Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

178

DE VEREENIGDE TIJDSCHRIFTEN

gekomen de laatste maanden". Op den avond van het concert stonden een paar honderd geen kwaad vermoedende belangstellenden aan het Gebouw, dat echter donker bleef en potdicht. Het werd acht uur, kwart over acht en eindelijk half negen. Toen begrepen de menschen dat zij beetgenomen waren, dat het mis was met het Gebouw. Dat de Directie in gebreke gebleven is even den wachtenden mede te deelen dat het concert niet door zou gaan: dat zij een paar honderd Rotterdamsche burgers een half uur in de kou heeft laten staan — de jongste bediende van het Gebouw had het even kunnen zeggen — zonder boe of ba, dat is haar hoogst kwalijk genomen. Men kan er dan ook van overtuigd zijn, dat het met het Gebouw als ernstige onderneming gedaan is.

Hoe het van den zomer te Weenen gaan zal? Daar is het twee jaar geleden met de openlucht-voorstellingen van Verdi's Aida zoo schrikbarend afgeloopen dat niemand er het flauwste besef van had wie zulk een tekort wel zou kunnen dekken. Ondanks dat débacle gaat men in Juli weer beginnen, ditmaal met vertooningen van Carmen in de open lucht. Kom, zeggen de optimistische ondernemers, waarom zou het nu iederen zomer zoo verschrikkelijk regenen als in Juli '24, toen het regenwater zoo in de openluchtvertooningen gevallen is dat de openluchtvertooningen er door in het water gevallen zijn. Het kan nu best mooi weer zijn in Juli, zeggen de heeren en zij voegen eraan toe: bovendien is het stadion zoo uitgebreid dat er thans plaats is voor zestigduizend toeschouwers, terwijl er twee jaar geleden maar dertig duizend menschen in konden. Men ziet: wij hebben wel met gezellig optimistische ondernemers te doen; maar als straks de boel in het honderd loopt dan kunnen de artisten naar hun gage fluiten!

De Co-opera-tie heeft de laatste weken weer veel succes behaald met een aantal vertooningen van Carmen, waaraan gas¬

ten medegewerkt hebben als Mevrouw ten Kate-Korolefska, Lea Fuldauer en Gerrit Visser, de tenor die thans aan de Opera te Berlijn verbonden is. Hadden wij het stel maar vast voor goed hier! Een bewonderenswaardige actrice van schitterend temperament, die mevrouw ten Kate! Ook een uitstekende zangeres, wier donker geluid voor de Carmen-partij als gemaakt is. Visser heeft een waarlijk weelderig tenorgeluid en Lea Fuldauer heeft zich tot een uitstekende zangeres ontwikkeld, Als het geld er maar eens was, wat zouden wij dan toch een perfecte Nederlandsche Opera kunnen samenstellen! De krachten zijn er!

Langzamerhand beginnen de berichten omtrent muziekfeesten weer los te komen; het feest van de Duitsche Toonkunstenaars zal in Juni te Chemnitz plaats hebben en dan wordt er nog een groot feest te Zürich aangekondigd.

Het Residentie-orkest naar Parijs

het Concertgebouw-orkest naar Brussel en Antwerpen. Daar is zooeven bericht van gekomen. Men heeft Willem Mengelberg uitgenoodigd met het Concertgebouw-orkest concerten te komen geven te Brussel en te Antwerpen en de uitnoodiging is aangenomen. De concerten zullen Zondag 16 en Maandag 17 Mei plaats hebben.

Het reizen en trekken van groote gezelschappen op kunstgebied komt hoe langer hoe meer in de mode; over een paar weken zult Gij in staat zijn te genieten van de danskunst van het Ballet van de Groote Opera te Parijs, dat te Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage verwacht wordt. Toen de wereld vroeger in goeden doen was (rijk, vergeleken bij thans) zouden zulke kostbare ondernemingen eenvoudig niet mogelijk geweest zijn en nu alle landen in moeielijkheden en zorgen zitten gebeuren ze met het gemak of iedereen het geld op den rug groeit!

Het Weensche orkest gaat voltallig door Duitschland reizen en hoopt dan tege-

Sluiten