Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

108

DE VEREENIGDE TIJDSCHRIFTEN

9 Fehr. * Oscar Bie 1864. 10 „ f Johann Gottfried Mann 1858—1904.

12 „ * Arcangelo Corelli 1653-1713.

•f Charles Lcuis Ambroise Thomas 1811 — 1896.

f Hans Guido von Bülow 1830—1894.

13 „ j Karl Martin Reinthaler 1822—1876.

f Wilhelm Richard Wagner 1813—1883.

14 ,, f Joh. Bernardus van Bree 1801 — 1857.

15 „ f Michaël Iwanowitsch Glinka 1804 —

1857.

f Wilhelmus Smits 1869.

In den herfst van 19)3, toen wij Het Muziekcollege voorbereidden, vonden wij hartelijke belangstelling bij Leander Schlegel. En toen het begon, hadden wij hem een in memoriam te wijden. Naderhand is hier nooit meer eenigszins uitvoerig over hem gesproken. Dat stilzwijgen was een gevolg deels van toevallig verzuim waardoor zijn naam op onzen kalender ontbrak, deels van een zeker ook onwillekeurige veronachtzaming in het openbare muzikale leven, dat weldra niet meer aan hem herinnerde. Wij vergaten mee. Dat berouwt ons. Want ons land had in hem een edele, belangrijke kunstenaarsfiguur. Zij die hem persoonlijk gekend hebben weten dat veel beter dan zij die 't enkel door zijn composities mochten ervaren. Daarom luisteren wij heden naar een der jongeren uit zijn vriendschapskring, collega Landré. v, w.

Leander Schlegel. Geboren 2 Februari 1844.

In mijn gedachten ga ik terug naar de onvergetelijke kinder- en jongelingsjaren in het schoone Haarlem doorgebracht. Hoeveel eigenaardige figuren uit dien tijd doemen weer voor mijn geest op; met welk een innig welbehagen denk ik weer aan hen terug! Velen hunner zijn reeds lang vergeten — de roem van plaatselijke bekendheidjes duurt niet lang ~ maar in de gedachten van oude en oud-Haarlemmers leven zij voort als populairen in het toenmaals nog betrekkelijk kleine stadje. Wel geloof ik dat zij, indien zij op het

oogenblik leefden en werkten, niet zeer in tel zouden zijn; want aan veler eruditie ontbrak heel wat; slechts een onder hen was een voornaam man in alle opzichten: een man van standing, van fijne beschaving en geestesgaven, een man die teruggetrokken leefde omdat hij zich onder het muzikantendom van die dagen niet thuis gevoelde en omdat hij met zijn aristocratischen aanleg in het gezelschap ook inderdaad niet thuis hoorde: Leander Schlegel die ruim tien jaar geleden in de stad waar hij zoo lang gewerkt heeft gestorven is; zijn tachtigste geboortedag, die op twee Februari valt, is een ongezochte gelegenheid den te snel vergeten kunstenaar te herdenken,

Ik herinner me nog levendig dat wij jongeren, het lang niet altijd met Schlegel eens konden zijn. Hij was een man van de zeer behoudende partij die tegenover de nieuweren vreemd stond, met Wagner volstrekt niet ingenomen kon zijn. Hij, die de klassieken hoog vereerde, had een afgod: Schumann. Den grooten romanticus gaf hij al zijn liefde; Schumann's liederen, zijn pianocomposities, zijn kamermuziekwerken waren voor Schlegel schatten waarmede hij zijn leven gevuld heeft. Noodlottig in zijn carrière als componist is hem die eenzijdigheid geworden. Verder dan een zwakke Schumann-epigoon heeft Schlegel het niet gebracht, is er bij zijn dood geschreven. Het is waar; van iets persoonlijks kan in zijn composities niet gesproken worden. Schumann's invloed is in de werken van den Haarlemmer zoo groot, zoo alles overheerschend, dat men ten slotte met goed recht van epigonenkunst kan spreken. Maar toch Neem die composities van Schlegel eens ter hand en bedenk dan, dat zij een veertig jaar geleden op het papier gebracht zijn en bedenk dan verder hoe de composities waren, waar toentertijd andere Nederlanders mee voor den dag kwamen! Wie zoo denkt komt tot een geheel anderen graad van

Sluiten