Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAECILIA EN HET MUZIEKCOLLEGE

285

het gevolg is van den geest die de firmanten bezielt.

Die geest is een van echte degelijkheid, en blijkt uit de opvatting dat alle compagnons, vóór zij in de zaak worden opgenomen, een leertijd in het buitenland moeten doormaken. Ook zijn de firmanten steeds aanwezig om hun clientèle te ontvangen en te woord te staan; aan ondergeschikten dit overlaten, doen zij nimmer.

Voeg ik daar nu bij, dat de firma den welverdienden roep geniet van volstrekte betrouwbaarheid en onkreukbare eerlijkheid, dat zij den cliënt die een tweedehands piano van een paar honderd gulden koopt, even voorkomend behandelt als hem die met vorstelijk gebaar een Steinway-vleugel uitkiest, dan heb ik vele oorzaken van den bloei der firma, en van de achting die zij geniet, genoemd.

Vele, maar nog niet alle!

Daar is nog een hoedanigheid — men vindt ze niet vaak bij menschen voor wie de kunst het middel is zaken te doen — en wel de sterk geprononceerde kunstzin die alle leden van de firma bezielt.

Die kunstzin, en de daarmee gepaarde neiging de belangen van de kunst en de kunstenaars te bevorderen; die kunstzin welke dikwijls aanleiding is tot nobele daden met groot, schoon eenvoudig gebaar verricht.

De gevallen waarvan ik hier gewagen wil (en moet!) heb ik zelf meegemaakt, sommige „aan den lijve" gevoeld, maar ik weet, dat vele van mijn collega's ook dergelijke verhalen zouden kunnen doen.

Moest ik voor een van de abonnementsconcerten van het Utrechtsch orkest een vleugel huren, dan ging de zorg voor het stemmen zóó ver, dat mij werd verzocht onze „officieele" stemvork over te zenden; den ganschen avond was een technicus van de firma in de concertzaal, en bleek er iets — zelfs de geringste kleinigheid — te haperen, dan werd dat in de pauze verholpen.

Gaf ik met de orkestklasse van de Rotterdamsche muziekschool een uitvoering ten voordeele van het studiefonds, dan kregen wij den vleugel (éénmaal zelfs twee) gratis niet alleen, maar ik mocht tevens hooren: „met het oog op het goede „doel, zullen wij de transportkosten ook „voor onze rekening nemen." Moest ik bedelen, om een armen leerling de middelen om te studeeren te verschaffen, van de firma R. en de L. kwam de gift steeds omgaand, en . . . zij was immer aanzienlijk.

Ook mij persoonlijk heeft zij een vriendelijkheid bewezen van zeldzamen aard: toen ik het directeurschap van de muziekschool aanvaardde, heeft zij geheel belangeloos en ter mijner algeheele beschikking, een Grotrian (Steinway) vleugel in mijn directeurskamer neergezet „uit belangstelling in de school en ter wille van „de vriendschappelijke verhouding, die „steeds tusschen de firma en den nieuwbe„noemden directeur had bestaan."

Daarvoor nu nog eens in 't openbaar te bedanken, is mij een aangename plicht.

Ik meen met het bovenstaande te hebben aangetoond, dat de firma Rijken en De Lange het volle recht heeft haar vijf en zeventig jarig bestaan feestelijk te vieren; ik geloof ook bij voorbaat te hebben verklaard, waarom op Zaterdag 22 October a.s. een stroom van belangstellenden ter receptie komen zal, rest dus alleen nog — en hier weet ik uit veler naam te spreken! haar de hartelijkste gelukwenschen te brengen op dit heugelijk feest. Haar zaak moge groeien en bloeien tot in lengte van dagen!

UlIlllIllIIlUlltlIlIIllllIHIllIHillHllllltllllllllillllHIIllHTmiilIliniIlllllllllHIHim IIHlinilllIHWUHIi Illlllll II

Aankondiging van nieuwe Muziek

door

WOUTER HUTSCHENRUYTER.

Werken van Paolo Litta, uitgegeven bij Albert Gutmann, Weenen en Leipzig. a. „Tamariska" (La Danza del Vento e

Sluiten