorloopig zou de regeering gepolst moeten worden of medewerking in dien geest te verwachten zou zijn en onze leden zouden zich moeten uitspreken of een dergelijke regeling, die het publiek — dat niet bedot wenscht te worden — beschermt, evenals hen, die door ernstige studie een diploma hebben verworven; ook hen gewenscht voorkomt.

M. i. zal men zóó meer bereiken dan op eenige andere manier. Velp, October 1923. M. A. BRANDTS BUYS.

Wil men niet de Italiaansche titels — die ik nam, omdat het Italiaansch toch de algemeene muziektaal is — dan zouden b.v. genomen kunnen worden de afkortingen : M' en Tk voor: muziekleeraar en toonkunstenaar.

Wegens plaatsgebrek moeten meerdere bijdragen, op bovenstaande kwestie betrekking hebbende, tot het volgend nummer wachten. K. A. T.

Verzoek aan de Leden.

De Penningmeester verzoekt den leden toestemming, de rente van het kasgeld te mogen storten in het nieuwe, door hem gestichte, fonds. Eventueele bezwaren hiertegen worden binnen twee weken door hem ingewacht aan zijn adres, Utrecht, Stadhouderslaan 95.

INHOUD.

Lustrum.

Het wezen van den Rhythmus in de muziek,

Ary Belinfante.

Gerard Zalsman . . Geertruida van Vladeracken.

Besprekingen Wouter Hutschenruyter.

Belangrijke Data v. W.

Het praatje van de maand.

Ned. Toonk. Ver. Officieel Orgaan.

UITGAAF VAN DE ERVEN F. BOHN ~ HAARLEM

BINNENKORT ZAL VERSCHIJNEN:

CARL FLESCH

De Kunst van het Vioolspel

Uit het Duitsch vertaald door L. COUTURIER

Opgehelderd door meer dan 1000 muziekvoorbeelden en afbeeldingen van stand en houding

Prijs t gebonden . . . . f 7,50

Een onmisbaar boek voor iederen violist; immers, wie zal beter over de kunst van het vioolspel kunnen schrijven dan de groote kunstenaar en paedagoog CARL FLESCH. Het boek bevat een schat van kennis voor allen, die belangstellen in het vioolspel, hetzij beroepsmusicus of dilettant

BESTELLINGEN WORDEN NU REEDS AANGENOMEN

Sluiten