Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAECILIA EN HET MUZIEKCOLLEGE

175

komt er bericht dat het Koor en het Bal- maar och, die Opera-stakingen komen he-

let van de Staats-Opera te Berlijn in sta- den ten dage zoo veelvuldig voor, dat zij

king gegaan zijn, waardoor vertooningen als nieuwsbericht, geen waarde meer heb-

van Verdi's Troubadour en van Smetana's ben; wat vijf en twintig jaar geleden iets

Die verkaufte Braut niet konden doorgaan; bijzonderswasisthanseenalledaagschezaak.

mim nu i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiii i i mn i i urn n mum mum mi min iiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii i iiHiiiiiiiniiimniniinm win

NederlandscheToonkunstenaars-Vereeniging

OFFICIEEL ORGAAN

45e Jaarlijksche Examens, Voorstel tot wijziging van het Pro-

_ 0 i, a gramma voor Viool lager O.

De jaarlijksche Examens zullen weder- »

om in Juli—Augustus a.s. te 's Gravenhage De heer F. Togni zou in bovenstaand

worden afgenomen. Aanmeldingen hiervoor programma gaarne het volgende willen

worden vóór 1 Mei ingewacht aan het wijzigen:

adres van den len secretaris, den Haag, fi achter de woorden >door den

v. Merlenstraat 100. , . . .

Bij iedere aanmelding moeten worden examinator onnauwkeurig gespeeld muziek-

gevoegd: stuk" toe te voegen: „den candidaat be-

le. Een uittreksel uit de geboorteakte kend". Het is toch de bedoeling, dat de

van den candidaat; candidaat direct op het gehoor af allerlei

2e. Een bedrag van vijf en dertig gul- fouten opmerkt, die een leerling maakt,

den (per aanget. brief of postwissel, nier Achter de woorden „onderscheiden van

per giro of postcheque); tonen en akkoorden" toe te voegen: „ook

Zij, die in hetzelfde jaar twee Examens de viool aangegeven". wenschen af te leggen, betalen daarvoor £ ^ ^ vo^n. >(de septiemakte samen zestig gulden. ^ kortgebroken" en „de chro.

3e. De °P^at voor welk instrument en tQonladders over twee octaven

welken araad (laaer of middelbaar onder- ,. .

wS men Examen wil doen. in één ligging en door meerdere liggingen .

Naschrift. De candidaten worden in ^ 9. aan ^ ^T^TTV

hun eigen belang op de noodzakelijkheid beheerschen van moeihjke maat.ndeelingen

gewezen, bij het inzenden den datum van en rythmen, blijkende uit een door den

1 Mei niet te overschrijden. Om redenen examinator op te geven muziekstuk, b.v.

van practischen aard is het meestal niet Adagio van Bach, etude van Mazas of

mogelijk, later ingekomen aanmeldingen ^ ^ toepassen van rythmische nog te accepteeren.

. streken .

Hospitanten raminiiiiiiiiiiiM 111111111

Den leden der N. T. V., die de Examens INHOUD, gedurende een dag wenschen bij te wonen,

wordt verzocht, dit vóór 1 Mei aan den Over de paedagogische beteekems der harmonieleer II,

ondergeteekende te willen opgeven. I- H- Gari»s Jr;

De gelegenheid tot hospiteeren is uit den Personalia: Mr. H. Graaf van Hogendorp f; Karei

aard der zaak door de beschikbare ruimte Mestdaghf: Charles Villiers Stanford.f

en het aantal examendagen beperkt. Wan- Een en ander over studiewerken voor viool, F. Togm.

neer men verhinderd mocht zijn, van den Boekbespreking v- w

toegewezen datum gebruik te maken, wordt Nieuwe Muziek •

""•men beleefd verzocht, daarvan tijdig ken- Belangrijke Data v- ■

nis te geven, opdat een ander lid nog van Het praatje van de maand.

de opengevallen plaats kan profiteeren. Nederl. Toonk. Vereen. Officieel orgaan.

Den Haag, K. A. TEXTOR,

v. Merlenstraat 100. le Secretaris.

Sluiten