Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

194

DE VEREENIGDE TIJDSCHRIFTEN

eerste vertooning te Milaan van de door Puccini nagelaten opera „Turandot". Alle groote Amerikaansche en Engelsche bladen hadden speciale verslaggevers naar de stad aan de Po gezonden en zij allen hebben eenstemmig den lof gezongen van de vertooning, die onder leiding van den genialen Toscanini wel het toppunt van weelde en smaak geweest moet zijn. Van de muziek wordt veel moois en goeds gezegd, maar toch wordt het uit vele beoordeelingen duidelijk, dat men er niet het sterkste werk van den grooten Italiaanschen meester in ziet. Zooals men weet heeft Puccini de opera niet heelemaal kunnen voltooien. Toen hij na een operatie te Brussel ondergaan te hebben stierf, was het groote slotduet niet gereed. Dat is er door Puccini's

vriend, den componist Alfano, bijgecomponeerd. Bij de eerste vertooning heeft men echter uit eerbied voor des meesters nagedachtenis dat duet van Alfano weggelaten en de opera doen eindigen daar, waar de componist zijn laatste noten geschreven had. Dit is voor velen een ontroerend moment geweest.

Turandot, een Chineesche opera moet, wil men haar goed geven, veel geld kosten; met monteering, costuums, decors op een koopje zou de boel bedorven worden. Zoo heel spoedig zullen wij het werk in ons land dus niet te zien krijgen; de StaatsOpera te Berlijn heeft er zich echter reeds van meester gemaakt, hoopt het nieuwe seizoen met Turandot te beginnen.

Koninklijke Nederlandsche Toonkunstenaars Vereeniging

OFFICIEEL ORGAAN

51ste Jaarlijksche Algemeene Vergadering, te houden op Zondag 6 Juni, half twee, in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Utrecht.

Agenda:

1. Voorlezen der Notulen van de vorige Algemeene Vergadering;

2. Het jaarlijksch verslag;

3. De verantwoording van den Penningmeester;

4. Het overleggen van den bijgewerkten inventaris;

5. Benoeming of herbenoeming van leden voor het Bestuur; de heeren A. H. Amory en S. Dresden treden volgens rooster af, doch zijn herkiesbaar.

6. Benoeming van Correspondeerende leden, alsmede het benoemen van gedelegeerden tot het nazien en goedkeuren der Rekening en Verantwoording van den Penningmeester;

7. Keuze der plaats waar de volgende Algemeene Vergadering zal worden gehouden;

8. Bepaling van het bedrag voor uitkee-

ring uit het Ondersteuningsfonds; Voorstel van den Penningmeester om van de contributiegelden te storten: 1/5 in het Weduwen en Weezenfonds („M. W. Petri fonds'.), 1/10 in het Ondersteuningsfonds, en ƒ 100.— in het Bibliotheekfonds.

9. Bestuursvoorstel tot wijziging der Statuten; 1)

10. Bestuursvoorstel betreffende de eventueele reorganisatie der examenregeling;

11. Mededeelingen van het Bestuur betreffende de Bibliotheek;

12. Rondvraag.

K. A. TEXTOR.

lste Secretaris der K.N.T.V.

Aan de Leden.

Dames en Heeren,

Op de eerstkomende Algemeene Vergadering zal het Bestuur der K.N.T.V. U een voorstel doen omtrent verandering der Examenregeling. Het Bestuur heeft ge-

1) De voor te stellen wijzigingen zijn op aanvrage verkrijgbaar bij den 2en Secretaris, den heer Everhard van Beynum, Vogelkersstraat 11, Den Haag.

Sluiten