Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAECILIA EN HET MUZIEKCOLLEGE

243

Personalia.

Jubileum H. P. Steenhuis.

Den 28sten Augustus was het vijftig jaren geleden dat Hendrik Pieter Steenhuis, leerling van zijn broeder Tjerko, die hem al in 1865 ontviel, en van }. Worp, tot organist werd benoemd. Hij heeft als zoodanig tot '91 te Sappemeer gewerkt, daarna te Groningen tot 1901 in de Nieuwe Kerk, sindsdien in de Martinikerk, en sedert 1890 bespeelt hij den beiaard van den Martinitoren.

Hij maakte zich niet alleen in die betrekkingen verdienstelijk, maar vond ook groote waardeering als organistenexaminator, als bezorger der heruitgaven van Worp's koraalboeken, als koordirigent en koorcomponist, als auteur en verzamelaar van studiemateriaal voor harmonium.

Eveneens hebben vrienden der torenmuziek reden om hem hoog te schatten. Hij bewees de Klokkenspelvereeniging steeds levendige belangstelling, schonk haar goede composities, waarvan onlangs een Rondino verscheen, had moeite voor haar over tot onderzoek van toets- en klepelbewegingen- en weerstanden en was lid harer deskundigencommissie wier advies te Sneek een door den Klokkenraad aanbevolen weinig belovende verbetering hielp voorkomen ten gunste van radicale, zij het dan latere vernieuwing.

Het moge hem gegeven zijn in gezondheid en kracht nog veel te doen voor onze kunst.

Anton Sistermans. Volgens het lexicon van Letzer zou Sistermans 5 Augustus 1867 geboren zijn. Maar de 7 moet een 5 wezen. De vroeger y in Duitschland gevierde zanger, die na zijn terugkeer zich ook als ensembleleider deed kennen en niet weinig bijdroeg tot openbaring van Gluck's meesterschap in het muziekblijspel, is zestig geworden en aanvaarde nog onzen laten maar welgemeenden gelukwensch.

Michaël Balling, f

Te Darmstadt is op 59-jarigen leeftijd Michaël Balling gestorven. Hij was er sinds 1919 „Generalmusikdirektor".

Zijn studiën had hij te Würzburg voornamelijk onder Hermann Ritter gemaakt en als altist was hij zijn loopbaan begonnen. In 1892 reisde hij naar NieuwZeeland en stichtte te Nelson een muziekschool, Australië's eerste. Na kort verblijf in Engeland dirigeerde hij te Hamburg, Lübeck en Breslau, naderhand als opvolger van Mottl, te Karlsruhe. Maar het meest werd hij bekend door zijn vele leidingen der Wagnervoorstellingen te Bayreuth, waar hij vroeg als orkestlid meegewerkt en '96 als assistent-kapelmeester gedebuteerd had. Ook bezorgde hij Breitkopf en Hartel's volledige Wagner-uitgaaf. niiuiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiM

Muziek en Religie.

Het genootschap Muziek en Religie was 28, 29 en 30 Augustus in Arnhem ter conferentie bijeen onder Herman Rutters' praesidium.

Er waren vier lezingen. De heer Höweler bood gedachten over absolute muziek als openbaring van aandoeningen door geordende tonen zonder beziging van nabootsingen, associatiemiddelen der programmamuziek, die men de relatieve zou kunnen noemen. Prof. van der Leeuw behandelde het onderwerp muziek en religie historisch, wijzend op den magischen aard der primitieve kunst, het allengs uiteengaan van kunst en godsdienst en het verzet der religie tegen de wereldsch geworden kunst, waarnaast een specifiek religieuze zich ontwikkelde, gekenmerkt door massaliteit, verhevenheid met langzame beweging, stilheid van ontzag, oude vormen en oneindigheidvoorstellende herhaling. Raden Ayon Jodjana bracht meedeelingen over Hindoesche muziek, die zij besprak als vocaal, essentieel godsdienstig en melodisch (niet-harmonisch); zij deed door zang

Sluiten