Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAECILIA EN HET MUZIEKCOLLEGE

39

van ettelijke Vlaamsche beiaardiers en hun instrumenten, ook, in een aanhangsel, van instrumenten alleen, en besloot met het programma der Beiaardschool. Hij verluchtte met veel beiaardiersportretten en meerendeels mooie torenfoto's, en registreerde zijn platen. In een heruitgaaf moge hij bovendien een volledigen catalogus der beiaarden verschaffen, met opgaaf van hun omvang en eigenaardigheden en verwijzing naar de bladzijden waar hij de voornaamste besprak. Hij brenge dan meer verbeteringen, noeme buitenlandsche werkers, althans de tegenwoordige zeer hoog te schatten Engelsche klokgieters, herzie maar half nauwkeurige meedeelingen over de speeltoestellen, een fantastisch denkbeeld van het ontstaan der klokkenboventonen, een onjuiste voorstelling van de Leuvensche verwoesting, verder het een en ander, geschikter om hem ter overweging te bieden als hij den nieuwen druk voorbereidt. Verdienstelijk is het boek vooral door het bekendmaken van verscheidene misstanden, het opperen van middelen tot herstel, het bevorderen van liefde voor de beiaardkunst. Hoe men de meeste kans heeft om in Vlaanderen die liefde te wekken zal de Vlaamsche schrijver het best weten. Hij ging uit van het trouwens niet alleen daar op te merken feit dat men levendiger pleegt te voelen voor personen dan voor zaken en poogde dus vooreerst de begaafde toegewijde spelers warmer te doen waardeeren. Ten onzent zou men helaas zoo nog weinig bereiken. Ginds kan het anders wezen. Succes bekrone het streven van den pleitbezorger der Zuid-Nederlandsche beiaardiers !

Het nieuwe Zutphensche klokkenspel zou volgens bericht in de bladen 3ll2 octaaf omvang hebben. Maar het heeft de tonen c, f, g, a, verder de chromatische reeks tot f 3. Het is dus niet grooter dan het oude. Bovendien zal men

bij zulke lacunes weinig voordeel hebben van de gelijkzwevende stemming.

Het Bossche Beiaardcongresbestuur heeft lijsten van Noord-Ned. klokkenspellen, klokkenistenen klokkenspellitteratuur, zeer zorgvuldig met gebruik van vele bronnen opgemaakt door M. A. Brandts Buys, verzonden tot aanvulling en verbetering, waartoe menige kenner moge meewerken.

In Arnhem wordt de stichting eener onderafdeeling van de Klokkenspelvereeniging voorbereid. v. W.

Belangrijke Data.

2 Deo * Maria Catharina Berdenis van Berlekom

1860—1922.

* Leonardus Carolus Bouman 1852 —1919.

* Robert Kajanus 1856.

* Hendrika van Tussenbroek 1854.

3 * Johan Hendrik Garms 1867. f Herman Goetz 1840-1876.

* Evert Cornelis 1884.

5 „ t Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791.

6 , * Niccolo Isouard 1775 —1818.

7 „ * Hermann Goetz 1844—1876.

8 „ * Johann Christoph Bach 1642—1703.

* Jean Sibelius 1865.

10 „ * César Franck 1822-1890.

* Theodor Kirchner 1823-1903.

11 „ * Hector Berlioz 1823 — 1869.

14 f Karl Philipp Emanuel Bach 1716—1780. •j- Heinrich Marschner 1795—1861.

* Simon van Milligen 1849.

15 f Johannes Gerardus Rijk Acquoy 1829—

1896.

* Francois Adrien Boieldieu 1775 — 1834.

Met hartelijke genegenheid brengen wij Van Milligen onzen gelukwensch. Ieder van ons denkt het mee, dat weet ik heel vast, en menigeen zou graag meer zeggen. Vijf jaren geleden heb ik mij verstout hier een poos over hem te praten, ofschoon ik maar iemand uit zijn groote publiek ben. Ik hoorde wat van zijn composities en liet er wat van hooren; ik las hem trouw, al toen hij schreef in het Handelsblad, Viotta's Maandblad en Nolthenius' Weekblad; ik mocht, als een van zoovelen hem wel eens persoonlijk ontmoeten en ook dan steeds een prettige herinnering meenemen. Maar nu heelt een oud vriend te spreken, een die met hem lang en intiem samenwerkte Dadelijk vond ik Nolthenius bereid, wien ik dank, stellig namens ons allen. v. W.

Sluiten