Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAECILIA EN HET MUZIEKCOLLEGE

137

ook zeer gemakkelijk te drukken is en wei- d-r-m-f-s-l-c-d = duurtoon-

nig plaatsruimte inneemt. ladder

Schrijvers over theoretische onderwer- 1 - 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8 = trappen

pen behoeven zich dan niet meer zoo te , , c . .

\ , . l-c-d-r-in-t-s-l = moltoon-

beperken in dit opzicht, zooais nu maar al ladder

te vaak moet geschieden. " \ ~ . _ , _ „

, . ,, 1-2-3-4-5-6-7-8 = trappen

Als staaltje van gemakkelijkheid en

bruikbaarheid, laat ik nog eenige bekende d-r-m-f - s - 1 - c - d = tonika-

melodieën, in dit schrift overgebracht, vol- 1 3 5 akkoord voor duur

gen; men kan daaruit zien hoe vlot het te l_c„d-r-m-f-s-l= tonika-

lezen is: . . akkoord voor mol.

Begin van het Adagio uit het Es-dur- 13 5 concert van Beethoven:

d = b

4 |m. r m | d f r. |sslc|dmr. |

Mozart, Sonate in D voor vier handen:

„Waar de blanke top der duinen" van R. Hol:

„Twee voerlui" van J. J. Viotta:

Wanneer men dit schrift voor schoolonderricht wilde gebruiken, dan zou men er de theoretische grondslagen van ons toonstelsel beter mede kunnen behandelen. Bij het cijferschrift wordt de moltoonladder aangevangen met 6 7 1 2 3 4 enz., dat is dus een duurtoonladder, die met den 6en trap begint. Dat de leerlingen hierdoor geen zuiver begrip van de twee toongeslachten kunnen krijgen, is klaar. Is men zoo ver, dat men aan de leerlingen iets over akkoorden kan uitleggen, dan moet men het tonika-akkoord in duur aangeven met: 1 - 3 - 5, in mol echter met: 6-1-3.

Met het hierboven verklaarde schrift gaat dat alles beter:

De muziektheorie kan hiermede dus veel beter verklaard worden, dan met het cij ferschrift.

In het „Gedenkboek-Scheurleer" heb ik dit schrift bovendien nog aanbevolen als grondslag voor een systeem, om een inhoudsopgave van melodieën te maken, waarvoor het mij zeer geschikt lijkt; het neemt niet veel plaatsruimte in en is gemakkelijk te drukken.

Sluiten