Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAECILIA EN HET MUZIEKCOLLEGE

259

keizerin Maria Theresia besteld, noemt Schafhautl ,,de pracht-Mis in D" met, aan het eind van het Gloria, een dubbel-fuga," zooals alleen Michael Haydn „er een schrijven kon."

Toen hij naar Weenen was gereisd, om daar zelf de eerste uitvoering van die Mis te leiden (het „Et incarnatus est" werd in die eerste uitvoering door de keizerin gezongen) werd Haydn overstelpt met eerbewijzen; vrienden en vereerders trachtten hem over te halen zich voor goed te Weenen te vestigen, en waarborgden hem het inkomen dat hij zelf bepalen kon.

Hij kon niet besluiten den vriendenkring in Salzburg te verlaten, en bleef daar werkzaam met een — „beloofd" — schamel inkomen van 600 Oostenrijksche guldens; belofte die niet eens gehouden werd!

Nog een merkwaardige bizonderheid: Haydn was zeer bevriend met pater Werigard Rettensteiner, een geleerd man. met veel kunstzin en bezitter van een mooie zangstem; toevallig waren zijn beide kapelaans even zanglustig als hij, 't geen hem eens de verzuchting ontlokte: „wij hebben „alle drie goede stemmen, zingen gaarne „samen, maar terzetten voor mannenstem„men zijn er niet. Die moest vriend Haydn „voor ons schrijven." Haydn voldeed aan dat verlangen, maar voegde er een, voor hemzelf bestemde, vierde partij aan toe. Zoo was hij de eerste die „mannenkwartetten" schreef.

De vereerders van de Jupiter-symphonie van Mozart zullen met belangstelling vernemen dat Michael Haydn ook een symphonie in C geschreven heeft, eveneens met een fugatische finale, die — volgens hen die ze kennen — duidelijk bewijst, dat van den ouderen meester invloed op den jongeren is uitgegaan.

Hoe leerzaam ware het, voor de kunstenaars en voor het publiek, wanneer beide symphonieën eens in één programma werden opgenomen!

Nog iets, wat ons aan Mozart herinnert:

het laatste werk van Michael Haydn is een hem door de keizerin besteld Requiem, dat onvoltooid bleef, en waarvan ook hij beweerde dat hij het voor zich zelf schreef.

Wanneer ik, na in 't bovenstaande te hebben bewezen dat ook de jongere Haydn een componist van groote beteekenis is geweest, hier laat volgen de lijst van zijn (bewaard gebleven) werken, 'hit 30 groote en 6 kleine Missen, 158 Gradualen en Offertoriums, 20 Symphonieën, 46 Divertimenti en 74 3 en 4 stemmige zangen, dan zal niemand aanstoot nemen aan de vraag waarmee ik dit opstel eindig: wordt het niet tijd eens te onderzoeken, of een en ander uit die ruime keuze waard is door een zorgvuldige uitvoering tot nieuw leven re worden gewekt?

WOUTER HUTSCHENRUYTER. miiiiiii»iiiniimwuiLttuji^tiiiiiLiiiiiiiHiiiHiiiiiiiiiiiiiii(iiiiiiiiiiiiHMtitiiiniiiii]iiiiiïiiiniiuiniiiiiitinniiiiiiuiuimtt

Het Praatje van de Maand.

Nadat wij allen in Nederland gedurende de zomerweken tot op het hemd toe natgeregend zijn, is de tijd weer gekomen om aan de muziek en het muzikale leven te gaan denken, aan alles wat er gebeuren zal in het seizoen dat binnen weinig weken geopend wordt. Natuurlijk heeft de geachte lezer uit de dagbladen reeds vernomen, dat het Concertgebouw in het volgend jaar veertig jaar bestaat en dat er te dier gelegenheid een feest zal plaats hebben, dat vier dagen duren en belangrijke uitvoeringen omvatten zal onder, meer een uitvoering van Nederlandsche composities, en een van een oratorium van Strawinsky onder leiding van den componist.

Is men soms van meening dat Beethoven's honderdste sterfdag nog niet genoeg herdacht is? het lijkt wel zoo, ten minste te Rotterdam wordt wederom een „Beethovenherdenking" aangekondigd in de eerste dagen van November. Dat zou dan bijna en veeleer een herdenking van de honderd en eerste sterfdag kunnen wezen! Op die manier kunnen wij wel doorgaan.

Sluiten