Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAECILIA EN HET MUZIEKCOLLEGE

171

overal waar ze moesr zijn, krachtig, vurig,

frisch en vrij.

Voortreffelijke organisatrice, met praktischen blik en fleurig inzicht, toonde zij zich van het begin harer loopbaan af. Zij richtte haar zangschool in op voorbeeldige wijze, streefde voortdurend naar verbetering, verzuimde nimmer om uit allerlei kleine voorvallen leering te trekken. Zij kende ook de kracht van geestige, fijne propaganda. Haar mooi schoollokaal van later dagen met zijn sprekenden naam „Belcanto", het pittige klaviersignaal, dat bij uitvoeringen en zanglessen haar leerlingen tot aandacht maande, het „Rooie Boekje" met composities op versjes van klaskinderen, haar aantrekkelijke kindermatinée's, waar zij haar vertellingen aan het klavier voordroeg, het puntig-mysterieuse motto A.P.V., dat op de zangklassen aan allen werd voorgehouden, de zorgvuldige samenstelling der programma's harer school-uitvoeringen, het onvermoeid vernieuwen en verfrisschen van haar répertoire, de suggestieve keuze der namen van haar liederbundels ... dat alles was publiciteit van de beste soort, die op artistiek begrip en echt talent steunde.

Praktisch was zij ook bij de keuze harer teksten voor compositie ... afgedeksels lastig en veeleischend somtijds, want alles moest vloeien, geen botsinkje, al was 't ook nog zoo klein, van twee medeklinkers kon worden geduld, alles werd overlegd en gepast om de hoogste zingbaarheid te bereiken, waartoe de Nederlandsche taal, die rijk is aan harde klanken en stugge wendingen, zich leenen kon. En 't resultaat. .. niemand heeft de zingbaarheid van ons Hollandsch duidelijker bewezen dan zij. Haar librettisten hebben weieens gebromd, maar zij hebben moeten erkennen, dat de uitkomst haar goed recht bewees, en haar succes in de concertzaal en bij het zangonderwijs, het groote debiet harer liederbundels, zijn de kroon op het werk geworden. Catharina van Rennes heeft al haar la¬

tere werken uitqeqeven in „Selbstverlag".

1 Ik kan voor dit handige Duitsche woord

geen goed Hollandsch aequivalent vinden. Dit komt misschien omdat het geval Van Rennes in ons land vrijwel eenig is. Vader van Rennes had aan zijn kinderen, bij vele andere goede gaven, ook een dosis helder zaken-inzicht meegegeven, en onze componiste heeft bijtijds begrepen, dat het goed recht van den kunstenaar is, dat de materieele baten van zijn geestesarbeid bovenal aan hem zelf ten goede komen. In de meeste succesvolle auteurs-gevallen komt verreweg het grootste gedeelte ervan elders terecht. In haar broeder, Jacob van Rennes, vond zij overigens als uitgever een uitmuntende hulp. Kunst en onverdroten arbeid schonken haar welvaart, en ze is aan deze wakkere Hollandsche vrouw, aan deze kunstenares met helder hoofd en kloek verstand van harte gegund. Dat onevenwichtigheid een deugd is en stiptheid een zonde ... wie zou 't durven beweren? . . .

Druk heeft zij 't altijd, haar tijd verdeelt zij in fracties van tien minuten en kwartieren: men kon van haar een verzoek ontvangen, om vijf minuten over tweeën even in de Bregittenstraat te komen, omdat ze dan 20 minuten tijd heeft om de zaken af te handelen en dan vliegensvlug naar den trein moest; en wie dan minder stipt bleek dan zij en 10 minuten te laat kwam, vond de vogel gevlogen... Ja, ja, dat zijn ambtenaarseigenschappen, maar ik, als ambtenaar, schat ze hoog. Zonder deze zou de persoon der populaire componiste, der voortreffelijke kunstenares en paedagoge niet zijn, niet hebben kunnen worden wat zij thans is.

De vlotte, de praktische, de zakelijke Catharina van Rennes is mij even sympathiek als de kunstzinnige, talentvolle vrouw, die zij ten slotte toch vóór alles is.

Mej. F té. van Huffel:

Sluiten