Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAECILIA EN HET MUZIEKCOLLEGE

Hl

clair roemde vurigheid en openheid, verscheidenheid en eenheid; Combarieu sterke behaagzuchtlooze vrijheid, oprechtheid en teederheid.

Bruneau zelf heeft veel kritiek gegeven en dikwijls zijn beginselen verdedigd, ruim genoeg van geest om andersdenkenden gaarne recht te doen, historicus genoeg om nooit op het verleden te smalen, ruiterlijk genoeg om te belijden dat hij van Wagner (en ook van Gluck) niet weinig had geleerd. Hij verwierf zich als onderzoeker en beoordeelaar prestige, dat hem ook regeeringsopdrachten bezorgde, waarvan een geschiedenis der Russische muziek een der resultaten is. Onderscheidingen ontgingen hem niet: hij werd commandeur in 't Legioen van eer en inspecteur van het openbaar muziekonderwijs.

Het nieuwe van zijn schepping heeft hij zien ouder worden — hoeveel moderners is bijgebouwd. Maar niet verouderen kan de gezindheid van zijn streven, zijn door menschenliefde bezield idealisme. Velen zullen hem dat zeggen of al gezegd hebben op zijn zeventigsten jaardag. Hooggeschatten moet hij missen, Debussy, Combarieu. Maar menigen goeden vriend heeft hij stellig overgehouden. v-w-

Na den vorigen keer heb ik nog iets over Draeseke vernomen. Hutschenruyter heeft in Utrecht zijn Tragische Symphonie gegeven, een zéér belangrijk, vooral grandioos klinkend werk, zeide hij; verder een lichtere maar wat stroeve toch ook zeer spelenswaardige (f duur) en de Serenade voor beperkt orkest.

Het koor, dat te Berlijn Draeseke's oratoriatetralogie Christus volledig heeft uitgevoerd, is Bruno Kittel's beroemd genootschap. Die vereeniging viert dezer dagen haar vijfentwintigjarig bestaan met een muziekfeest waarop twee groote stukken van die tetralogie weer ten gehoore komen; gekozen zijn voorts Handel's Halleluja, Beethoven's Missa Solemnis en Verdi's Requiem.

Het Praatje van de maand.

Van Willem Mengelberg komen goede berichten; het onderzoek te Frankfurt heeft een beetje later plaats gehad dan ik aanvankelijk vermoedde en vandaar dat ik de vorige maand toen er maar geen tijding kwam, de zaak een beetje donker begon in te zien. Intusschen is het volkomen duidelijk geworden dat er voor ongerustheid geen enkele grond bestaat. De oorspecialist te Frankfurt heeft een verklaring afgelegd welke aan duidelijkheid en geruststellendheid niets te wenschen laat. Wanneer alles blijft gaan zooals men het hoopt en verwacht, dan zal in het begin van de volgende maand Mengelberg zijn taak wel weer kunnen waarnemen. In ieder geval heeft Monteux ons maar weer prachtig uit den nood geholpen!

Het gaat altijd zoo in de wereld: wanneer je over iemand spreekt, die je in jaren niet gezien hebt, dan kom je hem natuurlijk even later op den hoek van de straat tegen. De vorige aflevering sprak ik van de ,,Co-opera-tie" die niets meer van zich hooren liet en nauwelijks was het artikeltje ter perse of er kwam bericht dat men Mozart's Zauberflöte zou gaan vertoonen; ik moet nog een paar dagen geduld hebben, dan komt het gezelschap te Rotterdam een voorstelling geven en dan zal ik er wel een indruk van mededeelen. De Italiaansche Opera maakt inderdaad wel een heel goed seizoen; er zijn uitstekende zangers en zangeressen, er worden telkens nieuwe of althans minder bekende werken vertoond, men besteedt zooveel mogelijk zorgen aan iedere vertooning en dies kunnen de bezoekers tevreden zijn. Vooral de gastvoorstellingen van Mevrouw Cobelli zullen in de herinnering blijven! Een jaar of vijf geleden, toen zij hier voor het eerst optrad, heb ik deze buitengewone zangeres al een groote toekomst voorspeld en deze voorspelling is uitgekomen: Cobelli behoort thans tot het gezelschap van den Scala-schouwburg te Milaan en een ieder,

Sluiten