Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAECILIA EN HET MUZIEKCOLLEGE

221

dat hier nuttelooze verbrokkeling was; wij trachtten, en slaagden er in, een fusie van de beide bonden tot stand te brengen, onder den naam „Volkszangbond". Bepaald was, dat in principiëele kwesties ieder der beide aangeslotenen volkomen autonoom zou blijven, en dat de beide Voorzitters, per jaar, om-en-om, als President van dien Bond zouden optreden.

Dat ging best! Wij hebben, durf ik zeggen, nuttig werk verricht en menig bevredigend resultaat bereikt.

Toen heb ik Mgr. v. Schaik leeren kennen als een knap, verstandig, edel mensch; ik heb zijn helder verstand, zijn scherp oordeel en zijn welwillende houding tegenover andersdenkenden — dit laatste, natuurlijk zonder een oogenblik zijn overtuiging prijs te geven — leeren waardeeren.

Bij het vele goede wat, na zijn overlijden, van hem gezegd en geschreven is, was geen woord te veel. In Monseigneur van Schaik is een man van groote gaven en veel verdiensten — óók voor de Toonkunst —• heengegaan.

WOUTER HUTSCHENRUYTER.

N„„„„i,iln...iiiiniiMi>mill l Illlinlllllllllllllllllll Illllllllllllllllllllllllll minimin""!

Berichten.

Muziekuitgaven van het Willemfonds. De beoordeelingscommissie van het Comiteit van het Willemsfonds ter bevordering van den Nederlandschen zang had dit jaar 101 ingezonden muziekhandschriften in te zien. Zij heeft er 10 aanvaard voor haar 38e en 39e reeksen (1927 en 1928), zoodat de volgende inzendingen eerst tegen 1 Februari 1929 ingewacht worden.

De bekroonde toondichters zijn de heeren Emile Mathieu, Arthur Meulemans, Hugo Nolthenius, Oscar Poels, Leo van der Haegen, Ernest van Nieuwenhove en Arthur Verhoeven. De 38e reeks zal 5 zangstukken bevatten, waaronder een duo, dat ook als koor voor twee gelijke stemmen dienen kan. Daarenboven zullen de toetreders 3 nummers van vroegere reek¬

sen ontvangen, samen voor een handelswaarde van 33 frank.

Men kan zich ten allen tijde tegen een jaarlijksche bijdrage van ƒ 3.— als lid aangeven in het Lakenmetershuis, 22 Vrijdagmarkt te Gent (België).

Kon. Nederl. Toonkunstenaarsvereeniging.

De Kon. Ned. Toonkunstenaarsvereeniging heeft in Amsterdam haar 52e jaarvergadering gehouden. De 53e zal te Arnhem zijn. De heer Van Milligen werd als voorzitter herkozen, de heer Van Beynum als bestuurslid. Het fondsenbezit van 't ondersteuningsfonds bleek ƒ 49500 te zijn, het weduwen- en weezenfonds ƒ 1500, het bibliotheekfonds ƒ 1000; op deze rekeningen waren saldi van ƒ 1153, ƒ 575 en ƒ 418. Voor de vereenigingsexamens, die van 18 Juli tot 5 Aug. zullen zijn, hebben zich 212 personen aangemeld. Een vraag, of men van de candidaten een toestemmingsverklaring hunner leeraren zal eischen, bleef in beraad.

Er was een brief van verscheidene leden over 't vereenigingsorgaan „De Muziek ingekomen. Besloten werd in de volgende jaarvergadering uit te maken, of men het tijdschrift als orgaan zal houden en intusschen de redactie te waarschuwen, dat dit alléén zal geschieden, als de correspondenties zeer worden bekort en niet den aard van dagbladcritieken hebben, en als „breedere geest" met matiging van „moderne kleur" wordt betracht.

Kerkmuziek en Liturgiek. De Vereeniging van vrienden der kerkmuziek doet in Assen bij Van Gorcum en Comp. het maandschrift Kerkmuziek en Liturgiek uitkomen onder redactie van dr. Fried Schmidt-Marlissa met medewerking van vele geleerden, geestelijken en musici. De leider en zijn helpers en helpsters willen een muzikaal en liturgisch rijker leven der protestantsche godsdienstoefening in ons land bezorgen, de schatten toonen

Sluiten