Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAECILIA EN HET MUZIEKCOLLEGE

173

den indruk dat het reizen en trekken hem goed gedaan heeft. Hij kwam en een ander ging: Thom. Denijs, die voor het eerst de Oceaan overgestoken is om te New York onder Mengelberg in de negende Symphonie van Beethoven te zingen.

In Amerika zit het op het oogenblik nog vol kunstenaars van allerlei slag, die gedurende den winter hun geluk beproefd hebben; maar sommige hebben de reis naar huis alweer aanvaard, zooals Erna Rubinstein, die ons juist op den eersten April een groet uit Parijs deed geworden, met de mededeeling dat zij drie dagen in de Fransche hoofdstad hoopte te blijven om dan naar Boedapest te vertrekken, waar de kleine kunstenares van plan is veel aan sport te doen (Erna heeft reeds verleden jaar met glans haar examen voor chauffeur afgelegd!) en veel te studeeren.

Tal van muziekfeesten worden aangekondigd, hoe langer hoe meer; Keulen, Bonn, Dusseldorp: zij allen gaan groote feesten organiseeren ter gelegenheid van het duizendjarig bestaan van het Rijnland. Een eigenaardige uitvoering is ook te Frankfort gegeven. Honderd jaar geleden heeft daar de eerste Duitsche uitvoering plaats gehad van Beethoven's negende symphonie ; ter herdenking van dit historische feit heeft het 100 man sterke symphonieorkest van den „Frankfurter Konzertverein" onder leiding van Professor Ernst Wendel Beethoven's werk ten gehoore gebracht, met medewerking van de Leeraar-zangvereeniging.

Waarlijk grootsche plannen heeft de Deensche Vereeniging van Toonkunstenaren te Kopenhagen gemaakt. Van 2 tot en met 9 Mei zal zij onder bescherming van Z. M. den koning, van H. M. de Koningin en van den minister van binnenlandsche zaken een feest geven, waarbij uitsluitend Deensche opera's en balletten vertoond zullen worden, met het doel de aandacht van de wereld, meer dan tot dusver het geval geweest is, op deze werken

te vestigen. Bekende toonkunstenaars en critici uit alle landen van Europa zullen uitgenoodigd worden; met recht kan men dus van een grootsch opgezette onderneming spreken.

In de laatste dagen van de vorige maand heeft de „Co-opera-tie" te Nice haar eerste vertooning gegeven: Siegfried met medewerking van Liesbeth Poolman— Meisner, Chris, de Vos, Helvoirt Pel en Schultze, onder leiding van Albert van Raalte. Het bureau van de onderneming te 'sGravenhage heeft van dien eersten avond een opgewonden verhaal gezonden, waarin zelfs staat dat het publiek ten slotte niet ophield met juichen, waaruit dus de slotsom gemaakt kan worden, dat men al juichende den nacht in den schouwburg doorgebracht heeft. Intusschen geloof ik gaarne dat het een succes geworden is en hopen voor de verdienstelijke en ondernemende menschen doe ik het zeker; zij werken zoo hard, met zooveel ernst en stellen daarbij zoo weinig eischen dat niemand hen ooit den bijval zou kunnen misgunnen.

Van muziekfeesten sprak ik zooeven; daar moet nog wat bijgevoegd worden en wel dit, dat er ook in ons land een bijzonder feest te wachten is van de „Nederlandsche Toonkunstenaars-Vereeniging", die in de eerste dagen van October te Utrecht een aantal concerten hoopt te geven, terwijl daar vermoedelijk aan vastgeknoopt zal worden een voorstelling van „De Vogels" met de muziek van Diepenbrock. Zeer interessant dus. Met de samenstelling van de programma's zijn eenige kunstenaars belast wier naam ons borg is dat het minderwaardige ditmaal geweerd zal worden; de verzekering dat in het bijzonder de aandacht aan het werk van de jongeren geschonken zal worden hebben wij met genoegen vernomen.

De Keulsche „General Musikdirector" Herman Abendroth heeft een aantal con-

Sluiten