Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAECILIA EN HET MUZIEKCOLLEGE

109

handelt niet met dien minister, moet nog gaan onderhandelen, heeft al geonderhandeld doch is er mede opgehouden, zal in Weenen een geheel nieuwe zeer verantwoordelijke positie krijgen, zooals nog nimmer een musicus er een bekleedde, wil in Weenen geen positie meer hebben, laat te Weenen een huis bouwen, denkt er niet over ooit weer te Weenen te gaan wonen.... en in dien trant gaat het maar door. Gelukkig is de redactioneele prullemand groot en geduldig!

Mij dunkt: wij doen maar het verstandigste rustig af te wachten; er zal wel eens een einde aan komen en dan zullen wij het fijne van de zaak wel vernemen.

De groote Nederlandsche componist, van wien ik in de vorige aflevering melding maakte, heeft zich tot dusverre niet aangemeld ; ik had zoo gehoopt U een groot man te mogen voorstellen, doch die hoop is helaas niet verwezenlijkt! Overigens is het stilletjes in de muziekwereld, dat wil zeggen: er zijn meer dan genoeg concerten en operavertooningen, doch er gebeurt niet veel dat in staat is sterk de aandacht te trekken. Wel hooren wij allerlei plannen voor zomermuziekfeesten hier en elders. Volgens een bericht van de Nieuwe Rotterdamsche Courant heeft de Nederlandsche Toonkunstenaarsvereeniging het voornemen weer een zomerfeest te organiseeren, waarbij misschien een vertooning gegeven zal worden van Aristophanes' „De Vogels" met de muziek van Diepenbrock. Dat zou inderdaad heel belangrijk kunnen worden. Nog dezer dagen hebben wij te Utrecht op een van de Tivoli-concerten kunnen hooren, hoe fijn melodieus en voornaamwelluidend de balletmuziek uit Diepenbrock's werk klinkt!

In het buitenland zijn de plannen legio! De Internationale Vereeniging voor moderne Muziek gaat een groot feest geven — zooals verleden jaar — gedeeltelijk te Praag en gedeeltelijk te Venetië. De orkestconcerten en de Opera-vertooningen

zullen- te Praag plaats hebben in Mei, de kamermuziekuitvoeringen te Venetië een paar maanden later; men ziet, het is grootscheeps opgezet! Het aloude Nederrijnsche muziekfeest zal weer te Keulen gehouden worden, het jaarfeest van de Duitsche Toonkunstenaars te Kiel; voorts kondigen de steden Trier, Koblenz en Saarbrücken een Middenrijnsch Muziekfeest aan, te Trier in de eerste dagen van Mei, dat vier dagen duren zal en waaraan een prijsvraag voor orkestcomposities en kamermuziekwerken verbonden is, die voor ons echter weinig beteekenis bezit, aangezien alleen Duitsche componisten mede mogen dingen. Voorts zijn er al geruchten geweest van een Handelsfeest, een Bachfeest, een Regerfeest en nog veel meer, zoodat de liefhebbers van muziek in de zomermaanden hun hart kunnen ophalen!

Eigenaardig is de klacht van den Weenschen muziek correspondent van deN. R. C. die er op wijst, dat het muzikale leven in de Oostenrijksche hoofdstad achteruit gaat, terwijl juist de algemeene toestanden in het land weer gaandeweg normaal beginnen te worden; voor de concerten mindert de belangstelling met den dag en ook bemerkt men aan alles, dat het bij de Opera evenmin couleur de rose is; nieuwe werken worden niet vertoond, maar nog bedenkelijker is het, dat men werken, die reeds lang in geheel Europa bekend zijn, zooals „Pelleas et Melisande" en „Boris Goedoenof" te Weenen niet te zien krijgt; en dat in de stad, die er vroeger prijs op stelde voor het muziekcentrum van Europa door te gaan!

De alles doodende sleur is de Opera binnengeslopen, zeggen de correspondenten, heeft zijn booze werk reeds verricht en hoewel het nog niet in die mate is, dat men nu dadelijk het ergste behoeft te gaan denken, zal er toch een zeer ster* persoon noodig zijn, om weer goed te maken wat er de laatste maanden bedorven is.

Sluiten