Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAECILÏA EN HET MUZIEKCOLLEGE

89

aandacht vestigen op advertenties van eenigszins algemeen belang. Natuurlijk verhinderde 't mij geenszins als muziekredacteur van hetzelfde blad het publiek te waarschuwen. Ik deed dat niet en daaruit volgt dat ik hier geen kwakzalverij vind.

De heer A. J. F. Schaap, een ook mij volkomen onbekende, wil dilettanten schriftelijk onderwijs in de harmonieleer geven om hen wat te helpen bij het behandelen van melodieën op het harmonium of de piano. Hij verstrekt wekelijks een lesbrief met opgaven ter uitwerking en een kakografie ter verbetering, en telkens oplossing der vraagstukjes van de vorige week. Dat kost f 4 per kwartaal; men kan eens in de maand voor f 0.25 vragen beantwoord krijgen; men behoeft zich niet voor meer dan een kwartaal te verbinden; men mag zelfs een proef van een maand nemen, voor fl.50; men moet voor f 1.75 het eerste deel van een handleiding koopen.

Het verschenen, voor niet-cursisten een gulden duurdere stuk der handleiding is een boekje van 87 bladzijden met veel voorbeelden en uitvoerig repetitorium tot besluit, een elementaire generaalbasgrammatica, niet onberispelijk van taal en stijl, en eens in een illustratie blijkbaar onopzettelijk foutief door een octavenparallel, maar zorgvuldig berekend voor autodidacten van weinig ontwikkeling en ook overigens geen kwaad specimen harèr volgens mijn geloof verkeerde maar nog veel gebruikte soort, die ten onzent heerscht, ook omdat een goede tonale functiën-leer in 't Nederlandsch wordt gemist. Van een paar stalen der lesbrieven ontving ik een dergelijken niet ongunstigen indruk.

Schriftelijk onderwijs zonder omgang van den leerling met den leeraar moet heel gebrekkig zijn. Maar de — waarschijnlijk niet talrijke — gegadigden begrijpen dat immers. Zij zullen het aangeboden middel tot vermindering van de leemten, het vragen, wel ruim toepassen en allicht met luttel uitgaven voor hun bescheiden

doel niet bekocht wezen, en, als hun ideaal hooger is of wordt, een persoonlijken mentor nemen, zoo zij niet in staat zijn om er alleen te komen. De heer A. J. F. Schaap maakt wat opdringerig reclame maar verraadt geen volslagen onbevoegdheid en pleegt dunkt mij geen bedrog, doet dus niets waartegen wij m.i. behooren op te treden. v.W.

miiHinn in iiiiiiu iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii uiiiimhiiii iniiiiiiiiiiiiiiiii

Klokkenspel.

Taylor's klokken voor den herbouwden Zutphenschen Wijnhuistoren zijn aldaar opgehangen en door den Klokkenraad goedgekeurd.

B. en W. van Hilvarenbeek hebben voor een nieuwen beiaard advies van de Klokkenspelvereeniging gevraagd en zullen eerstdaags een raadsbesluit tot bestelling uitlokken.

De bestuursraad der Mechelsche Beiaardschool deed zijn tweede jaarverslag verschijnen. Het is door Prosper Verheyden voorbeeldig verzorgd en biedt opwekkende lectuur. Men krijgt een indruk van stevig en vroolijk werken, binnen en buiten. Denijn en Nees (hulpbeiaardier, met grooten lof in 't bezit gesteld van het ook met onderscheiding aan Levevere toegekend eindgetuigschrift en leeraar geworden) hebben oefeningsmateriaal van ruim honderdvijftig stukken verschaft. Er wordt harmonieleer gedoceerd door Jef van Hoof. De directeur bezocht met de leerlingen beiaarden, klokkengieterijen en torenuuren speelwerkfabrieken, liet hen trommels versteken, concerteerde met hen te Mechelen (tot viering van het tweehonderdvijftig jarig bestaan der Hemonyklokken ter plaatse, verder op Caecilia-dag en bij meer gelegenheden) en ook in Antwerpen en Leuven. Oud-leerlingen, Brees en Lefevere gingen den roem der school in Amerika verbreiden, waar zij zeven nieuwe beiaarden bespeelden; de meester zelf trad in Nederland, Engeland en Frankrijk op

Sluiten