Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAECILIA EN HET MUZIEKCOLLEGE

281

ken hoorbaar mede, 't is zooals iemand terecht opmerkte „thans zingt het."

In bovengenoemde mededeeling is dan ook niets te veel gezegd wat betreft de verbetering van de draagkracht, het geluid en den toon. Ook vrienden verwonderden zich ten zeerste over het bereikte resultaat. Verder vernam hij nog dat het in Engeland in verschillende orchesten in het gebruik zéér voldaan heeft.

Aanbeveling verdient het nog bij het aanbrengen de ruimte tusschen de le en 2e snaar (e en a) iets grooter te maken op dén kam, hetgeen het gewicht op den voet van den kam nog meer gelijkelijk verdeelt, op dezelfde manier als het „Supertone-staartstuk" de geheele spanning dit doet. Eveneens raadt hij aan het staartstuk zóó aan te brengen, dat de afstand van den kam tot aan het steunpunt (van de snaar) op het staartstuk van de g-, dof a-snaar 4'/2 £M. bedraagt, welke afstand geregeld kan worden door de lus, welke het staartstuk aan de viool verbindt, iets korter of langer te maken.

Niet genoeg kan hij eiken bezitter van een strijkinstrument aanraden, zich dit staartstuk aan te schaffen, daar hij overtuigd is van het goede resultaat, en de voldoening.

De prijzen zijn voor viool en alt-viool

10 sh. (f6 ), voor cel 25/- (f 15—), voor

contra-bas 35/- (f21.—). Het staartstuk wordt in den handel gebracht door: The Super-toneTailpiece Co., 45, Wood Street, Old Brompton Chatham, Kent, England.

Met de toezending wil ondergeteekende zich ook belasten na ontvangst van postwissel, of onder rembours. Delft, Oosteinde 252. J. FEITSMA.

IIIHIUIIIIIIHIIIIIIIIIIIIM

Boekbespreking

door

WOUTER HUTSCHENRUYTER.

fean Huré: L'Esthétique de 1'Orgue, Paris: Editions Maurice Senart. (Prijs niet aangegeven).

Th. Gérold: Schubert. (Les Maitres de la Musique), Paris: Libte. Felix Alcan. (Prijs niet aangegeven).

C. A. Wilkens: Jenny Lind (4me Edition), (Traduit par Julia Jequier), Genève: J. H. Jeheber. Pr. frcs. 7.—.

George Servières: Documents inédits sur les Organistes frangais du XVIIe et XVIIIe siècles. Pr. (sans majoration) frcs. 2.75, Paris: au Bureau de la „Schola Cantorum."

Georges Migot: Appogiatures résolues et non-résolues. (2me Cahier), Paris: Editions de la douce France. (Prijs niet aangegeven).

Jean Bonnerot: ' C. Saint-Saëns, sa vie et son Oeuvre. Nouv'e Ed°n. revue et augmentée, Paris: A. Durand et Fils. (Prijs niet aangegeven).

L. Augé de Lassus : Saint-Saëns, Paris: Librie. Ch. Delagrave. (Prijs niet aangegeven).

Georges Servières: Saint-Saëns.

Paul Made Masson: Berlioz.

A. Bonaventura: Verdi. (Les Maitres de la Musique), Paris: Librie Felix Alcan. (Prijzen niet aangegeven).

Michel Georges Michel: Ballets Russes, Paris: Aux Editions du Monde Nouveau.

G. Jean Aubry: La Musique et les Nations, Londres: J. en W. Chester Ltd.

Het orgel-boek van Huré zal — ik ben er zeker van — weldra tot de standaardwerken in de literatuur over de muziekinstrumenten worden gerekend. De titel is m.i. niet volledig, want niet alleen de „aesthetica" ten opzichte van 't orgel wordt besproken; alles wat de praktijk van orgelbouw en orgelspel betreft, wordt door den schrijver met imponeerend gezag behandeld.

Leer ik zulke voortreffelijke boeken kennen, dan betreur ik 't altijd weer, dat een aantal toonkunstenaars niet in de ge-

Sluiten