Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

284

DE VEREEN IGDE TIJDSCHRIFTEN

et les Nations" een boek van werkelijke waarde geschonken. De opstellen waaruit het is samengesteld zijn alle het lezen overwaard, maar die waarin de schrijver den tegenwoordigen toestand der muziek in Spanje, Italië en Engeland behandelt, spannen n.m.m. de kroon, piniippuroppiiiiiiiim

De wijze van: Zingen wij tot Zoutmans glorie

door J. H. GARMS Jr.

Iemand die zich bezighoudt met het verzamelen en bestudeeren van volksliederen, komt ten slotte in het bezit van een bepaald aantal liederen die volledig zijn, doch daarnevens blijft een stapel over van fragmenten. Hier heeft hij teksten enkel ; daar teksten met aanwijzing der melodie, doch die melodie ontbreekt; dan weder melodiën zonder teksten enz.

Gevolg van een en ander is, dat er steeds veel te zoeken valt op dit gebied, doch ook dat aan den volhardenden zoeker het soms wel lukt het een of ander te vinden.

In vroeger tijd, toen er nog niet zooveel muziek gedrukt werd als tegenwoordig en de muziekuitgaven daarenboven veel duurder waren, in vroeger tijd hebben onze voorouders heel wat muziek van elkander overgeschreven voor eigen gebruik, en onder dat overgeschrevene bevond zich van alles: stukken voor piano, viool enz., doch ook liederen, welke men overgeschreven vind met en zonder tekst, al naar gelang nu of het ten behoeve van een

zanger of instrumentalist was. In zulke overgeschrevene muziek nu, is vaak het een of ander van waarde te vinden en heb ik reeds het een en ander gevonden. Ik vestig zeer de aandacht op die geschreven muziek, daar ze soms van belang kan zijn. Iedereen haast acht ze waardeloos en gooit ze bij voorkomen weg, terwijl het toch raadzaam zou zijn, zulke dingen vöör de vernietiging eerst een vakman in handen te geven. Hoe dit zij, ik heb reeds op dergelijke halfversleten bladzijden verschillende verdwenen wijzen gevonden, waarvan ik de teksten in bepaalde bundels wist staan.

Verschillende schrijvers op dit gebied hebben al veel gezocht naar de melodie van een bepaald lied, omdat deze als wijze gevraagd wordt bij eenige liederen in verschillende liedbundels. Zoo vinden wij in: „Nieuwe Volks-liedjens, tot nut van 't algemeen", te Amsteldam bij Joh. Hazeu Cz., 2e stukje 1793, 3e stukje 1794, eenige liederen met: „Wijze: Zingen wij tot Zoutmans Glorie", en er is al heel wat moeite gedaan om te weten te komen, welke wijze dit was. Welnu, het zoeken kan gestaakt worden; de wijze is gevonden! In een handschriftje, als boven bedoeld ontstaan, uit omstreeks 1825-'30, staat ze genoteerd onder andere liedjes, die iemand (blijkbaar een violist) voor zijn eigen gebruik opgeteekend had. Die melodie wil ik hieronder ten slotte mededeelen.

Het is duidelijk, dat de maatstreepen twee kwarten verschoven moeten worden, een slordigheid die buitengewoon vaak voorkomt, zelfs bij voorname komponisten.

Sluiten