Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAECILIA EN HET MUZIEKCOLLEGE

29

hebben. En toch, al is het heel interessant met al die verschillende orkestleiders kennis te mogen maken, toch zullen wij allen geloof ik blij zijn wanneer Mengelberg weer goed en wel terug is, al zal het dan ook een korte vreugde zijn! Want in het gunstigste geval zal onze fameuse landgenoot met December zijn taak kunnen hervatten en in de eerste dagen van Januari moet de reis naar de Nieuwe Wereld weer aanvaard worden. Op zijn best zullen wij Mengelberg dus een maand bij ons hebben.

Voor een anderen fameusen landgenoot zal het een feestmaand worden: voor Dirk Schafer, die 25 dezer vijftig jaar oud wordt; er is een comité gevormd dat druk in de weer is, dat op veler belangstelling en medewerking meent te mogen rekenen, opdat .... Maar neen, gelukkig bedenk ik me daar dat het pas half November is wanneer dit praatje verschijnt, en dat ik geen roet in het eten mag gooien door van te voren geheimen te gaan verklappen. In elk geval heb ik de aandacht van de lezers nog eens even opgefrischt; wie een circulaire ontvangt en haar nog niet ingevuld heeft, die doe het nu; wie geen circulaire kreeg, en zich overgeslagen acht, die heeft maar even de redactie van dit blad te waarschuwen

De Nationale Opera is middelerwijl door de Haagsche Rechtbank in staat van faillissement verklaard. Talloozen zijn schrikkelijk gedupeerd door de onverantwoordelijke wijze van handelen van de directie die een dergelijke onderneming begon terwijl zij wist dat de zaak reddeloos zou zijn, wanneer de Haagsche subsidie geweigerd werd, en wist dat de kans op een weigering groot was. Roekeloos is dit geweest, eigenlijk nog erger dan roekeloos. Om maar eens een geval te noemen: Richard van Helvoirt Pel, kon in September een engagement aan de Volks-Opera te Berlijn krijgen — de zanger heeft het mij zelf medegedeeld — doch accepteerde het niet omdat de Heer Koopman hem

gunstige voorstellen gedaan had en hij een verblijf in het rustige Nederland in die omstandigheden verkoos boven het wonen in het geteisterde Duitschland. En nu staat de zanger die voor een gezin te zorgen heeft op de keien, zal hij misschien zijn toevlucht moeten zoeken in bioscoop of variété. Wat de dirigent Richard Heuckeroth noodgedwongen al gedaan heeft; die is met een aantal orkestmusici ergens in een café in Amsterdam terecht gekomen. Overigens zal het wellicht met de orkestmuzikanten nog het beste afloopen, want de Italiaansche opera gaat met December spelen en het lijdt geen twijfel of de Heer De Hondt zal een groot deel van de muzikanten overnemen.

Intusschen rijst de vraag: moeten wij nu bij de pakken neerzitten, met de handen over elkaar geslagen maar afwachten, of aan het werk tijgen met kracht en energie ? Want het is toch te gek dat een land als Nederland geheel zonder Opera is. Meen niet lezers, dat ik weer voor een Nationale Opera die niets nationaals heeft ga pleiten, voor een Opera die zich nationaal noemt omdat de verschillende opera's in afschuwelijk Nederlands gezongen worden. Een Fransche of een Duitsche Opera, het is mij wel, mits het maar een goede, solide, artistieke Opera is onder leiding van een deskundig, algemeen ontwikkeld en beschaafd man. En zouden er dan heusch geen honderd duizend Nederlanders te vinden zijn, die ieder drie gulden per jaar contributie geven willen ? Dat zou dan een tegemoetkoming van drie ton beteekenen en daarvoor zou een werkelijk goede Opera te krijgen zijn. Mij dunkt er moet gehandeld worden; niets doen komt niet te pas. Edoch het is niet zoo gemakkelijk met een goed uitgewerkt plan voor den dag te komen; er moet eens gewikt en gewogen en solide van gedachten gewisseld worden, wil men met kans van slagen opnieuw beginnen.

De berichten: de Berlijnsche Staats-opera

Sluiten