Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAECILIA EN HET MUZIEKCOLLEGE

211

Nederlandsche Toonkunstenaars-Vereeniging

OFFICIEEL ORGAAN

Kort Overzicht

van het verhandelde op de 49ste Algemeene Vergadering, gehouden op Zondag 1 Juni 1924, 's namiddags V/, uur, in het Gebouw „Pulchri Studio" te 's Gravenhage.

De voorzitter, de heer S. van Milligen, heet de talrijke aanwezige leden met een hartelijk woord welkom en betuigt er zijn leedwezen over, dat de heer M. W. Petri wegens ziekte zijn steeds zoo trouw bezette plaats aan de bestuurstafel ditmaal niet zal kunnen innemen. Op zijn voorstel zal aan den heer Petri als bewijs van belangstelling een hartelijke groet van alle aanwezige leden worden toegezonden.

Den ondervoorzitter, den heer Sem Dresden, wenscht hij namens de aanwezige leden geluk met diens benoeming tot directeur van het Amsterdamsche Conservatorium.

Hierna worden de notulen der vorige Algemeene Vergadering gelezen en goedgekeurd ; zoo ook het jaarverslag van den lsten Secretaris, waarin een zeer hartelijk herinneringswoord gewijd wordt aan het in het jongste vereenigingsjaar zoo plotseling overleden lid, wijlen den heer A. B. H. Verhey te Rotterdam. Uit dit jaarverslag blijkt tevens, dat het aantal gewone leden der vereeniging aanmerkelijk wassende is en dat het getal der candidaten, die zich voor de aanstaande examens hebben aangemeld, het hoogste is, tot heden bereikt.

Niettegenstaande zijn ziekte, had de penningmeester, de heer M. W. Petri, toch nog de noodige gegevens kunnen inzenden, waaruit blijkt, dat de vereeniging ook financieel in zeer gunstigen staat verkeert.

Tot gevolmachtigden voor het nazien der rekening en verantwoording van het volgend jaar worden benoemd de heeren J. M. Bolle te 's-Gravenhage en M. A. Brandts Buys te Arnhem.

De aan de beurt van aftreding zijnde bestuursleden, de heeren S. van Milligen en A. H. Amory worden met groote meerderheid van stemmen herkozen.

Tot correspondeerend lid te Haarlem wordt benoemd de heer A. de Vogel.

Naar aanleiding van de ingediende voorstellen tot wijziging der examenprogramma's, die buiten beschouwing moeten blijven, voor zoover zij de Regeling der Examens raken, welke in het „Huishoudelijk Reglement" (zie statuten) is vastgelegd, worden de voorstellen: Togni (zie „Orgaan der N. T. V." bl. 175) aangenomen; alsmede wordt besloten in het Programma: Piano A, onder d, 2. het woord „eenvoudige" te laten vervallen. Tevens wordt verklaard, dat het bij h. 1. niet de bedoeling is, enkele eenvoudige modulaties geheel uit te sluiten.

Evenals vorige jaren wordt f600.— (zoo noodig meer) uit het Ondersteuningsfonds voor eventueele uitkeering toegestaan.

Op voorstel van het bestuur wordt Utrecht gekozen als plaats, waar de volgende, dat is de 50ste Algemeene Vergadering zal worden gehouden.

Ofschoon, zooals schrijver dezes uitdrukkelijk ter vergadering opmerkte, de regeling van eventueele muziekuitvoeringen ter gelegenheid van Algemeene Vergaderingen moet geschieden door het desbetreffende correspondeerend lid in overleg met het bestuur (zie dienaangaande artikel 19 der statuten) meende het bestuur, waar het hier een jubileumviering betreft, reeds thans een en ander aangaande de ontworpen plannen ter vergadering te mogen mededeelen. Die plannen bestaan in een breed opgezet driedaagsch muziekfeest, dat te Utrecht zal worden gehouden en gewijd zal zijn aan werken van Nederlandsche componisten, zoowel oudere als jongere. Utrecht, dat in 1875 de Nederlandsche Toonkunstenaars-Vereeniging zag geboren worden, zal dus ook in de gelegenheid zijn, in 1925 haar vijftigjarig bestaan mede te vieren.

A. H. AMORY, 2e Secretaris.

Veel moet helaas wegens plaatsgebrek wachten. Red.

Sluiten