Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAECILIA EN HET

acheveerder dan bij de kennismaking; het was nu werkelijk een genoegen te luisteren naar dit terdege voorbereide orkestspel en de jonge violisten, die om de viool moesten strijden, voelden zich gerust en op hun gemak bij de uitstekende begeleiding van het orkest, dat Koeberg zoo vast in de hand heeft.

In 1910 is Musica opgericht; concertmeester werd toen de Heer E. Polak Daniels en hij vervult die functie nog steeds trouw en met talent. Per seizoen worden twee concerten gegeven en zoo bij bijzondere gelegenheden pleegt Musica haar medewerking wel eens te verleenen. Uit een klein, in alle bescheidenheid begonnen gezelschapje is dit orkest gegroeid, dat het levend bewijs is hoeveel dilettanten berei-

1) 2) 3)

st. . , • — '

M. .

A.

5) 6) 7) 8)

St •

M. _

A ' ' " '

MUZIEKCOLLEGE

185

voor allen die zich verheugen wanneer de muziek zoo ernstig, met zooveel liefde en met zoo heugelijk resultaat beoefend wordt.

■nmmiimillliu IUIIH1IIIIHHIUU1UIUUII1I UllltlltlUlUlUIUiUlltUllIlUUIllllllllIlllllllltinÜUtlllUIUIIlllimiaU

Over Gehoorontwikkeling

door J. H. GARMS Jr.

(Vervolg). Wanneer wij afkorten:

Stembanden in St. mondholte „ M. adem „ A.

en gelijkblijven aanduiden door: -—■

en onderbreken door: zoo kunnen wij die acht mogelijkheden als volgt aanschouwelijk voorstellen:

ken kunnen, wanneer de animo tot musiceeren er is en . . . wanneer zij zich onder bekwame leiding stellen.

Het bestuur van het lofwaardige orkest bestaat thans uit de heeren Dr. W. F. Ridder van Rappard, voorz., Mej. W. Boom, ondervoorz., E. A. J. M. Baron van Voorst tot Voorst, secretaris, K. A. H. M. Stille, penningmeester, Mr. B. Edersheim, bibliothecaris, Mevrouw Rynders-van Ommeren en den Heer P. H. Dronsberg v. d. Linden, commissarissen. Wanneer men onder Koeberg's leiding voort blijft werken gelijk het tot dusver geschied is, dan zal „Musica" over drie jaar in staat zijn een feestconcert te geven bij gelegenheid van het twintigjarig bestaan, dat een vreugde zal zijn voor iedereen en in de eerste plaats

No. 1 is: adem blijft doorstroomen; de stembanden blijven in dezelfde spanning; de mondholte blijft onveranderd, waarvan het gevolg is: een aangehouden vokaal op gelijkblijvende toonshoogte. [zie a)].

No. 2 is: stembandspanning en mondholte blijven onveranderd, doch de adem wordt onderbroken, waarvan het gevolg is: het herhaald aangeven van dezelfde vokaal op dezelfde toonshoogte. [zie b)].

No. 3 is: stembandspanning blijft onveranderd, stand der mondholte wordt veranderd, adem onderbroken, waarvan het gevolg is: het afzonderlijk zingen van verschillende vokalen, op dezelfde toonshoogte. [zie c)].

No. 4 is: stembanden veranderen van spanning, mondholte verandert van stan.d,

Sluiten