Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAECILIA EN HET MUZIEKCOLLEGE

heeft zijn ontslag gekregen op grond van het feit, dat Dr. van Anrooy niet langer met hem samen kon werken. Ik geef toe, het ware beter geweest indien men zich een beetje duidelijker uitgedrukt had; nu blijft er te veel ruimte voor allerlei veronderstellingen die den jongen violist in zijn verdere carrière inderdaad schade zouden kunnen berokkenen; is het hier een zaak van persoonlijke antipathie — wij kunnen het best begrijpen — dat men het dan ronduit zegge; uit het feit dat men den violist ontslag geeft met behoud van een jaar salaris, meen ik te mogen opmaken dat hij zich onmogelijk aan bepaald ergerlijke dingen schuldig gemaakt heeft. Hoe de afloop zal zijn weet ik op het oogenblik van schrijven nog niet; laat ons hopen op een drama met een plezierig einde.

In het buitenland beginnen nu de muziekfeesten; wij hebben eerst het feest van den „Allgemeinen Deutschen Musikverein" — de vereeniging welke de laatste jaren een weinig „en décadence" is, wier feesten al heel weinig belangrijks opgeleverd hebben — en dan beginnen de groote dagen te Frankfurt: een reeks concerten, een reeks operavertooningen, een zeer belangrijke muziektentoonstelling en wat niet al; de vreugde zal er niet minder dan zes weken duren.

Van de oneenigheden te Oslo heeft men zeer waarschijnlijk ook al een en ander gehoord. De dirigent Eibenschutz, die daar een jaar of vijf met Schneevoigt samengewerkt heeft, is ontslagen en daar is dadelijk een heele heibel uit voortgekomen. Dat ontslag was te danken aan intrigues van Schneevoigt, beweerde men en de correspondent van de Nieuwe Rotterdamsche Courant kwam met een heel verhaal aanzetten vol van boosaardigheden en listigheden des heeren Schneevoigts. Natuurlijk is het voor ons, die zoo heel in de verte wonen, moeilijk partij te kiezen; in zulke gevallen is het altijd raadzaam beide partijen te hooren. In een open brief aan de Nederlandsche dagbladen heeft Professor Schneevoigt de tegen hem ingebrachte be-

213

schuldigingen tegengesproken en nu is er ook een brief gekomen van de leden van het Philharmonisch Orkest te Oslo, waarin zij verklaren heel aangenaam met Schneevoigt samen te werken en geen enkele reden te hebben hem te verdenken van minder faire handelingen tegenover een collega. De heele zaak komt hierop neer dat de Philharmonie te Oslo bezuinigen moet; Schneevoigt was contractueel nog een paar jaar gebonden, maar de overeenkomst met Eibenschutz liep af en louter uit zuinigheidsoverwegingen heeft men met hem geen nieuwe verbintenis aangegaan. Waarop de tegen Schneevoigt toch al erg gebeten vrienden van Eibenschutz een relletje veroorzaakt hebben. Dat is de tweede lezing van het geval.

Inhoud.

Onze Caricaturen: Max Kloos. Over Gehoorontwikkeling (Slot) . . J. H. Garms Jr. Boekbesprekingen, Wouter Hutschenruyter, W. L. Personalia: Friedrich Hegar M. Vletter.f

Beiaardnieuws v. W.

Wedstrijd. Klokkenspelfeest.

Belangrijke Data v. W.

Het praatje van de maand.

Artisten als: Thibaud, Szigeti, Manen, Capet, Duskin, Cecilia Hansen, Flesch, Zimmermann, Loevensohn, Hekking, Poulet, Kindier en vele anderen,bespelen sinds jaren uitsluitend

HAKKERTS SNAREN

Sluiten