Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54

DE VEREENIGDE TIJDSCHRIFTEN

candidaatbeiaardiers van den tot oorlogsmonument gebouwden speeltoren te Loughborough, voor eenige weken, sommige wekelijks enkele dagen (zij komen van ver en hebben beroepsbezigheid in hun woonplaats). Twee bezitten een eigen beiaardklavier thuis; een heeft het verwaarloosde Sint Geertrui-klokkenspel te Leuven voor zijn rekening hersteld en bespeelt het. De discipelen krijgen eens per week gelegenheid om het op de schoolklavieren goed ingestudeerde te beproeven op den torenbeiaard. Zulk een voordrachtsoefening werd na de jaarvergadering gehouden.

De heer Meyll, klokkenist te Nijkerk, penningmeester van de Klokkenspelvereeniging, heeft die samenkomst bijgewoond en het volgende geschreven:

„Nu ging men naar de Beiaardschool, (Wollemarkt 36), gelegen in een omgeving, waardoor men in gedachte onwillekeurig wordt teruggevoerd naar langvervlogen tijden; — links, het aartsbisschoppelijk paleis; rechts, bij het brugje, mooi gezicht op 't Refugiehuis der abdij van St. Truiden; rechts door den eigenaardigen St. Jansgang naar de St. Janskerk („aanbidding der Koningen" door Rubens). Wanneer men het gebouw binnen gaat waarin de Beiaardschool gevestigd is, komt men door een vestibule op een plaatsje, daarna, door een poortje op een hofje in 't klein, ons eenigszins herinnerende aan 't Begijnenhofje te Amsterdam. Hier is de ingang van de beiaardschool van waaruit men een indrukwekkend gezicht heeft op den 99 Meter hoogen St. Romboutstoren. Een toren ontzaglijk van afmetingen, een toren, die op 75 M. hoogte een klokkenkamer heeft van (12 X 12 X 15 M.), waaruit de klanken gesmolten en vrij de ruimte ingaan.

Kon er schooner plekje gevonden worden voor beiaardschool? Men komt daar in stemming of men wil of niet. Voorwaar Mechelen is wel 't Mekka voor Beiaardliefhebbers. En die liefhebbers worden steeds talrijker. Niet alleen worden de

Zomerbespelingen tegenwoordig door duizenden wekelijks bezocht en staan daar honderden auto's op door de politie afgebakende plaatsen een uur lang stil, opdat de inzittenden het betooverend spel zouden kunnen genieten, maar ook in Engeland en Amerika bouwt men torens en richt men beiaarden in volgens Mechelsch systeem.

't Is de bedoeling beiaardiers, in Mechelen gevormd, naar Amerika te zenden om ook daar de beiaardkunst te verbreiden.

Als men nagaat wat de kundige Engelsche Klokgieters Taylor in Loughborough en Johnston in Croydon bij Londen presteeren, hoe zij hun vak niet alleen wetenschappelijk, doch ook artistiek aanvoelen, (Toonkunstenaars zijn aan hun établissementen verbonden), wanneer men hoort, dat 't volgend jaar in Engeland een Beiaard Competitie zal gehouden worden, wanneer men leert uit een voordracht van Mr. William Gorham Rice, getiteld: „The growth of the interest in Carillons in the United States", hoe een Walter Damrosch, Director and Leader of the New-York Symphony Orchestra, verrukt is over een beiaardconcert door hem bijgewoond te Mechelen, als hij zegt:

„No words can describe the marvelous effect of the tone vibrations as they seem to melt and mingle with the rays of the evening sun under Denyn's magie touch", dan blijkt hieruit hoe de beiaardkunst tot zelfs in de nieuwe wereld groote belangstelling wekt.

Moge het Denyn, den grijzen pionier, gegeven zijn nog gedurende een reeks van jaren de vruchten van zijn onvermoeiden arbeid te aanschouwen. iiinmnniiiniiM^^

Belangrijke Data.

16 Dec. *Ludwig von Beethoven 1770—1827.

* Jhr. Mr. J. C. M. van Riemsdijk 18.2—1895.

17 „ *Dominico Cimarosa 1749—1801.

*Fritz Volbach 1854. *Philipp Wolfrum 1861 — 1919.

Sluiten