Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAECILIA EN HET MUZIEKCOLLEGE

163

over de noodige fondsen beschikken kon, hebben wij de laatste weken weer ervaren! Denkt u maar eens aan die allercharmantste zangeres die tevens een uitnemende actrice is Joy Mac Arden (een schuilnaam, zij is een Hollandsche en heet IJzerman) aan den tenor Gerrit Visser die uit Berlijn gekomen is tot het geven van een paar gastvoorstellingen, aan Mevrouw ten Kate uit Weenen, die als Carmen opgetreden is. Maar zoolang als de Opera ten onzent niet zeer en zeer stevig finantieel staat, zoolang zal het moeielijk blijven menschen, die in den vreemde eervolle posities bekleeden, naar ons toe te lokken! Eigenaardig is het, wat mij dezer dagen ter oore kwam aangaande de Groote Opera te Milaan. Die is ieders trots en iedereen moet er aan medewerken het kunstinstituut in stand te houden. Dus wordt er van alle ontvangsten van voetbalwedstrijden, van bokspartijen, van alle recettes die de bioscopen maken, van alle ontvangsten van café's waar gemusiceerd wordt, een paar procent afgenomen ten behoeve van de Opera; dat dit in den loop van een jaar een niet te versmaden bedrag beteekent, behoeft geen betoog!

De komst van het Parijsche Operaballet in ons land schijnt nu vast te staan; natuurlijk is het een zeer kostbare onderneming die, als het publiek niet in grooten getale opkomt, een lieve duit kosten zal. Het ballet van de Staats-Opera te Weenen gaat ook op reis, zal in verschillende steden van Duitschland vertooningen gaan geven van het ballet van Richard Strauss: „Schlagobers". En zelfs bestaat het plan nog verder te trekken, namelijk naar Zweden en Noorwegen; de kosten voor dien

tocht worden echter zoo angstig hoog, dat men zoo maar niet een, twee, drie een besluit durft te nemen.

Met den operette-componist Leo Fall, die ons allen met zijn Dollarprinces en „Die geschiedene Frau" zooveel genoegelijke uurtjes verschaft heeft, is het tijdens zijn leven slecht gegaan. Hij ging in 1924 met een gezelschap naar Zuid-Amerika dat zoo jammerlijk in elkaar zakte, dat men zelfs het geld voor de terugreis naar Oostenrijk niet meer had. Toen leende Fall van een te Buenos Ayres wonenden Oostenrijkschen koopman vijf duizend pesos, waarvoor een wissel op zes maanden afgegeven werd. De koopman liet na een half jaar aan Fall schrijven, doch ontving geen antwoord, evenmin als op nog een drietal maanbrieven. Toen nu Fall in October j.1. stierf vond met in zijn schrijfbureau die brieven ongeopend terug. De zaak is nu voor het Handelsgerecht gekomen en dat heeft de erfgenamen van den componist veroordeeld tot terugbetaling van de 5000 pesos met rente. Daar kan men alweer uit leeren, dat men met niets zoo voorzichtig moet zijn als met de erfenis van een componist!

■HtiB nmntRnnniiiJHiinnnniniiii m i n m m urn rm iirii n i ii i m n i n 1111 n in m n 1111 n i n ■■mimnmf mii nnii ntii iiiiihi ii Inhoud.

Over het tempo Ir. A. P. W. Münch

Personalia: Anton Sistermans f.

Gradus ad Parnassum II Jan Keyzer

Iets over het dirigeeren I . M. C v. d. Rovaart Boekbespreking .... Wouter Hutschenruyter

Muziekbespreking v. W.

Jubileum.

Belangrijke Data. Wouter Hutschenruyter, het Kon.

Conservatorium. Het praatje van de maand.

Sluiten