Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAECILIA EN HET MUZIEKCOLLEGE

243

kwam —■ hard achteruit gaan; het resul- (de Engelschman Stanhope in 1804, de taat dier feesten wordt hoe langer hoe Franschman Baudouin die in 1828 met een onbevredigender. En met het groote „Piano mélographe" te voorschijn kwam feest van de Internationale Vereeniging en anderen) hebben met hun machines een voor moderne Muziek te Zürich, dat een blijvend succes gehad. Of het een muziekdag of vijf geduurd heeft, is het weinig liefhebber uit Praag beter gaan zal? Hij of niets beter geweest. Iemand, die het heeft nu een machine uitgevonden, waarfeest bijgewoond heeft had het aller- over Dr. Paul Netll uit Praag met veel minst een feest gevonden, had zooveel af- vertrouwen schrijft. Zoodra iemand op de grijselijks moeten aanhooren, dat hij na piano gaat spelen begint het papier te vijf dagen al een eind op weg was om ze- rollen (geheel overeenkomstig het tempo nuwziek te worden. Slechts vijf kleine waarin de pianist speelt) en dan teekent stukken voor orkest van Anton von We- de machine met de grootste nauwkeurigbern hebben vrijwel iedereen getroffen, heid op wat er gespeeld wordt; de noten op iedereen den indruk van het bijzondere staan uitstekend op de balken, de duur gemaakt. van de noten wordt geheel juist aangegeAl sedert bijna twee eeuwen wordt het ven (de machine kan tot vier en zestigvraagstuk van een notenschrijfmachine sten en honderd acht en twintigsten nomet min of meer geluk behandeld. Voor teeren) en dus begint men te gelooven dat zoover men na kan gaan is de Engelsch- er hier waarlijk iets heel merkwaardigs man Cred de eerste geweest die in 1747 uitgevonden is. Als nu maar niet iedermet een opstel voor den dag kwam: ,,A een die gewoon is zoo een beetje op de demonstration of the possibility of making piano te preludeeren tot de overtuiging a machine that shall write pieces of mu- geraakt, dat zijn invallen alleszins de moeisic as fast as any master shall be able to te waard zijn genoteerd te worden. Er play them upon an Organ-Harpsichord zijn toch al zoo ontzettend veel „Toonetc." Een beschrijving van een Duitsche kunstenaars'' in ons land, dat het bepaald machine, uitgevonden door Friedrich Un- noodlottig zou kunnen worden als het geger, dateert uit 1775. Unger's idee werd tal met eenige duizenden vermeerderd door een Berlijnschen mechanicus verwe- werd. Dan zou de sterkte van het Neder zenlijkt en het scheen in die dagen nog landsche Toonkunstenaarsleger die van al opgang te maken; ten minste er werd het Nederlandsche leger in vredestijd weiheel wat over geschreven. Intusschen licht aanzienlijk overtreffen! nóch Unger noch de na hem komenden iiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiN

Koninklijke Nederlandsche Toonkunstenaars Vereeniging

OFFICIEEL ORGAAN

BERICHT. Inhoud.

Onze caricaturen: Willem Andriessen.

Gedurende de maand Augustus zijn de Op glad ijs Wouter Hutschenruyter.

, . , , r . w . Personalia: W. N. F. Sibmacher Zijnen f; Herman

ondergeteekenden afwezig. Voor eventu- Suter f.

eele correspondentie wordt men verzocht Liederen van Groot-Nederland v. W.

o , i , .11 Over transponeeren van liederen. P. C. Brederode.

zoo mogelijk tot September te willen De Koninkiijke Militaire Kapel.

wachten. Muziekbespreking v. W.

Klokkenspel v. W.

K. A. TEXTOR. Belangrijke Data v. W.

EVERHARD v. BEYNUM. Het praatje van de maand.

Koninkl. Nederl. Joonk. Vereen. Urhcieel Orgaan.

Sluiten