Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAECILIA EN HET MUZIEKCOLLEGE

151

Hij erkent echter de eischen van den anderen tijd en van den gewijzigden smaak, en weet een (m.i. zeer goed gevonden) modus vivendi voor te slaan.

Resumeerend: vier voortreffelijke boeken waarmee ik met het grootste genoegen heb kennis gemaakt, en waaruit ik veel leeren mocht. En dan ten slotte: ik heb ingezien, dat de opgaaf, den katholieken kerkmusicus gesteld, buitengewoon moeilijk is, en erken gaarne dat zij die dat alles weten, kennen, kunnen en beheerschen, ten volle aanspraak mogen maken op den eeretitel van „musicus van de bovenste plank!"

nstuuuiiiimiuiinjuBHaini iBiiiuraranwimranmniiuraBBiniHiiiiBmmHrmiraiiiimnHWuniiiiii

Over de paedagogische beteekenis der harmonieleer

door J. H. GARMS Jr. (Voordracht gehouden op het congres 3 en 4 April 1923 bij het 25-jarig bestaan van het Ned. Muz. Paed. Verbond in de aula der Universiteit).

Wanneer wij in een drukkerij een der groote moderne drukpersen gedurende het bedrijf aanschouwen, dan zien wij aan één kant een groote rol papier, waarvan het buitenste einde in de machine gestoken wordt.

Dat papier heeft, langs verschillende machine-onderdeelen gaande, een vrij grooten weg af te leggen en ondergaat op zijn weg zeer verschillende bewerkingen, waarvan evenwel het gevolg is, dat aan het andere einde der pers de couranten bedrukt, afgesneden en gevouwen, dus voor verzending (resp. lezing) gereed, naar buiten vallen.

Wij hebben hier dan de wording van een courant uit een rol papier voor oogen.

Dit beeld moge ons als vergelijking dienen bij het aanzien van een uitvoerend musicus, zeggen wij b.v. een pianist.

Evenals bij een rotatie-pers wordt hier een weg doorloopen om het gedrukte no¬

tenbeeld in klinkende muziek om te zetten.

Laten wij eens nagaan wat er alzoo bij zulk een omzetting gebeurt of gebeuren moet.

Het notenbeeld weerspiegelt zich aanvankelijk passief in de oogen van den lezer.

Door deze weerspiegeling wordt een vlies in het oog geprikkeld.

Deze prikkeling wordt door de zenuwen naar de hersenen geleid, waardoor de oorzaak van die prikkeling (d.i. het weerspiegelde notenbeeld) tot bewustzijn wordt gebracht en door dit bewustzijn het zien als het ware tot een handeling gemaakt.

Van uit de hersenen gaat dan het bevel, om de vereischte bewegingen te maken, naar de arm- en handspieren.

De vingers maken voorts de door het notenbeeld verlangde bewegingen en brengen het instrument in beweging, waardoor de tonen ontstaan, die in het notenbeeld zijn vastgelegd.

Evenals bij een drukpers, wordt dus hier een weg doorloopen, waardoor het notenbeeld verschillende bewerkingen ondergaat (om het zoo eens te noemen) om ten slotte in een klankbeeld, in klinkende muziek omgezet te worden.

Was de vergelijking met een drukpers wel wat al te prozaïsch, technisch is ze toch bruikbaar, en de toepassing op een pianist doet ons zien: welke factoren moeten samenwerken om gedrukte muziek in klinkende muziek om te zetten.

Uit de gegeven uitlegging van die omzetting is tevens te erkennen, wat het doel van

muziekonderwijs, hier piano-onderwijs, eigenlijk is: n.1. het daarheen te leiden, dat alle onderdeelen, die mede werken om van noot tot toon te geraken, zoo volmaakt en zoo snel mogelijk werken.

Wij mogen echter met deze vergelijking nog niet tevreden zijn; wij zijn nog niet volledig geweest.

Wij hebben niet in rekening gebracht dat de drukpers, in beweging zijnde, wel volmaakt werkt, doch steeds toezicht be-

Sluiten