Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

226

DE VEREENIGDE TIJDSCHRIFTEN

de wereld van Zweers en Wagenaar, van Mengelberg en Schafer, van Dr. Peter van Anrooy en Evert Cornelis, van Mevrouw Noordewier, van Willem Andriessen, van Jan van Gilse, van Willem Pyper, van Henri Zagwijn en Daniël Ruyneman, van Cornelus Dopper en van Goudoever, van Zimmermann en Orobio de Castro, van Koeberg en Cath. van Rennes. En het zou toch al te mallootig zijn te willen beweren, dat er in deze wereld — waarbij er nog een paar dozijn ingedeeld zouden moeten —- naar talent en bekwaamheid in de laatste plaats gevraagd wordt. Het geheele misverstand berust dus hierop, datde nieuwe Organisatie den titel „Toonkunstenaar" aan zeer velen en wij aan zeer weinigen toekennen. Dat het bestuur onze redeneering: dat er in ons land misschien vijftig toonkunstenaars zijn en honderde muzikanten, met nadruk onder de aandacht wil brengen van de Vereeniging, waarvan Caecilia en Het Muziekcollege het orgaan is: de Nederlandsche Toonkunstenaarsvereeniging, vinden wij best, al imponeert de daad ons weinig; als het zoo eens te pas kwam hebben wij zeifin den loop van de jaren te kennen gegeven dat al de leden van de Nederlandsche Toonkunstenaars-vereeniging, volstrekt nog geen Toonkunstenaar zijn.

Bestaan de zwarte toestanden welke de nieuwe Vereeniging ons in October gesignaleerd heeft, misschien in de wereld van de Nederlandsche musici? Best mogelijk ; ik ben niet voldoende in die wereld thuis om me een oordeel te mogen aanmatigen, wil de verzekering van het bestuur en zijn goede bedoelingen gaarne gelooven. Doch, ik herhaal: in de wereld van Nederlandsche Toonkunstenaars bestaan die toestanden niet. Achteraf beschouwd is het dus volstrekt niet vechten om een woord, maar veel meer dan dat: vechten voor een beginsel en nog meer: het is de verdediging geweest van een kleine, maar zeer achtenswaardige wereld, waarvan het bestuur van een nieuwe vereeniging maar dadelijk leelijke dingen bliefde te zeggen. Wij houden er heusch niet van om op alle slakken zout te leggen en houden er nog veel minder van om lieve kleine zusjes — waar wij integendeel dol op zijn — leelijk te bejegenen; maar als zusje een beetje haar mondje voorbij praat, dan zeggen wij: neen kindje,

wat je daar zegt is niet juist. En dan pruilt zusjelief wel eens en mompelt zoo

iets van: „dat gevit" maar als zij dan

verstandig is gaat ze nog eens nadenken en komt dan dikwijls tot de slotsom dat „hij eigenlijk toch niet heelemaal ongelijk had."

Voor het overige valt er niet bijster veel te vertellen; het is stilletjes in de muziekwereld. Men weet dat Thom Denijs, onze uitnemende zanger in verband met zijn vijf-en-twintig-jarig jubileum schitterend gehuldigd is in het Kurhaus te Scheveningen, waar men hem ter eere een groot concert gegeven heeft, met medewerking van Willem Andriessen.

En voorts weet men reeds uit de dagbladen, dat de Nederlandsche Opera herleefd is, dat zij in het volgende seizoen spelen zal onder de leiding van de Heeren Albert van Raalte en A. Poolman en dat zij dit maal de „Co-Opera-tie" gedoopt is; er zal coöperatief gewerkt worden. Men gelooft ten onzent niet sterk meer in de bestaansmogelijkheid van een Opera en ik moet toegeven dat de geschiedenis van de laatste twintig jaar wel in staat geweest is om dat geloof aan het wankelen te brengen. Intusschen moet men bedenken, dat een land als Nederland op den duur toch niet zonder Opera blijven kan, en dat iedere onderneming kans op slagen heeft wanneer er degelijke, volkomen serieuse mannen aan het hoofd staan. En dat is hier zeker het geval; laten wij er dus het beste van hopen en de nieuwe Opera een welgemeend „welkom lief zusje" toeroepen.

H IHHll ilttif lltll IIIIH11 il HHHUtil IlltlIlfflHIlHI IIHH11IIHIII1 HltlIH linillIUH HHI1IUIIHHUHIBIIII1HJI1I lllMHini

INHOUD.

Over de paedagogische beteekenis der harmonieleer

(Slot) I- H. Garms Jr.

Russisch ballet II Jan van Gilse

Muziekbespreking . . . Wouter Hutschenruyter Personalia: Thom Denijs; Messchaert's gedachtenis;

H. ]. Dieters; ]. B. C. de Pauwf; Th. Dubois fVraag en antwoord. Belangrijke Data. Het praatje van de maand. Nederl. Toonk. Vereen. Officieel Orgaan.

0§3>

Sluiten