Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAECILIA EN HET MUZIEKCOLLEGE

167

Coba Ryneke.

Er komen heden ten dage zooveel waarlijk groote en schitterende pianisten op onze podia, dat er voor de kleinere geen plaats meer is; in ieder land, in iedere stad zijn er dozijnen die inderdaad goed en heel goed zelfs pianospelen en die toch geen kans meer hebben. De hoogte, waarop echter de jonge Schiedamsche pianiste Coba Ryneke, na vele jaren van hard en ingespannen werken, gekomen is, doet mij gelooven, dat zij in ons land haar carrière maken zal. Ik heb haar nu onlangs weer te Rotterdam gehoord in een concert van Saint-Saens, zóó af, zóó briljant, dat ik al luisterende dacht: met menige buitenlandsche van naam kan zij zich meten!

Coba Ryneke is te Schiedam geboren; aan de Toonkunstmuziekschool aldaar heeft zij de eerste lessen genoten. Nadat de schooljaren (de Hoogere Burgerschooljaren) voorbij waren, ging Mejuffrouw Ryneke naar de muziekschool te Rotterdam om daar onderricht van Johan Sikemeier te ontvangen; zij was nauwelijks achttien jaar oud, toen zij te Utrecht een diploma van de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst met onderscheiding voor pianosolospel verwierf. Een paar maanden na dit eerste succes gaf zij haar eerste concert te Schiedam en haar optreden móet wel de aandacht getrokken hebben, ten minste langzaam maar zeker breidde de praktijk zich uit: de jonge kunstenares ging te Utrecht spelen bij het Utrechtsche Orkest onder leiding van Wouter Hutschenruyter en werd ook voor verschillende concerten te Rotterdam gevraagd, waarvan ik me herinner het Concert waarin zij het tweede Pianoconcert met orkest van Mac Dowell introduceerde. Weer later vroeg Jan van Gilse mejuffrouw Ryneke om het Concert van Pierné te Utrecht, Leiden en Rotterdam te vertolken en toen kwam ook de uitnoodiging om des zomers als soliste op te treden in het Kurhaus te Scheveningen. Maar nog grooter was de onderscheiding

dat Willem Mengelberg Mejuffrouw Ryneke waardig keurde met het orkest van het Concertgebouw te spelen, zoowel te Rotterdam als te Amsterdam; zij ontving in die dagen ook nog een paar lessen van Mengelberg, die hij zelf de „Hoogeschool" noemde.

Coba Ryneke heeft het druk; zij werkt als leerares aan de beide scholen waar zij haar opleiding ontvangen heeft, te weten de muziekscholen van Toonkunst te Schiedam en Rotterdam en staat daar als een veelgewenschte pianoleerares geboekt; des te eerbiedwaardiger is het, dat zij kans gezien heeft in vrije uren haar spel tot zoo een graad van volkomenheid te brengen!

IIIIIIIIIIIIII!|]!I||||!II!IIIIIII!IIII!II!1II!!I!III!IIIIIIII!I!IH Illllllllllllllllllllllllllll mimi

Aan onze abonné's.

Van de Beethoven-reproductie van Karl Bauer, bijlage van ons half-Maart-nummer (10), zijn voor onze abonné's nog extra losse exemplaren verkrijgbaar, goed verpakt en franco geleverd, tegen 20 ct. vergoeding voor porto, emballage enz.

Toezending geschiedt alléén na ontvangst van deze 20 ets. in postzegels, per postwissel of op postgirorekening 15793, door den uitgever Emil Wegelin, N. Z. Voorburgwal 173, Amsterdam, en zoolang de voorraad strekt.

Aan nieuwe abonné's.

Tengevolge van een belangrijk grootere toename van abonné's gedurende de laatste maanden dan verwacht werd, zijn helaas de eerste nummers van den loopenden jaargang totaal uitverkocht, zoodat wij aan hen die zich thans abonneeren, niet meer alle sinds 1 November 1926 verschenen nummers kunnen leveren.

Nieuwe abonnementen kunnen thans ingaan vanaf 1 Maart j.1.

Hoewel wegens de vele copie ook dit nummer met eenige pagina's extra moest verschijnen, was er desondanks nog geen plaats voor het vervolgartikel Garms.

DE UITGEVER.

Sluiten