Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

138

DE VEREENIGDE TIJDSCHRIFTEN

De schrijver van dit boek, heeft in 't voorjaar van 1923, een reeks van lezingen gehouden voor de studenten van de Uuiversiteit te Glasgow. Hij kon — den aard van zijn hoorders in aanmerking genomen — de zaak meer wetenschappelijk behandelen, en hij heeft getracht hen in te wijden en een blik te doen slaan op het gansche gebied („scope") van de toonkunst. Toen de lezingen voorbij waren, zijn de voordrachten „gebundeld" (de schrijver zegt in zijn voorwoord dat hij enkele stukken heeft omgewerkt) in een boek dat thans voor mij ligt, en dat mij menig aangenaam en nuttig uur heeft doen doorbrengen.

Volgde ik alle potloodstreepjes, die ik

— al lezend — aanbracht, op den voet en zou ik daarvoor beschouwingen gaan houden, dan had ik wel tien kolommen van dit tijdschrift noodig. Dat gaat natuurlijk niet!

Ik bepaal mij dus ertoe te zeggen, dat in de tien hoofdstukken alle belangrijke zaken die de toonkunst betreffen, besproken worden. Mij persoonlijk hebben 't meest aangesproken het 3e (The Nature of Beauty) het 4e (What is musical Critisism?) en het 10e (Music and Psychology). Maar, ook de andere zijn ten zeerste het lezen

— of liever, het bestudeeren — waard. De beide Engelsche boeken hebben mij

weer eens, en voor de zooveelste maal, bewezen hoe intens tegenwoordig het muziekleven in Engeland is, en hoeveel uitmuntende krachten zich daar te lande wijden, aan 't bevorderen van de kennis en de waardeering der toonkunst.

Hllll] nillllllll lllllllll HHlIltlH UII1 lil lil lil 1111 lllil lilliltil 1H lil li til Itl lill tl ItlW 1H ItÏHflU lil 111IUHIH [tl IIIII li 1111 tHtll II Illltl

Belangrijke Data.

1 Maart * Jan Pieter Heye 1809—1896.

f Theodor Kullak 1818—1882.

2 „ * Friedrich Smetana 1824—1884.

3 „ * Alfred Bruneau 1857.

f Cornelis Hendrik Coster 1854—1902. f Johan Pachelbel 1654-1706. f Louis Plaidy 1810-1874. f Giovanni Battista Viotti 1750—1824. 6 „ * Ch. v. d. Does 1817—1878.

7 Maart f Johann Georg Albrecltsberger 1736—

1809.

* Ruggiero Leoncavallo 1858 — 1919.

* Victor Massé 1822-1884. Maurice Ravel 1875.

8 " * Karl Philipp Emanuel Bach 1714—1788.

f Peter Leonard Leopold Benoit 1836 — 1901

f Hector Berlioz 1803—1869.

* Marinus Hendrik van 't Kruis 1861-1919.

* Paul Juon 1872.

10 „ f Muzio Clementi 1752—1832.

f Ignaz Moscheles 1795—1870.

* J. N. W. C. A. Ruygrok 1855.

f Karl Heinrich Carsten Reinecke 1826— 1910.

11 ., f Johann Peter E mil Hartmann 1805-1900, 13 » * Félix Alexandre Guilmant 1837—1911.

f Friedrich Kuhlau 1786-1832.

13 „ * Hugo Wolf 1860—1903.

14 „ * August Bungert 1846—1915.

* Johann Strauss 1805—1849.

* Georg Philipp Telemann 1681—1767.

15 ., f Luigi Zenobio Carlo Salvatore Cheru-

bini 1760-1842.

* Francesco Durante 1684—1755.

Ravel wordt vijftig jaar. Dus dien ik iets over hem te zeggen, en gauw ook, onder 't gewone winterschetijdgebrek, en bij voorkeur buiten 't hier meer vertelde. Het lijkt gemakkelijk, want, al ken ik van hem nog te weinig, ik houd van hem betrekkelijk veel. Maar het blijkt moeilijk. Ik zou liever wat over hem hooren.

Bijna werktuigelijk neem ik eerst het lexicon. Ik vind daar trouwens niets tegen. Het is toch maar een vooroordeel dat men naar een Franschman het laatst een Duitscher zou moeten vragen. Alfred Einstein, die Riemann's nalatenschap meer en meer als zijn eigendom behandelt, zoodat de naam op den titel een equivalent van Brockhaus wordt, heeft ditmaal eens geen meening van zijn voorganger veranderd, en qualificeert met hem Ravel als een der meest belangwekkende hedendaagsche Fransche componisten, in vrije rhythmiek, harmoniestoutheid en negeering van geijkte vormgeving Debussy's en RimskiKorsakof's geestverwant, maar in arabeskenachtige fijnheid van factuur zelf-

Sluiten