Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAECILIA EN HET MUZIEKCOLLEGE

163

burgerij, die dan meer op het eigen orkest aangewezen was, heeft blijkbaar geen kans gezien een zoo kostbaar instituut als een orkest is, in stand te houden. Als Gerharz bij zijn besluit blijft, dan geloof ik, dat het met het Haarlemsche orkest gedaan is.

Het seizoen van de Italiaansche Opera is afgeloopen en wel op hoogst bevredigende wijze; bij de slotvoorstellingen te 's-Gravenhage en Rotterdam is het hartelijk toegegaan met bloemen en geschenken. De ouderwetsche gezellige, hartelijke stemming was er dien avond weer in den Schouwburg. Toen Mevrouw de Hondt op het tooneel de verzekering gaf, dat zij haar best zou doen om het volgende seizoen met nog mooier opera voor den dag te komen, riep er een stem uit de engelenbak met het beminnelijkste Rotterdamsche accent: ,,da's nie maugelijk"!

Net op het laatste oogenblik ontvangen wij een inlichting betreffende het Concert te Genève waarover ik het hierboven gehad heb. Het comité aldaar is wat vlug geweest; met de samenstelling van het officieele programma heeft Mengelberg zich gedurende zijn ongesteldheid niet kunnen bezig houden; de aankondiging van werken van Beethoven, Strauss en Debussy is der¬

halve voorbarig; men acht het best mogelijk, dat Mengelberg met een of'ander werk van een landgenoot voor den dag zal komen. En het tweede bericht is van het bestuur van de Haarlemsche Orkestvereeniging, dat volstrekt niet zoo pessimistisch gestemd is. De finantieele toestand is eer beter dan minder geworden en er worden alle pogingen in het werk gesteld om de geldmiddelen te versterken; de noodzakelijkheid van een verhooging van de slechte salarissen ziet het bestuur zeer wel in. Het bestuur zegt het vertrek van den heer Gerharz te betreuren, maar voegt er met philosophische kalmte aan toe „niemand is onmisbaar". Men zal voor een waardigen plaatsvervanger weten te zorgen, iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii * .VH.'i;H/Hf««f ««.-n pi i»1111111 m ti t m «w»

Inhoud.

Bericht.

Een weinig bekend Orkeststuk van Beethoven,

Wouter Hutschenruyter. Beethoven Zutphenaar? .... I- H. Garms Jr. Op den 100-jarigen sterfdag van Beethoven.

Beethoven's continuo's v- W.

Belangrijke Data v. W.

Personalia: Johan Schoonderbeek. f Het praatje van de maand.

Sluiten