Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAECILIA EN HET MUZIEKCOLLEGE

63

voor over hebben, dan moeten er langdurige beraadslagingen plaats gehad hebben en dan zal men voor alles dat malle idee van „Nationaal" op zij moeten zetten. Nederlandsche Opera's om te vertoonen bezitten wij voorloopig toch niet en dan vind ik het beter om een mooie Duitsche dan een middelmatige Nederlandsche troep te zien; zoolang wij dus geen groote Opera-kunstenaars rijk zijn, zullen wij goed doen ze uit den vreemde te laten komen. Dit naar aanleiding van de niet best geslaagde Jubileumvoorstelling van Urlus.

Nog een zanger die eenmaal vermaardheid bezat gaat jubileeren, of heeft het wanneer dit Praatje verschijnt al gedaan; Anton Sistermans herdenkt den dag, waarop hij vijf en dertig jaar geleden voor het eerst opgetreden is te Straatsburg, om de baspartij in Verdi's Requiem te zingen. Een comité, bestaande uit vrienden en leerlingen, is voornemens Sistermans meer in besloten kring te huldigen, omdat de tijd om zich in het publiek te vertoonen voor Sistermans voorbij is. Gaarne hoop ik dat deze zanger, die eenmaal tot de gevierden in de groote wereld behoorde, veel bewijzen van hartelijkheid zal mogen vinden.

Uit de dagbladen zal men allicht vernomen hebben, dat Gerard Zalsman weer in het land terugkomt, vermoedelijk al in het begin van Maart. Dat is een lang

uitstapje geworden, die kunstreis naar Java in 1916 ondernomen! Toen kwam de duikbooten-oorlog, werd de terugkeer naar Holland onmogelijk en onze zanger, in de gedachte dat die oorlog wel niet meer zoo heel lang duren zou, trok naar Shanghai, waar hij dadelijk veel succes oogstte; en toen eindelijk na lang wachten de orde in de wereld weer hersteld en terugkeer mogelijk geworden was, had Zalsman zich te Shanghai een positie verworven welke hij niet zoo dadelijk wenschte op te geven, temeer omdat de berichten omtrent de toestanden in Nederland nu niet zoo bijzonder opbeurend klonken. De ongure boel in China heeft thans Zalsman doen besluiten naar het Vaderland terug te gaan; eerst wil hij de wintermaanden bij een familielid te Cairo doorbrengen, dan komt hij, in de hoop dat de Hollanders hem niet vergeten zijn. Dat zal wel niet; sedert jaren was hij een van de welkomste gasten in onze concertzalen.

INHOUD.

Tien jaar muziekauteursrecht in Nederland,

Jan van Gilse.

Personalia: Bernard Zweersf . . Willem Landré.

Giacomo Puccini f; Xaver Scharwenka. f Boekbespreking .... Wouter Hutschenruyter.

Muziek aankondiging v. W.

Bericht.

Belangrijke Data v. W.

Het praatje van de maand.

Nederl. Toonk.Vereen. Officieel Orgaan.

NederlandscheToonkunstenaars-Vereeniging

OFFICIEEL ORGAAN

S. van Milligen 14 Dec. 1849.

Onze Voorzitter zal het, naar ik hoop, niet verkeerd uitleggen, wanneer wij voor één keer zijn voorkennis omtrent den inhoud van dit Orgaan ter zijde stellen.

De N. T. V. gevoelt behoefte hem van harte geluk te wenschen met zijn feestdag ! Wij zijn er trotsch op, een president te bezitten, wiens frischheid van geest en vlotheid van handelen zeldzaam genoemd mogen worden.

Zijn sympathieke en breede persoonlijk¬

heid blijve nog lang als ons hoofd medewerken tot den bloei onzer Vereeniging!

K. A. TEXTOR.

* * Of

Van den heer W. Hutschenruyter in dank voor onze bibliotheek ontvangen:

W. Hutschenruyter, Jean Jacques Rousseau als toonkunstenaar.

Mevr. E. Schumann-van den Bos, Herinneringen uit de geschiedenis van het Muziekverbond te Batavia, 1914-1924, met programma der Jubileum-Muziek-uitvoering.

Sluiten