Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAECILIA EN HET MUZIEKCOLLEGE

197

indertijd die gewikste de Groot al die menschen vandaan? Dat er thans ook wel krachten te vinden zijn, die na een paar jaar van behoorlijke opleiding genoten te hebben uitblinken zullen, daar ben ik van overtuigd; maar men zal er een beetje moeite voor moeten doen. Wat de nieuwe onderneming stellig voor heeft boven vele, die het in den loop van de jaren geprobeerd hebben, is een uitmuntend bezet orkest van zestig muzikanten (het zijn er werkelijk zestig, er is geen woord operadirecteur-opsnijderij bij) die door een hoogst bekwamen dirigent Rudolf Tissor geleid worden; het is bepaald een genoegen naar dit mooie orkest te luisteren. Ook is er een regisseur, die zijn vak verstaat, Pierre Versturme; hij heeft tot dusverre voortreffelijk werk geleverd, een koor dat zeer goed belooft fe worden en van het ballet dat onder de zeer goede leiding staat van de dames Folmer en Claire de Jongh, verwacht ik met reden voor de toekomst ook het beste.

Het Concertgebouw-orkest is op reis en wordt overal met geestdrift ontvangen; uit Essen, Dusseldorp, Frankfurt en andere steden zijn de beste berichten gekomen. Een onderscheiding waarover ik mij verheug is Evert Cornelis ten deel gevallen: de Fransche regeering heeft hem het Legioen van Eer toegekend, een attentie voor het vele werk, dat de begaafde leider van het Utrechtsche Orkest in het belang van de moderne Fransche muziek verricht heeft en nog geregeld verricht.

Nu ik het toch over Cornelis heb: hij met het Utrechtsche Orkest zullen er als gewoonlijk weer voor zorgen, dat wij in de zomermaanden niet heelemaal van muziek verstoken blijven; er worden drie extra uitvoeringen aangekondigd in Juni, waarvoor gekozen is de negende symphonie van Beethoven, Le Miroir de Jésus van Caplet en de tweede symphonie van Gustav Mahler. Voor het laatste werk moeten de troepen versterkt worden; het Utrechtsche orkest zal dan dien avond samenwerken met de A(rnhemsche) O(rkest) V(ereeni-

ging). Een paar jaar geleden heeft men te Utrecht ook reeds gebruik gemaakt van de diensten van het Arnhemsche Orkest en dat is toen heel goed gegaan.

In het begin van het seizoen is een model vertooning van „Die Walkure" in Den Haag onder leiding van Egon Pollak een volledig succes geworden; men had de beste solisten uit Duitschland laten komen, onzer Urlus was er bij, men had den uitnemenden dirigent uit Hamburg, voorts de beschikking over het prachtige ResidentieOrkest en op die manier kon het goed gaan. Nu is er een voorstelling van Siegfried gegeven, die artistiek wederom een overwinning geworden is maar finantieel een geweldige strop, wanneer de verhalen, die de rondte doen, ten minste juist zijn; er is met vrijkaartjes gesmeten; de orkestleden konden er net zooveel ronddienen als zij maar wilden en het eindigde op het laatst met „wie biedt er twee kwartjes?" Maar het is dan toch ook wel heel dom van den ondernemer geweest deze voorstelling te geven op den verjaardag — op den achttienden nog wel — van Prinses Juliana, toen heel Den Haag „en fête" was en niemand zin had om een uur of vijf lang in den schouwburg te gaan ziten. Wie de schade betalen moet weet ik natuurlijk niet; het is alleen maar te hopen, dat de schade- • dragers den moed niet verloren zullen hebben, dat zij niet zullen zeggen: „dat is eens maar nooit weer"; voor zulke voorstellingen is publiek te vinden — dat heeft de vertooning van Walküre bewezen — maar men moet natuurlijk zijn dag weten te kiezen en niet komen op een nationalen feestdag bij uitnemendheid. Dat is een onhandige streek geweest.

HiMHiiniiiiiiim iiniiiinimiiiiimilliuillllllll |!|||llll!llll!U!!l!!lllll!ll!li:illlllllllllllllllllllllltllllllllllllll

Inhoud.

De Vereeniging „Musica" (met foto).

Over Gehoorontwikkeling . . . J. H. Garms Jr.

Iets over het tempo van de finale van Mendelssohn's

Vioolconcert A. H. Amory

Na Kor Kuiler's feest . . . Willem Zonderland

Nieuwe uitgaven.

Personalia.

Belangrijke Data

Het praatje van de maand.

Sluiten