Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAECILIA EN HET MUZIEKCOLLEGE

275

niet te verknoeien. Heilig Mengelberg, die pleegt te zeggen: ieder nieuw werk dat ik onder de oogen krijg behandel ik of het het grootste meesterwerk is dat ooit geschreven geworden is; en heilig van Anrooy en Evert Cornelis, die nooit tevreden zijn als het niet in alle deelen verzorgd is!

Maar ik zal U eens wat vertellen: die Professor Schneevoigt neemt wel eens een loopje met ons! Als het orkest onder zijn leiding bepaald slordig en slecht speelt, brult heel den Haag dat het zoo mooi geweest is en zoodoende krijgt de professor waarschijnlijk zoo'n beetje den indruk: ik kan hier precies doen wat ik wil; die brave Hollanders vinden het toch goed. De uitvoering van Berlioz' Symphonie Fantastique (dat is er zeker ook zoo een compositie naar, niet geachte anonymus?) was op zijn zachtst gezegd twijfelachtig, in veel opzichten minderwaardig en toch vond men het prachtig!

Verder geen woord meer! In de eerste plaats heb ik voor schrijvers van anonyme niets dan verachting, gun ik hen geen antwoord en in de tweede plaats heb ik in de vorige aflevering duidelijk en precies gezegd wat ik wist; aan de waarheid van de feiten heeft niemand ook maar iets kunnen afdoen.

Laat ons overgaan naar het volgende punt van de Agenda. Arnold Schönberg, eerelid van de Internationale Vereeniging voor Moderne Muziek heeft het Bestuur van deze vereeniging verzocht zijn naam als eerelid te willen schrappen. Waarom dat is? Men kan slechts gissen. Er is bij het feest van de Vereeniging te Zürich, eenige maanden geleden, een werk van Schönberg ten gehoore gebracht dat men algemeen verschrikkelijk leelijk heeft gevonden, dat heelemaal geen succes behaald heeft. Maar dat kan het bestuur van de vereeniging eigenlijk toch niet helpen en het zou toch ook nimmer een reden kunnen zijn tot het bedanken voor het eere¬

lidmaatschap? Mij dunkt er moet een andere reden zijn en die zullen wij vroeg of laat wel aan den weet komen.

In de Onderwijsbegrooting voor 1927 wordt geschreven:

„Het orkest te Haarlem verkeert in een noodtoestand. Niettegenstaande alle krachten worden ingespannen (men heeft zelfs straatcollectes gehouden) is het niet mogelijk de rekening sluitend te krijgen. De gemeente Haarlem verleent een subsidie van ƒ 30.000, doch kan niet verder gaan. Teneinde te voorkomen, dat het te gronde gaat — hetgeen met het oog op zijn beteekenis voor de muzikale ontwikkeling van de inwoners van Haarlem en omliggende gemeenten in hooge mate zou zijn te betreuren — trekt de regeering een Rijkssubsidie van ƒ 5000 uit. Hij acht het niet verantwoord zoo het Rijk, dat een zestal orkesten hier te lande in stand helpt houden, aan dat te Haarlem niet mede de hand biedt".

Ook wordt voorgesteld aan de ,,Coopera-tie" weer een kleine subsidie, namelijk een van vijfduizend gulden te verleenen. Voor een opera-instelling is dit inderdaad wel heel, heel weinig, maar het is een begin; beter wat dan niets. Het geldt ook voor het Haarlemsche Orkest. Dat het in nood zit is niets nieuws; dat doet het reeds sedert vijf en twintig jaar en het is maar de vraag of het orkest met die vijfduizend gulden uit den nood geraken zal. Laat ons er het beste van hopen en dankbaar erkennen dat wij in Minister Waszink een autoriteit bezitten die de Kunst een goed hart toedraagt, een die de kunstenaars welgezind is.

iiniiiiiiiiiuiiiiiiuiiiiiiiiiiuii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiuiiiuiiiiiiiiiiniiiiiiiii iiiiiiiiiiimiiiaii urn

Inhoud.

Onze Caricaturen: Louis Boer.

Iets over Toonladderoefeningen voor Viool

Am. Drilsma.

Personalia: Henri Albers f.

Muziekbespreking . . • Wouter Hutschenruyter. „De Muziek".

Belangrijke Data v.W.

Het praatje van de maand.

Sluiten