Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAECILÏA EN HET MUZIEKCOLLEGE

103

pressions de Hollande.met soortgelijk titelblad van dezelfde hand uitgekomen bij Fromont te Parijs.

De vijf elegieën laten zeker elkeen het geloof aan de gemoedsbewogenheden waarvan hun opschriften spreken: deernis zal men er in voelen en ontzetting, stille droefheid en uitbarstende smart, en om 't rethorische der groote roepstem zal men niet wrevelig worden. Ze bewijzen buitendien onmiskenbaar talent. Toch zullen ze denkelijk weinigen „voldoen", als men dien term in dit geval mag bezigen. Ze zullen te modernistisch voor de tonalisten zijn en te tonalistisch voor de modernisten. Het voornaamste bezwaar is evenwel een zonderlinge spelling. Als een heel gemakkelijk liggend accoord met arpeggioloos g a cis esfga rechts er een oogenblik onspeelbaar uitziet, moet men dat hoofdzakelijk aan zichzelf wijten, maar den auteur kan men verbaasd en een beetje kregelig vragen waarom een stuk in cis mol-cis duur vijf kruisen van de sleutels heeft en tot besluit (na velerlei leesverrassingen) verticaal ais cis dis g ais cis f ais, gis f as cis f as met groot cis en klein gis f als aanvulling er achter. Men went nochtans ook aan zulke wonderen gauw genoeg, en gaat, eenmaal ermee vertrouwd, meer en meerwaardeeren, zij 't minder eruditie dan begaafdheid.

Met Impressions de Hollande zalmen andere moeite hebben. Dezelfde lastigheden zijn er ook wel maar in geringere mate; wat octavenspeltechniek wordt vereischt maar geen zeldzame bravour. Inspannende problemen krijgt men op zoek naar het inheemsche van deze grillige maar populaire rhapsodie. Kan men dat niet ontdekken, dan vergenoege men zich met de genegenheidwekkende waarneming dat de componist hier, ten onzent, kloek en prettig werd gestemd en door de herinneringen tot een enthousiasme kwam, waarom men hem zelfs bombarie van basaccoordentremolo's bij discantoctavengekletter graag zal vergeven.

Wij zullen met belangstelling afwachten wat Hans de Bock ons verder te vertellen heeft. Verzekerd zij hem dat de meesten onzer ook wel nog ongewonere tonen (ofschoon ze niet begeerend) gereedelijk van hem zullen aanvaarden, mits in gewonere noten. Of hij zich daartoe van een eigenzinnigheid zal moeten bekeeren dan wel tot harmoniestudie, weet ik niet. v. W.

■iniiHnuittiiiiiiiniiiiiiiuiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiimHffiiHiHfifHfWirHHinuiHiHfiifiiirifiiiiniiiiiiniiiiH

Muziek in Zuid-Afrika.

door

Dr. J. DE JONG. Het is misschien niet zoo algemeen bekend dat Zuid-Afrika twee orkesten bezit, het eene gevestigd te Durban onder leiding van Lyell Taylor, het andere te Kaapstad, dirigent Theo Wendt. Beiden spelen daar geregeld in de season en gaan dan op tournee door het land. Zoo geeft het Kaapstad-orkest geregeld concerten te Bloemfontein. Door vrienden aldaar kon ik het programma machtig worden dat het orkest op zijn tournee in April van het vorige jaar in vier avonden in het Grand Theatre ten gehoore bracht en de lezers van „Caecilia" zullen het misschien niet onaardig vinden daarover iets te vernemen, aangevuld met hetgeen ik van andere zijde kon te weten komen.

De concerten begonnen kwart na 8; men werd verzocht voor elk nummer op zijn plaats te zijn, aangezien de deuren gesloten werden zoodra het orkest begonnen was.

Het eerste concert bracht een „Musical Tour Round Europe." Engeland opende de rij met: „Children's Overture" (op twaalf kinderkamer-wijsjes) van Roger Quilter, waarvan Sir Henry Wood de primeur had op een Promenade-Concert in Queen's Hall te Londen en waarvan de partituur (nog manuscript) door de uitgevers aan het Kaapsche orkest was geleend. Op Engeland volgden Schotland:

Sluiten